Motions- och friluftsleder

Motions- och friluftsleder omfattar t.ex. motionsspår, naturstigar, vandringsleder, längdskidspår och mountainbikespår. Riskerna varierar beroende på utrustningen, deltagarna och syftet med användningen av lederna.

Vem ansvarar för friluftsledens säkerhet?

Frilufsledens disponent ansvarar för ledens säkerhet och upprättar ett säkerhetsdokument för leden. Disponenten kan vara t.ex. e kommun, ett byalag, en skidanläggning, ett hotell, en församling eller en allmännyttig förening. I praktiken förknippas rutter som disponeras av olika parter ofta med varandra, varför disponenterna ska samarbeta för att säkerställa säkerheten på hela ruttnätet.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument för friluftsleder som förknippas med betydande risker för säkerheten av användarna eller utomstående. De flesta naturstigarna i stadsområden och på plan terräng är tydliga och lättillgängliga, varför något säkerhetsdokument inte behöver upprättas för dem. Däremot innebär t.ex. en längre vandringsled i vildmarken eller fjällen större risker och kräver ett säkerhetsdokument. Mångbruk kan öka riskerna på leden och förutsätter ofta ett säkerhetsdokument. Med mångbruk avses att friluftsleden används med flera olika typer av utrustning eller för flera olika motionssätt som t.ex. gång, cykling, skidåkning och med hundar.

Man behöver nödvändigtvis inte upprätta ett eget säkerhetsdokument för varje enskild friluftsled, utan uppgifterna om flera olika rutter kan samlas i ett säkerhetsdokument. Alla friluftsleder t.ex. i en kommun eller en nationalpark kan ha ett gemensamt säkerhetsdokument.  

Identifiera riskerna

Identifiera riskerna på leden. Detta krav gäller alla leder.

Vid identifieringen av riskerna ska man beakta särdragen av varje enskild led, var leden är belägen, ruttens längd, vilka motionsformer som används på leden, terrängen, strukturerna, användarantalen och väderleksförhållandena. Markera riskställena på en karta vid behov.

Farliga punkter på lederna kan vara t.ex.:

 • branta backar eller stupar längs rutten
 • trånga ställen, skarpa kurvor eller andra sikthinder
 • korsningar av vattendrag, raviner eller andra leder
 • ställen som blockerats av översvämning eller jordskred
 • ställen som är extra utsatta för vandalism

 

Information till konsumenterna

Förse användarna av leden med all viktig information för säker användning av leden,

t.ex.:

 • namnge leden och objekten
 • markera startpunkten och förse den med vägvisningar
 • informationstavlor: beskrivning av leden, ledens längd och svårighetsgrad, säkerhetsanvisningar och anvisningar för nödsituationer, kontaktuppgifter till ledens upprätthållare
 • karttavlor: en överblick av leden och riktningarna
 • skyltar vid startpunkten, i korsningar, längs leden och på utflyktsmålen
 • ledmarkeringar längs hela leden
 • positionsmarkeringar på startpunkten och rastplatser, korsningar och vid specialobjekten
 • varnings- och förbudsskyltar