Gym

I gym betonas tjänstens säkerhet av utrustningens kondition och de instruktioner som ges till kunderna. Tukes övervakar gymmens kundsäkerhet.

Den gymansvarige ansvarar för gymmets säkerhet och införskaffande av utrustning.

Dokumenten i ordning

Upprätta ett säkerhetsdokument för gymtjänsten. Gymmets säkerhet börjar med att säkerheten beaktas redan vid införskaffandet av utrustningen och planeringen av salen. Säkerställ vederbörligt underhåll av gymredskapen samt vägledning och övervkaning av verksamheten.

Identifiera farorna

Dra nytta av Tukes anvisningar och arbetsredskap vid identifiering av farorna

Beakta även följande vid identifieringen av riskerna:

 • olika kundgrupper, specialgrupper, såsom åldringar behöver mer vägledning.
 • Hurudant är behovet för övervakning? Används kameraövervakning?
 • underhåll av utrustning
 • utrustningens placering i gymmet
 • kundvägledning
 • simbassänger och övervakning av deras användning
 • bastuutrymmen
 • barnparkering
 • beredskap för nödsituationer.

God säkerhetspraxis

 • Instruera kunderna att agera på rätt sätt i utrymmena och att använda utrustningen på rätt sätt. Skyltar, instruktioner på nätsidor och personlig vägledning hjälper olika kundgrupper.
 • Se till att instruktionerna är på finska- och svenska, och dessutom lönar det sig att använda bilder som stöd.
 • Följ med underhållsbokföring med maskinernas kondition och förutse redskapens behov av förnyelse och reparation.
 • När du skaffar redskap, se till att de uppfyller säkerhetskraven.
 • Ordna övervakning av simbassänger t.ex. med kameraövervakning.
 • Sköt om bastuutrymmenas säkerhet. I bastuutrymmena är det bra att ha en alarmknapp för nödsituationer.

Att beakta vid planeringen

Observera maskinernas placering i förhållande till varandra. Vissa maskiner behöver mer utrymme runt dem så att användningen är säker. Materialval för golvytor påverkar risken för att halka. Dessutom ska tillverkarens anvisningar och krav från standarder beaktas vid placering och installation av utrustning.

Krav på utrustningen

Den utrustning som införskaffas ska uppfylla säkerhetskraven och standarderna. Vid införskaffning av gymutrustning som fungerar med tryckluft ska speciallagstiftningen för tryckbärande anordningar beaktas.

CE-märkning är tillverkarens deklaration om att produkten uppfyller Europeiska unionens krav gällande den. Märkningen får fästas endast på de produktgrupper för vilka det förutsätts.

Gymutrustning, på vilken endast konsumentsäkerhetslagen tillämpas är inte produkter som ska CE-märkas, och de får inte CE-märkas. Gymutrustning som inte ska CE-märkas är t.ex. träningsutrustning med viktstaplar, stångar m.m. som inte innehåller el eller tryckluftegenskaper.

Standarder

I standarderna SFS-EN ISO 20957-1:2013 finns allmänna säkerhetskrav och testningsförfaranden för träningsutrustning. I delarna 2-10 finns testningsförfaranden och träningsutrustningsspecifika krav.