Lek- och aktivitetsparker inomhus 

Den som driver en lek- och aktivitetspark inomhus ansvarar enligt lagen för säkerheten. Ansvaret kan inte överföras till kunderna genom till exempel olika ansvarsfrihetsklausuler.

Inomhuslekparker är i allmänhet aktivitetsinriktade tummelplatser för de minsta barnen i familjen. Inomhusaktivitetsparker är i sin tur vanligtvis motionscenter för lite äldre barn och ungdomar. 

Säkerhets- och kemikalieverket övervakar säkerheten i lek- och aktivitetsparker inomhus.

Dokumenten i skick 

Den som driver lek- och aktivitetsparker inomhus ska utarbeta ett säkerhetsdokument. Säkerhetsdokumentet ska innehålla en plan för att identifiera och hantera riskerna samt informera om dem. I säkerhetsdokumentet ska särskild uppmärksamhet fästas vid anskaffning och användning av säkra redskap samt övervakning och handledning av kunderna. 

Identifiera riskerna

Den som driver lek- och aktivitetsparker inomhus ska ha tillräcklig och korrekt information om konsumenttjänsten för att kunna bedöma de risker som hänför sig till den och förbereda sig på dem. Användarna av lek- och aktivitetsparker inomhus består i regel av barn och ungdomar som håller ett ganska högt tempo. 

När riskerna identifieras ska till exempel följande uppmärksammas:

 • olika aktiviteter innefattar olika risker
 • alla aktiviteter passar inte nödvändigtvis för alla åldrar 
 • barn kan oavsiktligt eller avsiktligt använda redskapen på fel sätt
 • aktiviteter som innebär högre risk förutsätter övervakning och handledning
 • små barn förstår inte alltid anvisningarna eller kan inte alltid agera enligt dem
 • riskerna är inte nödvändigtvis alltid uppenbara för kunderna

Kom ihåg att beakta om en persons ålder kan påverka säkerheten i tjänsten. En sådan åldersbaserad risk kan till exempel föreligga om tjänsten på grund av den fysiska belastning den utgör kan få negativa konsekvenser för minderåriga barns eller ungdomars hälsa.

Checklista som stöd för säkerhetsarbetet 

 • Sätt dig in i de tillämpliga standarderna och direktiven redan under planeringen av tjänsten. Be vid behov om Säkerhets- och kemikalieverkets syn på saken.
 • Tänk över om du har den kompetens som krävs för att planera och bygga tjänsten på ett säkert sätt eller om du ska använda dig av yrkeskunniga tillverkare vid anskaffningarna. 
 • Gör en ingående bedömning av alla risker för kunderna med beaktande av alla funktioner som hänför sig till tjänsten.
 • Fundera på vilka särdrag och användargrupper som tjänsten är förknippad med: vem riktar sig tjänsten i regel till? Passar tjänsten för användare av alla åldrar? 
 • Fastställ om deltagande förutsätter övervakning eller om andra begräsningar ska anges för användningen av redskapen. 

Ta standarderna för lekplatsredskap till hjälp vid planeringen

Det finns ingen separat standard eller andra heltäckande direktiv för lek- och aktivitetsparker inomhus. Säkerheten på lekplatser utomhus behandlas i kraven i standardserien SFS-EN 1176 och standarden SFS-EN 1177. I del 1 av standarden 1176 fastställs allmänna säkerhetskrav för lekplatsredskap, medan del 10 (Helt inneslutna lekredskap) har utarbetats också med tanke på lekredskap som används inomhus. Att kraven i standardserien efterlevs i tillämpliga delar (i synnerhet stötdämpande underlag samt risker för att huvudet och halsen fastnar) bidrar för sin del till att säkerställa säkerheten också i inomhusparker. 

Säkerhetskraven är ur barnkunders synvinkel av ännu större betydelse när möjligheten att använda de olika funktionerna inte har begränsats på basis av till exempel ålder eller längd eller om redskapen kan användas utan personal eller övervakning.

Säkerställande av säkerheten när flera olika funktioner kombineras

Förutom lekredskap som är bekanta från lekparker bjuder lek- och aktivitetsparker inomhus ofta även på många andra aktiviteter, till exempel hoppborgar, trampoliner och hoppgropar, bilbanor och spelplaner för olika bollspel och racketsporter. Planera redan från början en tjänst som består av många olika funktioner på ett sådant sätt att särdragen hos de olika avdelningarna har beaktats. Du kan förvissa dig om att en hoppborg som köps färdig uppfyller säkerhetskraven genom att till exempel köpa standardenliga redskap (SFS-EN 14960-1). 

Sätt dig in i de olika tillämpliga standarderna och direktiven när du planerar egentillverkade lekområden och redskap. Oberoende av om det är fråga om färdiga lösningar eller funktioner som du själv har planerat kan de tillämpliga standarderna förutom standarderna för lekredskap även inkludera till exempel standarderna för äventyrsbanor (SFS-EN 15567-1 och 2), parkourstandarden (SFS-EN 16899), standarden för skateområden (SFS-EN 14974) eller den brittiska trampolinparksstandarden (PAS 5000:2017). Alla dessa och andra tillämpliga standarder och regelverk kan i tillämpliga delar användas för att säkerställa säkerheten i inomhusparker. 

Att kraven i standarderna uppfylls borgar inte ensamt för säkerheten

Observera att ett område eller redskap inte nödvändigtvis passar i en miljö där användarna består av små barn även om området eller redskapet i fråga uppfyller de tekniska kraven i den standard som det berörs av. I parkourstandarden förutsätts till exempel att användarna är minst åtta år gamla. Man kan inte nödvändigtvis genom att tillämpa standarden garantera att den som sådan passar för barn som är yngre än den fastställda åldersgränsen, i synnerhet om det är fråga om självständigt deltagande utan övervakare eller tränare. Likaså kan leksaker som är avsedda för hemmabruk, till exempel lekstugor, vara säkra för barn under hemförhållanden, medan de inte nödvändigtvis klarar av det stora antalet kunder i inomhusparker.