Trygg användning av hoppborgar kräver regler

Man ska fundera på regler för användning av hoppborgar och övervaka att reglerna följs för att det ska vara säkert för barn i olika åldrar att använda dem.

Hoppborgar och motsvarande uppblåsbar utrustning som används vid konsumenttjänster ska vara säkra och lämpa sig för det bruk som de avsetts för. Ett sätt att försäkra sig om säkerheten är att se till att hoppborgarna uppfyller kraven i standarden SFS-EN 14960:2019 Inflatable play equipment. I standarden har man tagit ställning till utrustningens strukturella egenskaper samt säker användning av utrustningen, t.ex. klättring, fallhöjd och egenskaperna av det stötdämpande underlaget.

Användarnas ålder

Det bästa är om det alltid skulle finnas två hoppborgar: en för småbarn och en för litet större barn. Med detta kunde man undvika risksituationer som barn i olika åldrar och helt olika motoriska färdigheter kan orsaka. Om detta inte är möjligt kan man överväga att ha olika tiden för små och större barn. Om man inte kan sätta några åldersgränser, ska antalet användare hela tiden hållas så lågt att man undviker risksituationer.

Antalet användare

Det är viktigt att fastställa hur många barn som samtidigt kan använda hoppborgen på ett säkert sätt. Om användarna är i väldigt olika åldrar, ska detta antal minskas ytterligare. Antalet påverkas även av hoppborgens storlek och struktur. Som minimikrav ska man följa tillverkarens användnings- och viktgränser.

Övervakning av hoppborgar

Säkerhetsreglerna har ingen betydelse om man inte i praktiken övervakar att de följs. Nuförtiden är det ofta bara föräldrarna som övervakar användningen av hoppborgar. Föräldrarna ska naturligtvis hålla ett öga på sina barn, men det kan inte vara på föräldrarnas ansvar att rätta till försummelserna i säkerhetspraxisen för den erbjudna tjänsten. En övervakare kan t.ex. cirkulera i området, men hen ska vara beredd att ingripa vid eventuella risksituationer. Vid behov ska man avbryta användningen av hoppborg t.ex. när vindgränsen överskrids eller vid elavbrott.

Placering

Placera hoppborgen på tillräckligt avstånd om eventuella faror såsom luftburna elledningar och andra föremål med farliga utskjutande delar (t.ex. staket och träd). Området runt in- och utgångarna ska vara säker och vid behov försett med ett mjukt underlag som t.ex. madrasser, om hoppborgen är placerad på ett hårt underlag.

Hoppborgen ska hållas på plats och tåla användarnas rörelser och vind. Hoppborgen kan förankras på underlaget och/eller fästas med flyttbara vikter och andra tillbehör. Hoppborgen ska förankras på minst sex olika punkter. En hoppborg som används utomhus ska helst fästas med jordkilar om underlaget lämpar sig för det.

Uthyraren

När utrustning hyrs ut till konsumenter för bruk på egen hand ska utrustningen granskas, underhållas och rengöras mellan uthyrningarna (t.ex. rengöring av hoppborgen, kontroll av eventuella läckor etc.). Ge kunden handledning om hur utrustningen används på ett korrekt och säkert sätt samt skriftliga bruksanvisningar och instruktioner för nödsituationer.

Exempel

Regler för hoppborg

Max xx barn åt gången

Användningstid xx minuter / gång

Övervakaren meddelar om byte av användare

Inga volter eller knuffande!

Maximiålder xx år

Lämna skorna utanför hoppborgen.

Annanstans på nätet

Standarden om hoppborg m.m.: SFS-EN 14960:2019 Inflatable play equipment