Lekplatser

Ansvaret för säkerheten av lekplatser ankommer tillverkare av lekplatsutrustning, lekplatsens upprätthållare och ägare.

Tukes övervakar kommunala lekplatser och samarbetar med andra myndigheter för att förbättra säkerheten på lekplatserna av daghem ock skolor. Kommunala övervakningsmyndigheter ansvarar för lekplatsernas säkerhet under daghemmens och skolornas öppethållningstider.

Dokumenten i ordning

Tjänsteleverantören, dvs. lekplatsens ägare, ska upprätta ett säkerhetsdokument för lekplatsen

Bostadsaktiebolag behöver inte upprätta ett säkerhetsdokument för en mindre lekplats som är avsedd för bolagets delägares barn. Om det finns en större lekplats som är gemensam för flera olika bolag eller där det finns ett större antal olika lekredskap ska ett säkerhetsdokument upprättas av bostadsaktiebolaget.

Identifiera riskerna

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna. Beakta särskilt följande vid identifieringen av riskerna på en lekplats:

 • Försäkra dig om att portar och deras låsanordningar anordningar är säkra så att barn inte kan komma ut på vägen.
 • Se till att områdets inhägnad, dess kondition och material förhindrar barn från att komma ut från lekplatsen. Om inhägnaden är för låg eller i dåligt skick i övrigt, kan barn lockas till att klättra över den.
 • Kontrollera underlagets kondition. T.ex. sand som är avsedd för stötdämpning kan tryckas samman, varför det är viktigt att kontrollera dess kondition och vidta underhållsåtgärder eller fylla på sand vid behov. Ett hårt underlag på lekplatsen ökar risken för skador.
 • Försäkra dig om att det inte finns föremål eller skrot som kan vara farliga för barn på lekplatsen.
 • Observera att redskapen utsätts för slitage och att lekredskap som är sönder och inte underhålls medför en olycksrisk. Lösa steg och skruvar som inte är åtdragna är farliga på lekplatser.

Information till konsumenterna

Sätt upp en identifieringstavla på en väl synlig plats på lekplatsen med lekplatsens namn, adress, kontaktuppgifterna till upprätthållaren och nödnumret. Upprätthållarens kontaktuppgifter hjälper föräldrar att anmäla säkerhetsbrister som de observerat på lekplatsen och bristerna kan därmed åtgärdas snabbt.

Bostadsaktiebolags lekplatser behöver inte ha en sådan informationsskylt separat när lekplatsens adress är densamma som husets adress och säkerhetsbrister kan anmälas direkt till bostadsbolagets styrelse, disponent eller underhållsföretag.

Krav på lekplatsutrustning

Lekredskap såsom mindre trampoliner är avsedda för hemmabruk. Redskap som är avsedd för hemmabruk får inte användas på allmänna lekplatser.

Beakta följande vid val, anskaffning och underhåll av lekredskap:

 • Konstruktionerna ska vara sådana att barn inte kan strypas eller fastna med huvudet, kroppen, fötterna eller fingrarna.
 • Lekplatser i närheten av vattendrag eller trafikerade vägar ska omges av stängsel. Daghemsgårdar och daghemmens lekplatser ska alltid förses med staket.
 • Staketet ska vara minst 120 cm högt även under vinterförhållanden. Staketet ska vara tillräckligt tätt och dess struktur ska inte locka till klättring, t.ex. ska det inte finnas någonting som kan användas som steg på insidan av staketet. Staketets nederkant ska ligga på ca 10 centimeters höjd från marken, så att barn inte kan krypa under staketet.
 • För att förhindra fallolyckor ska lekplatsanordningarna bl.a. Förses med tillräckligt höga och stadiga räcken.
 • Underlaget ska vara stötdämpande. Som underlag används ofta sand eller s.k. säkerhetsunderlag som kan minska skador vid fall.
 • Det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme utan t.ex. stenar eller rotstockar runt anordningarna.
 • Portens låsanordning ska vara sådan att barn inte kan öppna porten. Ytterligare anvisningar om staket och portar finns bl.a. i handboken säkerhetsplanering för dagvården (på finska) av forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) och social- och hälsovårdsministeriet.

Service och underhåll

Sörj för adekvat service och underhåll av lekplatsutrustningen samt regelbunden inspektion av anordningarna t.ex. genom följande åtgärder: 

 • Inspektera och underhåll utrustningen och dess delar enligt tillverkarens anvisningar om minimiintervall mellan inspektionerna och underhållet.
 • Upprätta en inspektions- och serviceplan för varje lekplats och för dagbok över inspektionerna och servicen av utrustningen. Även om lekplatsutrustningen skulle vid monteringen uppfylla kraven, kan bristande underhåll eller inspektioner göra den farlig.
 • Granska verkningarna av t.ex. vinterväder och eventuell vandalism regelbundet. Reparera eventuella brister.
 • Underhåll utrustningen även vintertid i den mån det är möjligt om de används även på vintern. T.ex. klätterställningars avsatser och steg ska hållas fria från snö och is. Lekredskap kan också tas ur bruk till vintern för att undvika risker.
 • Om det konstateras att ett lekredskap inte är säkert, ska man se till att barn och övriga inte har tillträde till redskapet. Detta gäller t.ex. situationer där redskapet inte är helt färdigmonterat, det stötdämpande underlaget inte ännu har lagts ut eller brister som kan orsaka fara har konstaterats i samband med service och underhåll.

Standarder

De europeiska standarder som gäller lekplatsutrustningens säkerhet finns samlade i Finlands Standardiseringsförbunds (SFS) handbok nr 143, som kan beställas från SFS. Handboken kan användas av redskapstillverkare, upprätthållare av lekplatser (t.ex. kommuner och bostadsaktiebolag) samt av övervakningsmyndigheterna m.m.

Inspektörer

Tukes är övervakningsmyndigheten för kundsäkerheten av lekplatser. Lekplatser inspekteras även av redskapstillverkares och importörers konsulter och andra inspektörer.

Inspektioner som genomförs av utomstående experter är ett bra sätt att bedöma lekplatsens säkerhet. Det är viktigt att sörja för lekplatsens underhåll och service och låta den egna personalen genomföra regelbundna inspektioner.

Exempel

Att beakta vid planeringen

Lekplatsens placering
Försäkra dig om lekplatsens säkerhet med tanke på övrig verksamhet i dess närmiljö, t.ex. bilvägar, vattendrag, motionsplatser.

Säker lekplatsutrustning
Utrustningen ska vara avsedd för lekplatser och säkerhetsaspekterna ska beaktas vid utrustningens placering på lekplatsen.

Säkerhetsaspekterna på området
Försäkra dig om att gångvägarna är säkra, belysningen tillräcklig och växtligheten i området lämpliga för lekplatser, t.ex. att växterna inte är giftiga.

Portar och staket
Fungerande portar och adekvat staket höjer säkerheten.

Lekplatsens identifieringstavla
Nödnumret, lekplatsens adress och upprätthållarens kontaktuppgifter underlättar underhållet och behövs i eventuella nödsituationer.

Service och underhåll
Utrustning som är sönder och saknar underhåll utgör en olycksrisk.

Se även

Bygungor
Bygungor anses vara farliga och rekommendationen är att de inte används alls. Vidare rekommenderas att de befintliga gungorna förses med lås för att förhindra deras felanvändning.