Utförsåkningstjänster och skidanläggningar

Ansvaret för säkerheten av utförsåkningstjänster ankommer skidanläggningarna.

Tukes övervakar de tjänster som erbjuds till konsumenterna på skidanläggningar och skidliftarnas kundsäkerhet och korrekt användning. T.ex. handledning till kunderna i användningen av liftarna, övervakning av liftarnas användning och hur kunderna tar sig ur liftarna är en del av utförsåkningstjänster som Tukes övervakar. Övervakningen av skidliftars tekniska säkerhet tillhör Regionförvaltningsverket. Skidliftars installationsbesiktningar och periodiska inspektioner utförs av inspektionsorgan.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument  för skidanläggningens verksamhet. Ett bra säkerhetsdokument beskriver skidanläggningens verksamheter och riskerna förknippade med den tillräckligt uttömmande och detaljerat. Närmare arbetsinstruktioner och checklistor för personalen kan bifogas till säkerhetsdokumentet.

De regelbundna inspektionerna av pisterna, skyltningen och de platser där tjänsterna utförs bör registreras t.ex. i en lift- eller pistdagbok.

Identifiera riskerna!

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna.

Att beakta vid planeringen

  • Placera områden avsedda för barn med pulkabackar och tubrännör på ett säkert avstånd från de övriga verksamheterna.
  • Madrassera fasta hinder på sidan av pisterna eller skydda dem på något annat sätt.
  • Ge kunderna anvisningar för säker skidåkning med pistregler och t.ex. markeringar av pisternas svårighetsgrader.
  • Övervaka att pistreglerna följs och ingripa i riskfyllt beteende vid behov.