Motorsport, köruppvisningar och körtester

Inom motorsporten skapar hastigheterna samt fordonens och personernas massa stora krafter (rörelseenergi). Stora krafter kan orsaka allvarliga olyckor. Du måste beakta krafternas riktning och storlek vid bedömning och kontroll av riskerna. Utifrån dessa uppgifter ska du fastställa i synnerhet publikens placering och säkerhetskraven för åskådarna. Motorsportevenemang och -verksamheter kan arrangeras på land, till havs och på is. Övervakningen av flygsport hör till Transport- och kommunikationsverket Traficom.  

Konsumentsäkerhetslagen ålägger alla parter på så sätt, att aktören ska ha rätt och tillräcklig information om sin verksamhet. Det här innebär att även talkodeltagare och andra frivilliga ska ha tillräckliga kunskaper om sin uppgift och att de ska introduceras i säkerhetsförfarandena.

 

Dokumenten i skick

Ett säkerhetsdokument måste alltid göras upp i anslutning till motorsportevenemang eftersom verksamheten alltid medför en påtaglig risk för deltagare och utomstående. Beskriv i dokumentet verksamhetens innehåll och riskhanteringen i verksamheten. Uppdatera dokumenten och planerna minst en gång per år eller per evenemang, om det är fråga om ett separat evenemang. En uppdatering kan behövas även samma dag evenemanget hålls, om exempelvis förhållandena eller övriga riskfaktorer har ändrats i förhållande till det planerade.

På banan eller rutten kan finnas en egen allmän s.k. ban- eller ruttplan, utifrån vilken förfaranden och åtgärder för normalanvändning och fortlöpande användning fastställs. Gör upp en separat plan för tävlingar och andra evenemang som avviker från normalanvändningen och som beaktar verksamhetens karaktär, omfattning, arrangemang och genomförandeplats. Flera planer som gäller säkerheten kan förenas till en plan, men då ska ändå de ovan nämnda delområdena och verksamheterna klart specificeras. Till exempel räddningsplanen, som räddningslagen förutsätter och en eventuell första hjälpen-plan kan förenas (se mall).

Enligt lagen om sammankomster är motorsportevenemang ofta även offentliga tillställningar, vilket innebär att polisen i allmänhet förutsätter en anmälan om upprätthållande av ordningen och säkerheten. Polisen kan även vid behov utfärda bestämmelser, till exempel förutsätta en säkerhetsplan eller trafikplan.

Identifiera riskerna 

Banans eller ruttens farliga ställen ska identifieras, fastställas och bedömas. Att märka ut dem på kartan gör det ofta lättare att uppfatta saken. I anteckningen ska de farliga ställena och deras orsaker samt åtgärderna för att förebygga farorna beskrivas tillräckligt noggrant. Samtidigt ska man bestämma om det aktuella stället ska klassificeras som förbjudet för publiken och på vilka grunder och på vilket sätt området ska isoleras och publiken förhindras tillträde till det förbjudna området.  I områden som klassificeras som förbjudna ska man placera personal som har möjlighet och förmåga att ingripa i aktivitet och människors rörelser i området samt medel att kommunicera till tävlingsledningen om eventuella faror i området.

Inom motorsport och publikevenemang ansvarar tillställningens huvudarrangör för den övergripande säkerheten, även om huvudarrangören beställer eller köper tjänster av underleverantörer. Huvudarrangören ska även säkerställa att olika funktioner kan samordnas på ett säkert sätt och informera underleverantörerna om eventuella risker som andra aktörer orsakar, så att alla kan bereda sig på riskerna.

På grund av grenens karaktär måste första hjälpen och akut omhändertagande definieras högre än för vanliga publikevenemang. I praktiken kan det här betyda beredskap att rädda någon från ett fordon, att släcka en brand och att ta hand om allvarliga skador. Beroende på gren och aktivitet kan man även stå inför ett läge med många patienter, som det måste finnas tillräcklig beredskap för. Vid behov ska separat första hjälpen-beredskap ordnas för tävlingsdeltagarna och publiken.
 

Anmälan om farliga situationer och olyckor

Liksom inom övriga tjänster ska man även inom motorsport göra en anmälan till Tukes om de allvarligaste farliga situationerna och olyckorna. Dessa är t.ex. för grenen avvikande händelser eller farliga situationer där publiken eller utomstående utsätts för risk.
 

Olycksfallsregistrering eller olycksfallsregister

Tjänsteleverantören ska föra bok över olyckor och farliga situationer, och dra nytta av dessa anteckningar vid satsningar på säkerheten. Att märka ut olyckor på kartan kan anses vara god praxis eftersom olycksplatsen kan förklara orsakerna till och följderna av en olycka samt sambandet med en tidigare riskbedömning.

Muntlig eller minnesbaserad information uppfyller inte lagens krav på olycksfallsregistrering och utnyttjande av denna för förbättring av säkerheten.

Arrangören ska alltid samla in tillräckliga uppgifter om en olycka, t.ex. förare och övriga delaktiga, gren, fordon, tidpunkt, förhållanden samt brister i förfaringssättet så att uppgifterna senare kan användas som grund för eventuella slutsatser och ändringar i verksamheten för avlägsnande av risker. Även i dessa uppgifter kan det finnas faktorer som förklarar olyckan.

 

Notera särskilt

Observera i skyddsförfarandena massan, accelerationen och hastigheten av de fordon som används samt delar som eventuellt lossnar från ett fordon och slungas omkring. Beakta även förarens säkerhet i en olycka, när du planerar skyddsförfarandena. Detta betonas särskilt vid motorcykelsport, där föraren saknar det skydd som ett täckt fordon ger. Skyddsförfarandena säkerställer i synnerhet publikens och utomståendes säkerhet.

Avstånd

Avståndet ska vara tillräckligt från hinder och andra människor samt egendom, så att dessa inte utsätts för fara. Du måste känna till stoppsträckan för fordonen på det aktuella underlaget för att kunna beräkna ett tillräckligt säkerhetsavstånd för den aktuella hastigheten. Säkerhetsområdena ska fastställas i bansäkerhetsplanen.

Underlag

Ytmaterialet och dess form har en stor inverkan på retardationen av ett fordon och eventuellt separata delar. Å andra sidan påverkar materialet (asfalt, gräs, sand) och förhållandena (torrt, vått, is) samt ytans form väsentligt förarens säkerhet, om denna glider på underlaget fri från fordonet.

Höjdskillnad

Beroende på ytans lutning och fordonen kan en höjdskillnad utnyttjas i skyddsförfarandet. En långsamt stigande backe retarderar fordonet, men det behövs en lång sträcka. Om marken sluttar mot publiken eller utomstående ökar behovet av skydd.

Fordonshinder, som förhindrar att fordonet och föraren driver in bland människorna

Fordonshindret ska tåla en kollision med ett fordon och fånga upp kollisionsenergin, så att fordonet inte tar sig igenom hindret. Bakom fordonshindret ska det finnas ett skyddsavstånd fram till människorna, så att en eventuell kollisionskraft inte fortplantas från hindret till människorna.

Passagehinder, som förhindrar att exempelvis ett barn eller en berusad person rusar in på uppvisnings- eller tävlingsområdet

En flagglina är inte ett tillräckligt passagehinder. Använd i stället minst ett lätt staket (s.k. vepe) eller motsvarande. Fordonen måste även vara avskilda från människorna när de kör exempelvis inom depåområdet eller till tävlingsplatsen. Publikområdena ska fastställas i bansäkerhetsplanen.

Rörelsebana och riktning

Vilka de farliga områdena är beror i hög grad på riktningen och fordonens rörelsebana. Risken är i regel mindre i en innerkurva än i en ytterkurva. Beakta fordonens riktning och rörelsebana när du placerar publiken och funktionärerna.

Skyddsvall eller madrassering

En skyddsvall eller madrassering måste läggas till som skydd för förarna vid hindren, så att inte hindren utsätter förarna för risk.

Is

Vid körning på is ska tillräckliga säkerhetsförfaranden fastställas i planerna, särskilt isens bärförmåga och tjocklek med tanke på den aktuella aktiviteten. I synnerhet måste man tänka på var gränsen ska dras för när verksamheten måste avslutas. Isens tjocklek ska kontrolleras genom mätningar åtminstone dagligen eller oftare på det sätt och i den omfattning som verksamheten förutsätter. En mätpunkt är inte tillräcklig på en isbana.

Vinter

Vid vintergrenar ska man beakta och kontinuerligt följa upp snöns inverkan på säkerheten, t.ex när snöns tillstånd ändras från puder till is.

 

Skyddsförfarandena kan vara flera eller enskilda, huvudsaken att deras skyddseffekt är effektiv och tillräcklig för den aktuella verksamheten. Vid behov måste flera skyddsförfaranden användas samtidigt, om rörelseenergin är stor och ett skyddsavstånd i sig inte är tillräckligt.

 

Bästa praxis inom säkerhet

Hanteringsmetoder är åtgärder med vilka man försöker kontrollera förhållanden eller funktioner för att förbättra säkerheten. Till exempel bilarnas utrustning, lämnande av information, utbildning, träning, säkerhet byggd på erfarenhet m.m. kan vara hanteringsmetoder.

Hanteringsmetoder är också bland annat vägledning och guidning samt olika begränsningar, till exempel hastighetsbegränsning. Hastigheten kan begränsas med trafikmärke, chikan, hinder eller fartgupp, men även med mekaniska eller elektroniska funktioner.

Även banans underhåll och service kan vara hanteringsmetoder. Förhindrande av att föremål och ämnen hamnar på banan exempelvis genom strukturella lösningar är hanteringsmetoder för förebyggande och hindrande av faror. Första hjälpen och akut omhändertagande kan också ses som en hanteringsmetod för följderna.

Bansäkerhetsplanen är en del av säkerhetsdokumentet, som utgör en viktig hanteringsmetod. I planen beskrivs verksamheten på bankartan, fastställs farorna, de farliga områdena, säkerhetsområdena, publikområdena samt nödvändiga skyddsförfaranden och hanteringsmetoder. Särskilt att ge åskådarna information i säkerhetsfrågor är en mycket viktig hanteringsmetod när det gäller att säkerställa publiksäkerheten.

Fordonens däck borde motsvara fordonens förväntade hastighet och eftersträvade hastighet. Det är enkelt att jämföra däckuppgifterna med fordonen och banan och informationen finns allmänt tillgänglig.

När fordonets hastighet överskrider den typiska topphastigheten för det aktuella fordonet, borde fordonet vara försett med skyddsbur. För äldre fordon kan detta innebära tillägg av separata konstruktioner. När hastigheterna ökar borde fordonet förses med skyddsbur och skyddsnät eller förarens säkerhet skyddas på andra motsvarande sätt.

När den typiska topphastigheten för fordonet överskrids borde fordonets chassi, fjädring och övriga stöd motsvara den acceleration, hastighet och massa som kan uppnås. Fordonet borde tåla de påfrestningar som kan förväntas under tävlingsförhållandena.

Föraren borde alltid ha en hjälm som lämpar sig för verksamheten och den hastighet som kan uppnås. Dessutom borde föraren alltid ha minst långärmad skjorta och långbyxor, bra och tillräckliga skor samt handskar.

Publik- och läktarsäkerhet

I närheten av banan är alla områden farliga för åskådarna om inte skyddsförfaranden och hanteringsmetoder tillämpas.  Arrangören ska fastställa vilka åskådarområden som är tillåtna och vilka som är förbjudna, samt se till att de märks ut. Markera områden som är märkbart farliga som förbjudna för åskådarna. Åskådarna ska uppmärksammas om dessa områden åtminstone genom att isolera områdena och med skyltar. Vid behov ska dessutom förbjudna och särskilt farliga områden övervakas, om detta är nödvändigt på grund av publikens beteende. De förbjudna områdenas utsträckning, t.ex. avståndet från vägen, ska bedömas riskbaserat.

Om körlinjen är rak och publiken inte placeras i slutet av utan endast längs med raksträckan, kan skyddsförfarandena vara lättare i slutet av än längs med rakan. I praktiken ska det ändå finnas tillräckliga passagehinder i slutet av raksträckorna, så att människor inte kan komma in på banan den vägen.

Publikskyddet kan vara lättare i områden där publiken fortfarande är i det s.k. accelerationsinfluensområdet, dvs. bakom startplatsen eller på sidorna om raksträckan samt i en 45 graders vinkel framför fordonen. Beakta ändå hur massan av ett fordon eller delar som lossnar från det påverkar skyddsbehovet även i låga hastigheter.

I motsvarande grad kan skyddsbehovet när lätta och långsamma fordon används vara lägre och ett passagehinder kan räcka till som skyddsförfarande. Då måste ändå fortsättningsvis massan och övriga krafter beaktas, till exempel mekanisk energi, effekt, vridning, acceleration och centrifugalkraft.

Vid eventuella passageöppningar måste hindren övervakas eller så måste de vara låsbara. Dessutom ska det finnas ett förbud för obehöriga att komma in på banan eller tävlingsområdet. Detta har betydelse även med tanke på trafikförsäkringen vid definitionen av stängt område. Stängt område tolkas i regel snävt, vilket innebär att fordonen ska ha trafikförsäkring. Ytterligare information finns på Trafikskadenämndens webbplats.

Fordonshinder, passagehinder och skyddsvallar ska vara sådana att de inte medför fara för förarna eller andra människor. Till exempel omadrasserade träskivor kan utgöra en fara om de kan splittras i en sammanstötning. Detta gäller i synnerhet i grenar där föraren inte sitter fastspänd i fordonet med säkerhetsbälte.

Lämnande av information till kunden

Åskådarna ska ges relevant information i anslutning till säkerheten vid ett motorsportevenemang redan i förväg till exempel när tjänsten köps och vid kassan, samt på de ställen där fara förekommer. Denna typ av information är till exempel tillåtna åskådarplatser och särskilt farliga åskådarplatser (platser förbjudna för åskådare). Även exempelvis högt ljud, buller, vibrationer och avgaser kan vara fenomen som konsumenterna måste varnas om i förväg när evenemang ordnas inomhus.

Konsumenterna bör få tillräcklig information om banan och tävlingen. Samtidigt ska en tillräcklig kompetensnivå samt lämpligheten hos materiel och utrustning säkerställas.

Gokart och annan lätt motorsport

Tukes anvisningar för främjande av säkerheten inom gokart kan i tillämpliga delar användas även inom andra lätta motorsportgrenar. Sådana är bland andra banor för barnbilar, minimopeder, elmopeder, elfyrhjulingar eller andra motsvarande grenar och banor där hastigheterna, krafterna och massorna är likartade som inom gokart.

Gokart kan köras på halt underlag om skyddsförfarandena och åtgärderna är tillräckliga för säkerställande av säkerheten och de även omfattar särdrag såsom kyla och dubbdäck. Företaget ansvarar för att säkerhetsnivån höjs tillräckligt för att motsvara verksamheten.

Banor för mopedträning

Mopedträning på bana får inte orsaka fara för användarna eller utomstående. Bekanta dig med tjänsteleverantörens skyldigheter och beakta bl.a. kraven i konsumentsäkerhetslagen.


Ytterligare information:

 

Gå med i en säker hobby via ett grenförbund

AKK-Motorsport ry. www.autourheilu.fi

FINLANDS MOTORFÖRBUND rf www.moottoriliitto.fi

Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö ry. https://harrastemoottoriurheilu.fi/

SEGLING OCH BÅTSPORT I FINLAND https://spv.fi/kilpaurheilu/kilpaveneily/

Minneslista för planering av bana för mopedträning