Simhallar och badinrättningar

Simhallar och badinrättningar ska uppfylla de säkerhetskrav som gäller för dem och upprätta bl.a. ett säkerhetsdokument.

Denna sida kompletterar Tukes-anvisningen 1/2015 Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar. De allmänna säkerhetskrav som gäller alla tjänsteleverantörer har beskrivits på webbplatsen.

Dokumenten i ordning!

Simhallar, friluftsbad, badinrättningar och vattenparker ska upprätta ett säkerhetsdokument. Säkerhetsdokument ska också upprättas för bassängområdena på hotell, lägergårdar och vårdanstalter, om de används för simning, vattengymnastik, babysim eller motsvarande privat användning som är öppna för allmänheten.

Utomstående tjänsteleverantörer som är verksamma på simhallar, t.ex. anordnare av babysim eller vattengymnastik, ska upprätta ett säkerhetsdokument för sin egen tjänst. I tjänstens säkerhetsdokument bör man hänvisa till simhallens allmänna säkerhetsdokument t.ex. vad gäller de allmänna säkerhetsanvisningarna. Tjänsteleverantören ska särskilt försäkra sig om tillräcklig räddningsberedskap under den tid som tjänsten erbjuds.

Något säkerhetsdokument behöver inte upprättas för verksamhet som en förening erbjuder dess medlemmar, eftersom konsumentsäkerhetslagen inte tillämpas på sådan verksamhet. T.ex. simträning som ett simsällskap erbjuder sina medlemmar är inte en konsumenttjänst, och simsällskapet är i detta fall inte en tjänsteleverantör och behöver inte upprätta något säkerhetsdokument för en tjänst som erbjuds medlemmarna.

Identifiering av riskerna

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna. Beakta särskilt följande vid identifieringen av riskerna:

 • att hamna under vattnet och drunkning
 • halkningar i bassängs- eller tvättområden
 • risker som förknippas med vattenrutschbanor, uppblåsbara lekbanor och övriga specialstrukturer
 • användarantalen och specialgrupper, såsom barn som inte kan simma, åldringar, besökare från olika kulturer, utövare av olika vattensporter.

Badövervakning

Det ska finnas ett tillräckligt antal av badvakter i bassängområdet när det finns kunder i området. Antalet badvakter beror på bassängområdets egenskaper och användarantalet. Närmare anvisningar finns i Tukes-anvisningen 1/2015, Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar. 

Simövervakarens uppgift är övervakning av säkerheten och kunderna i bassäng- och kringlokalerna. Förutom vattenräddning ska badvakterna främja säkerheten genom att upprätthålla allmän ordning, instruera kunderna, ingripa vid riskbeteende samt genom att övervaka konstruktionernas skick och se till att hallen är välstädad. En badvakt får inte under sitt övervakningsskift sysselsättas med uppgifter som stör övervakningen, som t.ex. biljettförsäljning, ledning av vattengymnastikgrupper eller kaféservering. Badvakternas vikariat och pauser ska ordnas på ett sådant sätt att övervakningen hålls på en tillräckligt effektiv nivå.

Den livräddningsfärdighet som krävs av en simövervakare uppnås inte enbart genom att utföra simövervakarens testsim och avlägga en kurs i första hjälpen. 

Det finns inte några fastställda krav på badvakternas kompetens eller utbildning. En badvakt ska

 • i sitt arbete kunna agera på ett sätt som förebygger tillbud (handledning av kunder och ingripande vid farligt beteende) 
 • inneha kunskap i räddning i vatten och första hjälpen
  • inse när en person håller på att drunkna
  • kunna använda olika typer av livräddningsredskap
  • kunna ge livräddande första hjälpen och vidta fortsatta åtgärder
 • Kunna utföra räddning på sin arbetsplats, i praktiken kunna rädda en människa som hamnat under vatten från den mest utmanande platsen på sin egen arbetsplats, t.ex. från botten av den djupaste bassängen, och kunna utföra första hjälpen
 • vara insatt i särdragen och säkerhetsförfarandena på sin arbetsplats (bl.a. säkerhetsdokumentet, de mest typiska tillbuden och arrangemangen för tillkallande av hjälp på arbetsplatsen)
 • känna till kraven som gäller vattensäkerheten
 • vara myndig.

En tillräcklig kompetens för simövervakare kan erhållas till exempel i form av valbara simövervakarstudier inom grundexamen i idrott, på en simövervakarkurs eller en internationell kurs för livräddare. Personen kan också på andra sätt visa och intyga för arbetsgivaren att hen har tillräckliga livräddningsfärdigheter (vattenlivräddnings- och första hjälpen-färdigheter). Färdigheterna ska upprätthållas genom kontinuerlig övning. 

På simhallar, badinrättningar och andra liknande ställen kan badvakter inte ersättas med kameraövervakning. På mindre ställen, som t.ex. Bassängområden på hotell, kan övervakningen under vissa omständigheter skötas enbart med kameror (Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar, Tukes-anvisning 1/2015). I dessa fall är det särskilt viktigt att bilden från kameran oavbrutet iakttas av en räddningskunnig person som vid behov kan  omedelbart ta sig till bassängen.

Standarder

Säkerhetskrav som gäller simhallar och badinrättningar har fastställts i följande standarder: Standarder kan beställas från Finlands Standardiseringsförbund

 • SFS-EN 13451 Utrustning för simbassänger
 • SFS-EN 1069 Vattenrutschbanor