Forsränning

Den största risken med forsränning är att båten välter eller att kunden av någon annan anledning faller i forsen. Arrangören av forsränning kan förbättra säkerheten på många sätt redan innan forsränningen påbörjas, och specifikt för varje kundgrupps del även mer.

Ansvaret för forsränningens säkerhet ligger ofta på tjänsteleverantören, i praktiken ofta företaget som erbjuder forsränningstjänsten.

Dokumenten i ordning!

 • Upprätta ett säkerhetsdokument för forsränningen
 • Du kan använda en karta som hjälp för att beskriva rutterna. Markera på kartan de rutter som används i tjänsten, de farligaste ställena på varje rutt, de rätta landningspunkterna vid dessa farliga punkter och räddningspunkter, t.ex. när båten välter.
 • Fastställ i säkerhetsdokumentet när rutterna kan användas och hur ruttens säkerhet bedöms t.ex. baserat på vattnets höjd. Fastställ hurudana andra användningsbegränsningar det finns för olika rutter, t.ex. väderbegränsningar, krav på kundernas kunnande eller fysiska kondition.
 • Dokumentera i säkerhetsdokumentet personalens tilläggs- och vidareutbildning, och i synnerhet personalens beredskap för livräddning i vatten.

Identifiera riskerna

Använd dig vid identifiering av riskerna av Tukes anvisningar och arbetsredskap.

Beakta vid identifiering av forsränningstjänsternas faror följande saker:

 • Varje rutt har olika risker. Beakta vid granskningen rutternas särdrag.
 • Att falla i forsen är forsränningens största risk för kunden. I synnerhet på våren och hösten kan det kalla vattnet orsaka allvarlig nedkylning, dvs. hypotermi, eller hjärtrytmstörningar hos den som hamnar i vattnet.  Öva första hjälpen för hypotermi eller rytmstörningar i förväg.
 • Beakta i granskningen alla de skeden som kunderna deltar i under tjänstens gång, inkl. förberedelse, att stiga i båten, själva forsränningen, avstigande från båten, samt eventuella avvikande situationer, speciellt att båten välter.
 • Fundera hur olika kundgrupper avviker från varandra och hur farorna ska beaktas i olika grupper.

Att beakta vid planeringen

 • Följ med vattnets mängd och strömning speciellt noggrant på de forsar där strömningen kan ändras betydligt under säsongen eller när väderförhållandena förändras. Bedöm vid början av varje ränning om det är säkert att ränna forsen.
 • Bedöm för varje grupp hurudana färdigheter, tidigare paddlingserfarenhet och andra förmågor kunderna har och hurudan rutt som är säker för just denna kundgrupp. Kunderna måste kunna paddla enligt förarens instruktioner under hela resan.

God säkerhetspraxis

 • Öva livräddning i vatten och användning av kastlina med alla förare innan säsongen börjar.

Krav på utrustningen

 • Säkerställ att det finns tillräckligt med lämpliga paddelhjälmar och flytvästar i användning, och att de är tillgängliga för alla kunder och båtföraren. Mer information om val och användning av personlig skyddsutrustning.
 • Tukes rekommenderar torr- eller våtdräkt till båtföraren. Detta förbättrar förarens möjligheter att klara av livräddningsuppgifterna i vattnet och att hjälpa kunderna om båten välter.