Husky- och rensafarier

Ansvaret för husky- och rensafarins säkerhet ankommer tjänstens anordnare. Ledarnas yrkeskompetens och förmåga att hantera djuren på olika rutter och i vildmarksförhållanden är särskilt viktigt för safariers säkerhet.

Tukes övervakar kundsäkerheten av olika djurtjänster.

Dokumenten i ordning

Safarianordnare ska upprätta säkerhetsdokument för sina utflykter med särskilt fokus på ruttplanen, kundanvisningarna och guidernas yrkeskunskap.

Identifiera riskerna

Safarianordnare ska identifiera följande risker och minimera de faror som orsakas av dem:

 • Ta hänsyn till olika kundgrupper, utlänningar, barn, specialgrupper.
 • Fundera över om kunderna förstår anvisningarna.
 • Fundera över rutten. Finns det andra besökare samtidigt på området?
 • Se efter om rutten korsar vägar eller om det finns andra potentiellt riskfyllda ställen på rutten.
 • Ta reda på om guiderna vet vad de ska göra vid en nödsituation.

God säkerhetspraxis

Safarianordnare ska beakta följande:

 • Upprätta en separat plan för varje längre safari.
 • Försäkra dig om att kunderna förstår anvisningarna.
 • Samla även mindre olyckor och olycksfall på olycksbokföringen.
 • Kom ihåg att anmäla allvarliga olyckor till Tukes.
 • Upprätta anvisningarna på flera olika språk och använd bilder till hjälp.

Att beakta vid planeringen

Planera rutten med hänsyn till möjligheterna att tillkalla hjälp vid nödsituationer. Fungerar nödapplikationerna eller kan man använda andra hjälpmedel? Beakta även möten med andra användare av rutten samt hur man korsar vägar o.d. vid planeringen.

 

Krav på utrustningen

Se till att slädarna och selarna hålls i god kondition och dokumentera deras underhåll. Skaffa varma overaller och andra ytterkläder särskilt för utländska turister.

 1. Service och underhåll
  Kontrollera rutternas kondition före utflykter.
   
 2. Information till kunderna
  Ge kunderna tydliga anvisningar om hur man beter sig på utflykterna. Försäkra dig om att kunderna har förstått anvisningarna.