Utegym

Med utegym avses gymredskap som installerats varaktigt utomhus för allmänt bruk. Utegym kan ha t.ex. utrustning med viktskivor, trappmaskiner, balansutrustning, crossfitställningar eller andra anordningar för kroppsviktsträning. Tjänsteleverantören ansvarar för utegymmets säkerhet.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument (Säkerhetsdokument på tukes.fi), om utegymmet förknippas med betydande risker. Betydande faktorer vid riskbedömningen är bl.a.:

 • utegymmets storlek
 • placering
 • terräng och omgivning
 • gymredskapen och deras antal
 • områdets användningsändamål, t.ex. verksamheter på området och dess omgivning
 • användargrupper, t.ex. Barn, unga, vuxna eller äldre
 • användarantalet.

Ett säkerhetsdokument ska upprättas för ett utegym med stora användarantal och ett stort antal av gymredskap.

Å andra sidan behöver man inte nödvändigtvis upprätta ett säkerhetsdokument för en seniorpark där man endast använder enkla redskap som är främst avsedda för balansövningar. Upprättandet av ett säkerhetsdokument rekommenderas emellertid alltid även om det inte är en lagstadgad skyldighet.

Identifiera riskerna

Identifiera riskerna som utegymmet kan medföra användarna och se till att utegymmet är säker att använda. Alla utegym ska vara säkra att använda. Du kan utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna (Identifiering av riskerna på sidan Tjänsteleverantörens skyldigheter på tukes.fi http://beta.tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet#vaarojen-tunnistaminen).

Att beakta vid planeringen

Placera gymredskapen tydligt avskilt från lekplatsutrustningen, om man inte vet med säkerhet att gymredskapen är säkra för barn. Försäkra dig om vid placeringen att barn inte kan förflytta sig till gymområden som inte är lämpliga för barn.

Barn och deras föräldrar kan inte alltid skilja mellan gymredskap och lekredskap. Gymredskap kan vara farliga även om de uppfyller de redskapsspecifika säkerhetskraven, om de placeras eller används vårdslöst eller bruksanvisningen inte följs. 

Teknisk rapport CEN/TR 16879:2016 ger anvisningar i  placering och separation av lekplatser och utrustning för fritidsaktiviteter.

Krav på utrustningen

Redskapen på utegym ska vara säkra att använda. På gymredskap utan elektriska eller tryckanordningar tillämpas endast konsumentsäkerhetslagen. Sådana gymredskap ska eller får inte CE-märkas.

Gymredskap med elektriska eller tryckanordningar ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen samt i speciallagstiftningen om elektriska och tryckanordningar. Sådana gymredskap kan ha CE-märkningar som hänför sig till de elektriska anordningarna eller tryckanordningarna.

Service och underhåll

Gymredskapen ska hållas säkra under hela deras livstid. Följ redskapens kondition, eventuella fel och slitage med okulära rutininspektioner. Utför regelbundna, noggrannare inspektioner och de nödvändiga service- och underhållsåtgärderna enligt tillverkarens anvisningar. I avsaknad av tillverkarens anvisningar ska man bedöma hur ofta och hur noga redskapen ska inspekteras på basis av utegymmets särdrag och de risker som förknippas med det. Genomförda inspektioner, underhåll och reparationer ska registreras.

Standarder

När man följer standarderna vid planeringen och anskaffningen av gymredskap kan man försäkra sig om att redskapen uppfyller säkerhetskraven i lagstiftningen. För gymredskap gäller den europeiska standarden EN 16630, permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk.

Om gymredskapen har placerats i anslutning till lekplatser eller används annars av barn och unga, ska de uppfylla kraven i standarderna EN 1176 och EN 1177 om lekplatser.

Om man inte har följt standarderna, ska tjänsteleverantören vid behov kunna påvisa att man på något annat sätt uppnår en säkerhetsnivå som motsvarar standarderna. Standarder kan köpas från Finlands Standardiseringsförbund, SFS rf

Information till användarna

Placera utegymmets identifieringstavla på en central, väl synlig plats. Identifieringstavlan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • utegymmets namn
 • Utegymmets exakta placering, t.ex. en gatuadress dit man kan tillkalla hjälp
 • det allmänna nödnumret 112
 • kontaktuppgifter till områdets upprätthållare eller den serviceansvariga
 • anvisningar för anmälan av olyckor, söndrig utrustning eller andra säkerhetsbrister.

Bruksanvisningar och andra anvisningar för utegymmet bör ges på finska och svenska. Du kan även använda bilder och andra symboler.

God säkerhetspraxis på utegym

 1. Planera utegymmet med tanke på säkerhetsaspekterna.
 2. Bedöm eventuella risker för användarna och utomstående
 3. Bedöm på basis av den föregående punkten om utegymmet är sådant att du ska upprätta ett säkerhetsdokument om det
 4. Placera gymredskapen tydligt avskilt från lekplatsutrustningen, om du inte vet med säkerhet att gymredskapen är säkra för barn.
 5. Placera redskapen enligt tillverkarens anvisningar.
 6. Ge användarna tillräckliga anvisningar för säker användning av redskapen, för anmälan av brister och vad de ska föra om en olycka inträffar.
 7. Försäkra sig om att redskapen fungerar bra. Inspektera och underhåll redskapen regelbundet. För bok över serviceåtgärderna.
 8. För bok över olyckorna och risksituationerna.
 9. Anmäl allvarliga olyckor till Tukes och vid behov även till redskapets tillverkare.
 10. Förbättra säkerheten i området på basis av observationer och erfarenheter.