Utegym och parkour

Med platser för utomhusmotion och parkour avses konstruktioner för motion och parkour för allmänt bruk utomhus, nedan används termen utemotionsplats.

Bästa praxis inom säkerhet

 1. Beakta säkerheten när området planeras (parkeringsplatser, passager, belysning, olika aktiviteters verkningsområden osv.). Tekninen raportti CEN/TR 16879:2016 är en vägledning för placering och avskiljning av lekplatser och andra fritidsområden
 2. Bedöm riskerna för användare och utomstående
 3. Placera aktiviteterna som egna helheter, tydligt separat från lekplatser, om du inte är säker på att de lämpar sig för barn och är säkra.  När redskapen uppfyller kraven i standarden EN 1176 finns det inga hinder för att placera dem i anslutning till en lekplats.
 4. Skaffa sådana redskap som är lämpliga för den tilltänkta användargruppen och montera dem enligt tillverkarens anvisningar.
 5. Ge användarna tillräckliga anvisningar för säker användning av redskapen, om anmälan av brister och agerande om en olycka inträffar
 6. Se till platsens underhåll. Kontrollera och serva redskapen regelbundet. För bok över allt underhåll
 7. För bok över olyckor och tillbud. Kontaktuppgifterna ska finnas på identifieringstavlan så att användarna kan ta kontakt.
 8. Anmäl allvarliga olyckor och upptäckta säkerhetsbrister i utrustningen till Tukes och redskapsleverantören
 9. Följ upp områdets säkerhet och förbättra den utifrån observationer och användarnas erfarenheter

Identifiera riskerna

Identifiera riskerna för användarna och gör motionsplatsen säker. Alla utemotionsplatser ska vara säkra för användarna. Vid identifieringen av risker kan du exempelvis ta hjälp av de verktyg som Tukes tagit fram.

Krav på redskap för utomhusmotion och parkour

Redskapen ska vara säkra och lämpade för den tilltänkta användargruppen. Om redskapen inte har el- eller tryckanordningar, tillämpas endast konsumentsäkerhetslagen på dem. Då är de inte produkter som ska ha CE-märkning och de får inte CE-märkas.

Standarder

Att följa standarderna vid planering och upphandling av redskap är ett sätt att säkerställa att de uppfyller de säkerhetskrav som fastställts i lagstiftningen. Träningsredskap för utomhusbruk omfattas av den europeiska standarden EN 16630. Parkourredskap omfattas av standarden EN 16899:2016.

När redskapen uppfyller kraven enligt standarderna för lekplatser EN 1176 och EN 1177 finns det inget hinder för att placera dem i anslutning till lekplatser avsedda för barn.
Om standarderna inte har efterlevts, ska den ansvariga vid behov kunna påvisa att en säkerhetsnivå minst motsvarande standarderna uppnås på något annat sätt. Standarder kan köpas av Finlands standardiseringsförbund SFS rf.

Service och underhåll

Sörj för att redskapen är säkra under hela deras användningstid. Följ upp redskapens skick, fel i dem och slitage genom visuella rutinkontroller. Utför regelbundna noggrannare kontroller och nödvändiga service- och underhållsarbeten enligt redskapstillverkarens anvisningar. Om anvisningar av tillverkaren saknas ska du själv bedöma hur ofta kontroller behöver göras och hur noggranna de bör vara utifrån särdrag och risker i anslutning till objektet. För bok över genomförda kontroller, underhåll och reparationer.

Information till användarna

Placera områdets identifieringstavla på en central plats där den är väl synlig. Om området är stort eller där finns funktioner som kräver en egen tavla, kan tavlorna vara flera. Ge användarna följande information:

 • platsens namn
 • exakt läge, till exempel gatuadressen, ifall hjälp behöver larmas
 • det allmänna nödnumret 112
 • kontaktinformation till den som upprätthåller området eller ansvarar för underhållet
 • anvisningar om hur olyckor, trasiga redskap eller andra säkerhetsbrister anmäls
 • vid behov information om för vilka användargrupper olika funktioner är avsedda

Ge bruksanvisningarna för redskapen, övriga anvisningar och varningar på finska och vid behov även på svenska. Du kan också använda bilder och symboler.

Dokumenten i skick

Ett säkerhetsdokument ska i regel upprättas för en utemotionsplats. Om utemotionsplatsen exempelvis är en del av en idrottspark bör området och funktionerna behandlas som en helhet i säkerhetsdokumentet. Ett alternativ är att upprätta ett säkerhetsdokument som omfattar alla kommunens utemotionsplatser. Beakta följande i säkerhetsdokumentets riskbedömning:

 • platsens storlek
 • placering
 • terräng- och miljöförhållanden
 • typen av redskap och deras antal
 • områdets användningsändamål, till exempel vilka funktioner som finns i området och i dess omgivning
 • användargrupper, till exempel barn, unga, vuxna eller äldre
 • antalet användare.

Ett säkerhetsdokument ska exempelvis upprättas om utemotionsplatsen har många användare och flera krävande redskap för motion och styrketräning.

Å andra sidan behöver inte nödvändigtvis ett säkerhetsdokument upprättas för en seniorpark där det finns endast enkla och främst för balansträning avsedda redskap. Det rekommenderas dock att man upprättar ett säkerhetsdokument, även om det inte är en lagstadgad skyldighet.

För stora helheter såsom idrottsparker är det klokast att upprätta ett övergripande säkerhetsdokument. Detta säkerhetsdokument kan vid behov kompletteras med funktions- eller tjänstespecifika dokument. Särskilt när det gäller större friluftsområden kan underhållet/kontrollen av funktionerna där fördelas mellan flera olika aktörer inom kommunen, och även utomstående aktörer kan vara med. Tabellen över ansvarsfördelningen gör det möjligt att klargöra de olika aktörernas uppgifter och ansvar.