Väggklättring

Ansvaret för tjänstens säkerhet ankommer klättringstjänstens anordnare. Tjänsteleverantören ska inneha tillräcklig utbildning och kunskap om klättring.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument om klättringstjänsten med särskilt fokus på anvisningar till kunderna, anskaffning och underhåll av utrustning och beredskapen vid nödsituationer. Bifoga olycksbokföring med alla eventuella olyckor till säkerhetsdokumentet.

Allvarliga olyckor ska anmälas till Tukes.

Identifiera riskerna!

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna.

Beakta även följande vid identifieringen av riskerna:

Repklättring

 • Kontrollera nya kunders kunskaper med ett separat test om de inte innehar bevis om en genomgången kurs.
 • Ge anvisningar om och kontrollera användningen av de självsäkrande anordningarna. Användningen av dessa förutsätter inte någon kurs eller något test.
 • Dun kan förebygga allvarliga olyckor i anslutning till självsäkrande utrustningar bland annat genom att
  • installera en spärrport vid ledens start så, att det inte är möjligt att passera porten utan att upptäcka den.
  • planera leden på ett sådant sätt att det inte finns grepp i ledens nedre del via vilka det är möjligt att passera spärrporten.
  • övervaka kunderna och ingripa i farlig verksamhet.
  • införa kamratkontroll, vilket innebär att två klättrare kontrollerar varandras kopplingar till säkringsutrustningen.
  • hänga upp en instruktionstavla på ögonhöjd på startplatsen. Tavlan påminner kunderna om att kontrollera att de kopplat sig på rätt sätt till säkringsutrustningen.
 • Placera de fasta repen och klättringslinjerna så att kunden inte kan svinga till en sidovägg, mot en annan klättrare eller en annan struktur.

Bouldering, dvs. klättring utan rep

 • Vid klättring utan rep på låga väggar ska madrasser finnas under hela väggen. Madrasserna ska täcka hela fallområdet och vara tillämpliga för klättringsbruk till sin tjocklek och dämpningsförmåga.
 • Informera kunderna om olika falltekniker.
 • Ge anvisningar och använd markeringar för att varna om situationer där en klättrare kan falla på en annan klättrare.

God säkerhetspraxis

 • Kontrollera vem som kan komma in i klättringsutrymmet och kontrollera nya kunders kunskaper.
 • Se till att anvisningarna och reglerna är tydliga och övervaka aktivt att de följs.
 • Försäkra dig om att övervakarna har tillräcklig kompetens så att de kan vidta åtgärder vid tydligt farliga situationer.
 • Försäkra dig om att strukturerna, anordningarna och utrustningen är hållfasta, stadiga och i bra skick med regelbunden service och kontroller. Håll dig uppdaterad om utrustningens reparationer och serviceåtgärder med hjälp av underhållsbokföringen.
 • Försäkra dig om att det inte finns några strukturer eller någon utrustning på fallområdet som skulle kunna skada en klättrare som faller.
 • Kontrollera personalens adekvata beredskap för nödsituationer för eventuella olyckor vid klätterväggen.

Att beakta vid planeringen:

 • Selar och annan klättringsutrustning ska uppfylla standarden
 • Tips för byggandet av en klättervägg finns i Klätterväggsguiden
 • Upprätta ett säkerhetsdokument innan verksamheten inleds
 • Anordningarna och utrustningen ska underhållas och kontrolleras

Krav på utrustningen

Försäkra dig om att den klättringsutrustning som anskaffas uppfyller standarderna.

Standarder för klättringsutrustningen: