Allmänna bollspelsområden

Pallopelialueen ylläpitäjä ja omistaja tai muu alueella toimiva palveluntarjoaja vastaavat, että pallopelialue ja siellä käytettävät välineet ovat turvallisia. Vaatimus koskee yleisiä kunnallisia pallopelialueita sekä mm. opistojen ja asunto-osakeyhtiöiden pihoilla olevia pallopelialueita ja niiden yksittäisiä välineitä kuten jalkapallomaaleja ja koripallotelineitä.

Vem ansvarar för säkerheten på bollspelsområdena?

Bollspelsområdets disponent och ägare eller annan tjänsteleverantör ansvarar för säkerheten av området och de redskap som används på området.

Dokumenten i ordning

Allmänna bollspelsområden bör förses med informationstavlor med platsens adress, kontaktuppgifter till disponenten och nödnumret. Allvarliga olyckor som inträffat på bollspelsområden ska anmälas till Tukes.

Identifiera riskerna

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna.

Beakta även följande vid identifieringen av riskerna:

  • Försäkra dig om att t.ex. fotbollsmålen är säkra och uppfyller kraven. Fotbollsmål ska placeras på rätt ställe, inte t.ex. på lutande plan. Ostadiga mål har orsakat flera dödsfall när de har stjälpt.
  • Ta bort redskapen från planen för förvaring eller förse dem med lås för att förhindra obehörigt bruk.
  • Försäkra sig om att underlagets struktur och material lämpar sig för bollspel och att det inte finns några stenar eller gropar på underlaget.
  • Området ska förses med stängsel om det finns en trafikerad väg eller en järnväg i närheten.
  • Inspektera och underhåll området regelbundet med tanke på eventuell skadegörelse.

God säkerhetspraxis

  • Inspektions- och underhållsplan ska upprättas för allmänna bollspelsområden.
  • Dagbok ska föras över inspektionerna och underhållet av utrustningen.
  • Inspektera och underhåll utrustningen och dess delar enligt tillverkarens anvisningar om minimiintervall mellan inspektionerna och underhållet.
  • Inspektera området regelbundet för eventuell skadegörelse och reparera bristerna.
  • Förvara utrustningen säkert. Förhindra obehörig användning av utrustningen under förvaringstiden t.ex. genom att låsa fotbollsmålen till varandra.

Krav på utrustningen

Ansvaret för utrustningens säkerhet ankommer tillverkare, importörer och försäljare. De måste känna till de krav som gäller för utrustningen och eventuella förändringar i kraven. Samma säkerhetsprinciper gäller även utrustning som man har själv tillverkat.