Aerosolsläckanläggningar som automatiska släckanläggningar

Automatiska släckanläggningar enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet (10/2007) ska installeras fast i byggnaden och kopplas till nödcentralen eller enligt något annat myndighetskrav. Om en aerosolsläckanläggning installeras i en byggnad som en automatisk släckanläggning med stöd av en författning eller ett myndighetskrav eller den kopplas till nödcentralen, ska detta genomföras enligt lagen om anordningar inom räddningsväsendet och den reglering som utfärdas med stöd av den.

Krav gällande planering, installation, granskning och underhåll av automatiska släckanläggningar föreskrivs i lagen om anordningar inom räddningsväsendet och i inrikesministeriets preciserande förordning om automatiska släckningsanläggningar SM-1999-967/Tu-33.

Aerosolsläckanläggningar ska installeras av en installationsaffär som godkänts av Tukes. Besiktningsorganet genomför ibruktagnings- och periodiska besiktningar på aerosolsläckanläggningar på samma sätt som för gassläckanläggningar. Bestämmelser om underhållet av släckanläggningar finns i räddningslagen.

Standarderna för aerosolsläckanläggningar är SFS-EN 15276-1:2019 Fixed firefighting systems. Condensed aerosol extinguishing systems. Part 1: Requirements and test methods for components och SFS-EN 15276-2:2019 Fixed firefighting systems. Condensed aerosol extinguishing systems. Part 2: Design, installation and maintenance, vilka behandlar komponentkraven samt planering, installation och underhåll.

Aerosolsläckanläggningar avviker i betydande grad i fråga om tekniken och funktionssättet från andra automatiska släckanläggningar. Släckningsenheterna i en aerosolsläckanläggning innehåller kemikalier som aktiveras i släckningssituationer och producerar släckningsaerosoler. Släckningsenheternas produktionsförmåga, antal och placering samt valet av kemikalier som producerar släckningsaerosoler är väsentliga faktorer som ska beaktas vid planeringen av aerosolsläckanläggningar. Aerosolsläckanläggningar är i regel avsedda för obemannade utrymmen.

Tillsynsansvar

Tukes övervakar överensstämmelsen med kraven hos de komponenter som används i aerosolsläckanläggningar samt installationsaffärernas och besiktningsorganens verksamhet. Till Tukes uppgifter hör inte att övervaka släckanläggningarnas överensstämmelse med kraven.
Byggnadstillsyns- och räddningsmyndigheterna övervakar byggnaders säkerhet, vilket även innebär automatiska släckanläggningar. Anläggningskraven fastställs i samband med bygglovsförfarandet (byggnadstillsynsmyndigheten). En redogörelse för planeringsgrunderna för den automatiska släckanläggningen ska fogas till byggnadens bygglovsdokument.  Räddningsmyndigheterna övervakar att skyldigheten att underhålla automatiska släckanläggningar tillgodoses i enlighet med räddningslagen.

Komponentkrav (produkternas överensstämmelse med kraven)

Räddningsväsendets anläggningar ska vara lämpade för sitt användningsändamål och funktionssäkra. Dessutom skall de ha egenskaper som gör att de kan användas riskfritt och utan fara för människor, egendom eller miljön. Den som släpper ut räddningsväsendets anläggningar på marknaden eller överlåter sådana till någon annan, ska se till och tillförlitligt kunna påvisa att anläggningarna uppfyller kraven.

Överensstämmelse med kraven för komponenter som används i aerosolsläckanläggningar kan konstateras med hjälp av standarden SFS-EN 15276-1:2019 eller en annan publikation som fastställer en minst motsvarande nivå. I Europa har man inte publicerat andra standarder eller tekniska definitioner gällande komponenter som används i aerosolsläckanläggningar.

Släckningsmedlets hälsoeffekter ska kunna bedömas på ett tillförlitligt sätt. Bedömningen ska göras för alla släckningsmedel som används. Anläggningar av olika storlekar som använder olika mängder av samma släckningsmedel kräver inte egna bedömningar.

Släckningsmedlet ska uppfylla kraven i 5 § i lagen om anordningar inom räddningsväsendet som gäller släckningsegenskaperna samt person-, egendoms- och miljösäkerheten Att kraven uppfylls kan påvisas genom test som avses i bilaga B till standarden SFS-EN 15276-2:2019 eller andra testmetoder med motsvarande innehåll.

Krav på installationsaffärer

För att ett företag ska kunna installera och underhålla aerosolsläckanläggningar som automatiska släckanläggningar ska företaget anmäla sig till Tukes register och utse en ansvarsperson. Ansvarspersonen ska ha ett godkänt avlagt släckningsanläggningsförhör och arbetserfarenhet samt minst tekniker- eller ingenjörsexamen som lämpar sig för ansvarspersonens arbetsuppgifter. Ansvarspersonen ska vara verksamhetsutövaren själv eller en person som är anställd i affären i huvudsyssla. Släckningsanläggningsförhöret ordnas av Kiwa Inspecta. Det första förhöret ordnas våren 2021.

Företag som installerar och underhåller aerosolsläckanläggningar och som anmält sig till Tukes register finns framöver i registret med behörighetsförkortningen SA A.

Planering av aerosolsläckanläggningar

En automatisk släckanläggning ska planeras och installeras så att de brandsäkerhetskrav som fastsälls för byggandet i markanvändnings- och bygglagen eller med stöd av den uppfylls och att anläggningen är lämpad för dess användningsändamål och att den genom ändamålsenligt underhåll fungerar under dess avsedda livslängd.

Det upprättas en redogörelse för släckanläggningens planeringsgrunder. I planeringen ska man särskilt uppmärksamma användningsändamålet på platsen som skyddas, verksamheten som bedrivs där samt platsens strukturella och andra faktorer som påverkar brand- och personsäkerheten. När man fastställer planeringsgrunderna ska man ta i beaktande eventuella ändringar i användningsändamålet på platsen.

Vid planering och installation av aerosolsläckanläggningar kan man använda standarden SFS-EN 15276-2:2019 eller en annan publikation som fastställer en minst motsvarande nivå. I Europa har man inte publicerat andra standarder eller tekniska definitioner gällande installation av aerosolsläckanläggningar.