Idrottshallar

Vid planeringen av idrottshallarna är det viktigt att beakta grenspecifika utrymmeskrav och utrustningens lämplighet för den planerade användningen. Genom underhållet av utrymmet och utrustningen säkerställer man säkra förhållanden för användarna. 

Konsumentsäkerheten i idrottshallarna ska säkerställas under hela livscykeln. Om hallens användningsändamål ändras måste man försäkra sig om att utrymmet lämpar sig för den nya användningen.

Säkerhetsdokument

För idrottshallarna som helhet ska upprättas ett säkerhetsdokument.  I säkerhetsdokumentet är det viktigt att ta hänsyn till varje idrottshalls särdrag. Personalen ska känna till innehållet i säkerhetsdokumentet och kunna handla i enlighet med de säkerhetsrutiner som har registrerats.

Externa tjänsteleverantörer, såsom evenemangsarrangörer, som är verksamma i idrottshallen ska vid behov upprätta ett säkerhetsdokument över sin egen verksamhet. I exempelvis evenemangets säkerhetsdokument lönar det sig att hänvisa till idrottshallens allmänna säkerhetsdokument, bland annat när det gäller utrymmet och de allmänna säkerhetsanvisningarna. 

För den verksamhet som föreningarna erbjuder endast sina egna medlemmar behöver inget säkerhetsdokument upprättas, eftersom konsumentsäkerhetslagen inte tillämpas på den. Sådan verksamhet är till exempel föreningsverksamhet som en innebandyförening erbjuder sina medlemmar. Föreningarnas ansvariga personer ska dock göras förtrogna med hallens säkerhetsdokument och säkerhetspraxis.

På sidan Upprättande och utnyttjande av säkerhetsdokumentet hittar du ytterligare instruktioner.

Övervakning av säkerheten och anmälan till Tukes

Registrera uppgifterna om olyckor och tillbud. Du kan använda den nedskrivna informationen för att utveckla säkerhetsverksamheten. Genom att följa upp olyckor kan man identifiera säkerhetsbrister och förebygga olyckor även i andra motsvarande tjänster.

Allvarliga olyckor och tillbud ska anmälas till Tukes. Anmälan är en lagstadgad skyldighet för tjänsteleverantören. Säkerhetsdokumentet ska beskriva när anmälan ska göras och vem som ansvarar för att den görs.

På basis av anmälningarna kan Tukes bland annat dela informationen om konstaterade säkerhetsbrister till andra tjänsteleverantörer nationellt.

Läs Tukes instruktioner om tjänsteleverantörers skyldigheter.

Ge akt på dessa ting

 • Instruera synligt om placering av första hjälpen-utrustning och en eventuell defibrillator.
  • Instruera de ansvariga personerna för idrottsklubbar och evenemangsarrangörer i användningen av första hjälpen-utrustningen.
 • Se till att användarna av utrymmena har tillgång till tillräckliga instruktioner för säker verksamhet och ta vid behov hänsyn till främmande språk.
 • Skapa en ansvarsfördelningstabell om underhållsverksamheten delas mellan flera aktörer.
 • Se till att informationen om olyckor och tillbud förmedlas smidigt från användare till tjänsteleverantören.
 • Identifiera faror och förbättra säkerheten genom att regelbundet utnyttja personalens säkerhetspromenad.
  • Var uppmärksam på de strukturer som finns i närheten av bollspelsplatserna och madrassera om det behövs.
  • Kom ihåg att underhålla träningsredskap, lyftanordningar och avskärmningsridåer som är fästa i väggar och tak.

Se även

Undervisnings- och kulturministeriet och Rakennustieto Oy: liikuntapaikkajulkaisut
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf: Liikuntasalit ja urheiluhallit
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Simhallar och badinrättningar
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): Gym
Lag om bedömning av den strukturella säkerheten hos byggnader med stor spännvidd (300/2015)
Grenspecifika krav på förhållandena i grenförbundets riktlinjer