REACH 2018

Förutsättningen för tillverkning och utsläppande av ämnen på marknaden i EU är att ämnena registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Underlåtenhet att registrera kan leda till att tillverkningen av ämnet eller importen av ämnet till EU avbryts eller avslutas. Underlåtenhet att registrera kan påverka hela leveranskedjan.

Tidsfristen för REACH-registrering den 31 maj 2018 gällde ett företag om

  • företaget hade förhandsregistrerat ett ämne som det tillverkar eller importerar till EU i mängder om 1–100 ton om året och
  • ämnet inte är ett sådant cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne som borde ha registrerats redan tidigare.

Efter REACH 2018 tidstriften ska företaget registrera ämnet innan den årliga tillverknings- eller importmängden om ett ton överskrids. Företaget inleder registreringen genom att skicka en förfrågan till ECHA. Utifrån företagets förfrågan skickar ECHA uppgifterna om de övriga aktörer som registrerar samma ämne, så att registranterna kan inleda samarbete.

 

Frågor och svar