REACH 2018

Förutsättningen för tillverkning och utsläppande av ämnen på marknaden i EU är att ämnena registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Underlåtenhet att registrera kan leda till att tillverkningen av ämnet eller importen av ämnet till EU avbryts eller avslutas. Underlåtenhet att registrera kan påverka hela leveranskedjan.

Tidsfristen för REACH-registrering den 31 maj 2018 gäller ett företag om

 • företaget har förhandsregistrerat ett ämne som det tillverkar eller importerar till EU i mängder om 1–100 ton om året och
 • ämnet inte är ett sådant cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt ämne som borde ha registrerats redan tidigare.

Om företaget inte har förhandsregistrerat ämnet, ska företaget registrera ämnet innan den årliga tillverknings- eller importmängden om ett ton överskrids. Företaget inleder registreringen genom att skicka en förfrågan till ECHA. Utifrån företagets förfrågan skickar ECHA uppgifterna om de övriga aktörer som registrerar samma ämne, så att registranterna kan inleda samarbete.

Hur och när görs registreringen?

När ämnets ledande registrant lämnat hela registreringsunderlaget till ECHA kan medregistranterna lämna sina egna registreringar.  När den ledande registranten lämnar registreringsunderlaget i god tid, har medregistranterna tillräckligt med tid för att lämna sina egna underlag senast 31.5.2018. Den rekommenderade tidpunkten för inlämning av den ledande registrantens material är i slutet av mars. Små och medelstora företag kan använda ECHAs molntjänster för registreringen eller göra registreringen direkt i REACH-IT.

Kontakt med ECHA vid problem som gäller REACH 2018-registreringen

ECHA erbjuder registranter hjälp i följande problemsituationer:

 1. Laboratoriets testresultat blir inte färdiga i tid trots att företaget gjort sin beställning före utgången av mars 2018.
 2. Företaget har ingen förhandsregistrering på grund av byte av juridisk person.
 3. Den ledande registranten har inte lyckats lämna in sin registrering i tid.
 4. Ingen har för avsikt att registrera ett ämne som är viktigt för företaget.

I dessa situationer ska företaget ta kontakt med ECHA senast 24.5.2018.

Möte med kemikalierådgivningen

Om du är osäker på vilka förpliktelser du har i fråga om REACH 2018 och inte vet hur du ska gå vidare med registreringen, har du möjlighet att boka ett möte med experterna vid Tukes kemikalierådgivning. Skicka en begäran om ett möte till adressen kemikaalineuvonta (at) tukes.fi.

Frågor och svar

 • Voiko esiesirekisteröityjä aineita, jotka on valmistettu tai maahantuotu ennen rekisteröintimääräaikaa, saattaa markkinoille määräajan jälkeen ilman rekisteröintiä?

  REACH-asetuksen rekisteröintivelvoite koskee vain valmistajia ja maahantuojia (ja joissain tapauksissa esineiden tuottajia tai maahantuojia). Rekisteröintivelvoite ei koske jatkokäyttäjiä tai jakelijoita. Siten rekisteröintivelvoite ei koske sinua, jos olet valmistanut tai maahantuonut esirekisteröityjä aineita ja lopettanut tämän toiminnan ennen määräaikaa. Lopetettuasi valmistuksen/maahantuonnin ennen määräaikaa voit jatkaa aineen käyttöä ja/tai toimittamista. Jatkokäyttäjät ja jakelijat voivat jatkaa rekisteröimättömän aineen käyttöä ja/tai toimittamista niiden määrien osalta, joiden valmistus tai maahantuonti on tapahtunut ennen määräaikaa. Valmistuksen ja maahantuonnin loppumisen ajankohta ennen rekisteröintimääräajan päättymistä on pystyttävä osoittamaan.

  ECHAn Q&A 40

 • Mitä minun pitää tehdä kun en tehnyt rekisteröintiä määräaikaan 31.5.2018 mennessä?

  Määräaika 31.5.2018 oli viimeinen rekisteröintimääräaika esirekisteröidyille ns. olemassa oleville aineille, joita valmistetaan tai maahantuodaan yli tonni vuodessa. Jos määräaika koski sinua ja rekisteröinti jäi tekemättä, kesäkuun alusta ko. aineen valmistus tai maahantuonti on laitonta. Voit kuitenkin saattaa markkinoille niitä varastoja, jotka on valmistettu tai maahantuotu ennen määräaikaa.

  Jos haluat jatkaa tai aloittaa uudelleen aineen valmistuksen tai maahantuonnin määräajan jälkeen, aine pitää ensin rekisteröidä. Aineiden rekisteröinti aloitetaan tekemällä tiedustelu ECHAan. Voit tehdä rekisteröinnin suoraan, jos olet esirekisteröinyt aineen. Esirekisteröintinumeroa voi vielä käyttää toistaiseksi. Valmistuksen tai maahantuonnin voi aloittaa, kun rekisteröinti on tehty hyväksytysti ja siitä on saatu rekisteröintinumero.

  ECHAn Q&A 1513