Vinterbadplatser

I sin enklaste form omfattar en vinterbadplats ett varmt omklädningsrum, en vak och en trappa som leder ner i vaken. Den som upprätthåller vinterbadplatsen, dvs. tjänsteleverantören, ansvarar för vinterbadplatsens säkerhet.  Tjänsteleverantören kan vara t.ex. en kommun, en församling, en förening eller ett företag. Tjänsteleverantören ansvarar för service och underhåll av byggnaderna, anordningarna, gångvägarna och utrustningen på vinterbadplatsen.  Tjänsteleverantören ansvarar även för att tjänsteanvändarna ges tillräckliga säkerhetsanvisningar om tjänsten, t.ex. om vattendjupet och strömningar.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument för vinterbadplatsen. Vid upprättandet av ett säkerhetsdokument ska användargrupperna, antalet användare och platsens särdrag beaktas.

Om vinterbadplatsen är en del av en simhall, en badinrättning eller en annan mer omfattande tjänstehelhet, bifoga säkerhetsdokumentet för vinterbadplatsen till säkerhetsdokumentet för simhallen, badinrättningen eller den andra mer omfattande tjänstehelheten.

Identifiera riskerna

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna. Beakta särskilt följande vid identifieringen av riskerna på en vinterbadplats:

 • halkrisk på gångvägar och trappor
 • väderleksförhållanden och mörker
 • vattnets strömningar
 • risker för personer som rör sig på isen och andra utomstående
 • att bada ensam
 • risker i samband med bastubad och tvätt- och omklädningsrum, t.ex. skydd av bastuugnen, halkbekämpning

Övervakning av vinterbadplatsen

Bedöm behovet av simövervakning på vinterbadplatsen. Behovet blir större på mer populära vinterbadplatser och om platsen förknippas med särskilda riskfaktorer.

Förutsättningar för framgångsrik simövervakning är övervakarens tillräckliga kunskaper i räddningar i kallt vatten, möjligheten att se de kunder som kommer till vinterbadplatsen, bra sikte på hela området under alla förhållanden samt möjlighet att vid behov begränsa eller blockera tillträde till vinterbadplatsen. Kameraövervakning är ofta nödvändig beroende på vinterbadplatsens läge och synlighet.

Om det inte är möjligt att anordna adekvat övervakning, rekommenderar Tukes att tjänsteleverantören förbjuder ensambad på vinterbadplatsen.

Information till konsumenterna

Sätt upp en informationstavla på vinterbadplatsen med åtminstone följande uppgifter:

 • vinterbadplatsens gatuadress eller annan adress och ortens namn
 • det allmänna nödnumret 112 och anvisningar för tillkallande av hjälp
 • vinterbadplatsens koordinater för att underlätta för räddningspersonalen hitta platsen, koordinater kan skrivas ut från koordinattjänsten
 • kontaktuppgifter för den underhållsansvariga.

Anvisningarna för vinterbadplatsen och dess säkerhet bör placeras ute på bryggan eller på en vägg i omklädningsrummet väl synliga till alla. Säkerhetsanvisningarna kan omfatta t.ex. följande:

 • anvisningar för vinterbadare
 • ordningsregler 
 • säkerhetsanvisningar t.ex. anmälan av fel och skadegörelse
 • områdeskarta
 • uppgift om vattendjupet
 • uppgift om eventuella strömningar i vaken
 • mätprotokollet för vattenkvaliteten
 • anvisningar för första hjälpen och återupplivning.

Varna personer som rör sig på isen om vaken. Märk vaken t.ex. med en väl synlig, reflekterande flagglina. Begränsa vakområdet på tillräckligt brett avstånd och följ upp isens tjocklek runt det begränsade området.

Elsäkerhet på vinterbadplatser

Elsäkerhetsbestämmelserna ska följas vid planeringen och installationerna av vinterbadplatsens belysning och övriga elarmaturer. Elarbeten får endast utföras av registrerade fackmän inom elbranschen.

Alla elanläggningar som kan beröras av badare i vattnet eller badare som stiger upp ur vattnet ska fungera med skyddsspänning, dvs. med nominell spänning, antingen växelspänning på 12 V eller likspänning på 30 V. Elanläggningar som är nedsänkta i vatten ska ha kapslingsklassen IP68.

Anordningar som används för att hålla vaken öppen kan fungera med nätspänning. Anordningarna ska skyddas med högst 30 mA felströmsskyddsbrytare och de ska placeras på ett sådant sätt att de inte kan beröras vid bad eller vid nedstigning i eller uppstigning ur badet.

Se även

RT-kort RT-97-10107, Bryggkonstruktioner