Hoppa till innehåll

Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus

Tukes
22.3.2017 9.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 65 nya småhus hur väl elinstallationerna stämmer överens med författningarna. I en tredjedel av granskningsobjekten hittades brister i själva installationerna, deras ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll. Motsvarande utredningar har genomförts vart femte år. Resultaten hade nu försämrats något.

Tukes genomförde övervakningsprojektet under senare delen av förra året tillsammans med byggnadstillsynen, auktoriserade besiktningsmän och besiktningsorgan. Antalet granskningsobjekt för 2016 var mindre (65 objekt) än vid tidigare utredningar. Objektens geografiska täckning var dock hela Finland. De praktiska besiktningarna genomfördes enligt Tukes anvisningar av sex auktoriserade besiktningsmän och ett besiktningsorgan. Under projektet fästes vikt vid genomförandet av elinstallationerna, ibrukstagningsbesiktningarna, besiktningsprotokollen, slutritningarna och deras kvalitet samt användarhandledningen.

Utredningar av hur väl elinstallationerna i småhus (egnahems- och parhus eller sommarstugor) stämmer överens med författningarna har genomförts vart femte år. Resultaten från förra årets utredning jämfördes med resultaten från 2011 och 2006. I jämförelsen var de nyaste resultaten sämre än de tidigare både vad gäller elinstallationerna och deras ibrukstagningsbesiktningar.

66 procent av elinstallationerna i småhus var i skick eller innehöll endast mindre brister, medan den motsvarande siffran för fem år sedan var 87 procent. 19 procent av elinstallationerna hade allvarligare brister, vilket är mer än en dubbelt den motsvarande siffran för 2011 och 2006. Antalet relativt allvarliga brister hade också dubblerats från tidigare. I en av objekten förekom omedelbar fara, medan sådant inte observerades alls under de tidigare utredningarna. Ibruktagningsprotokoll hade blivit vanligare och de hade uppgjorts för nästan hundra procent av objekten. Brister upptäcktes emellertid i ca en fjärdedel av protokollen, av vilka 9 procent var allvarliga.

– Enligt bestämmelserna ska elentreprenörer utföra ibrukstagningsbesiktningar av elanläggningarna i nya småhus innan anläggningarna tas i bruk. Ibruktagningsbesiktningen är den enda elbesiktningen som krävs för småhus, och därför är både den och besiktningsprotokollet så viktiga. Med hjälp av dessa kan exempelvis den som bygger ett egnahemshus försäkra sig om att elanläggningen är säker och kan tas i bruk. Alla byggherrar kanske inte känner till detta, men för varje elentreprenör ingår det i yrkeskunskapen att veta vilka dokument som hör till vid ett nybygge, berättar överinspektör Timo Pietilä från Tukes sektion för elektriska installationer.  På basis av projektets resultat ska vi precisera Tukes fältövervakning, fortsätter Pietilä.

Om elentreprenören inte sköter om ibruktagningsbesiktningen, är elanläggningens innehavare (ägare) skyldig att se till att den blir gjord. Om den som beställt elarbetet inte är övertygad om arbetets kvalitet eller besiktningens omfattning är det tillrådligt att överväga att låta en opartisk tredje part, dvs. en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat besiktningsorgan, granska elinstallationerna. Det viktigaste är dock att redan innan elinstallationsarbete beställs försäkra sig om att entreprenören är ett tillförlitligt proffs inom elbranschen med den behörighet och sådana entreprenadsrättigheter som krävs för elarbetet. Rättigheterna kan kontrolleras i Tukes register.

Ytterligare information:  

Överinspektör Timo Pietilä, tfn 029 5052 631
Överinspektör Timo Iholin, tfn 029 5052 594
[email protected]

Bilagor

Bilaga 1: Brister som observerats i elinstallationer

Bilaga 2: Grafiska framställningar av resultat av småhusprojektet

Bilaga 1: Brister som observerats i elinstallationer

 •  avsaknad av eller felaktigt angivna märkningar
 • avsaknad av mekaniskt skydd för kablar
 • bristfällig fästning av kablarna
 • oavslutna, hängande kablar
 • bristfällig beröringsskydd i elcentral
 • ledningar i olika spänningsnivåer ihopbuntade i elcentralen
 • lösa kopplingar i elcentralen
 • ledning på 1,5 mm² skyddad med ett överspänningsskyd på 16 A
 • avsaknad av jordfelsbrytare (i ca 10 objekt)
 • bristfällig potentialutjämning (elektrod, antenn, rörsystem)
 • installation av LED-armaturer med grundisolerade ledningar utan dragavlastning och kupa
 • installation av LED-armaturer ovanför bastuugnen
 • felaktig placering av bastuugnens termostat i relation till tilluften
 • bastuugnen för nära konstruktioner av brännbart material.