Utredning om förbättring av fyrverkeripjäsernas säkerhet

Tukes 4.2.2011 8.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har gjort en utredning som gäller förbättring av kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser och deras säkerhet. Utredningen ansågs befogad, eftersom det vid årsskiftet förekom misstankar om att provskjutningarna i samband med kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser hade försummats och att inte alla fyrverkeripjäser på marknaden var säkra. Det förekom också misstankar beträffande giftiga ämnen i fyrverkeripjäserna och säkerheten vid fyrverkerier.

Problemen utreddes tillsammans Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som ansvarar för tillsynen över fyrverkeripjäser. Också representanter för de viktigaste fyrverkeripjäsföretagen hördes.

Lagstiftningen om fyrverkeripjäser och användningen av dem skärptes i slutet av 2009. Delvis tack vare dessa ändringar orsakade användningen av fyrverkeripjäser vid årsskiftet färre skador, olyckor och störningar än under tidigare år.

Verksamhetsutövarna ansvarar för de saluförda fyrverkeripjäsernas säkerhet och överensstämmelse med kraven. Den kvalitetskontroll av fyrverkeripjäserna som utförs av verksamhetsutövarna har då en central ställning. Kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser är redan på en god nivå i Finland, men den kan enligt ministeriets uppfattning ytterligare förbättras.

Tukes preciserar i samarbete med verksamhetsutövarna före kommande årsskifte rutinerna i samband med kvalitetskontrollen.

Verksamhetsutövarna bör tillsammans med kvalitetskontrollprotokollen över provskjutningarna lämna Tukes ett sammandrag eller en försäkran om att kvalitetskontrollen har utförts enligt föreskrifter och anvisningar. Detta påskyndar behandlingen av ärendet och understryker verksamhetsutövarens ansvar för kvalitetskontrollen. Avsikten är också att öka antalet provskjutningar med fyrverkeripjäser. Detta minskar ytterligare riskerna för att fyrverkeripjäser som inte uppfyller kraven kommer ut på marknaden. Tukes och verksamhetsutövarna bör dessutom också precisera tidtabellen för lämnandet av vissa uppgifter som hänför sig till kvalitetskontrollen.

Det nationella systemet för godkännande av fyrverkeripjäser ersätts senast 2017 i sin helhet med EU:s system för godkännade. Inom ramen för det kommer fyrverkeripjäserna sannolikt att godkänns i andra EU-länder och CE-märkta fyrverkeripjäser kan fritt marknadsföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, dock med beaktande av de nationella produktbegränsningarna.

Ibruktagandet av det nya förfarandet betyder att kvalitetskontrollen blir en del av tillverkningskontrollen. Importören eller tillverkaren av fyrverkeripjäsen ansvarar dock fortfarande för att de fyrverkeripjäser som finns på marknaden är säkra.

Marknadskontrollen av fyrverkeripjäser är Tukes uppgift och kontrollen syftar till att säkerställa att de fyrverkeripjäser som saluförs är säkra och överensstämmer med kraven. Tukes har skäl att utreda hur verket också inom EU-systemet bäst kan genomföra marknadskontrollen med beaktande av tillbuds stående resurser och de exceptionella försäljnings- och marknadsföringstiderna i fyrverkeribranschen.

Tukes bör fortsätta och utveckla kommunikationsåtgärderna och kampanjerna för att förbättra fyrverkeripjäsernas säkerhet och säkerheten i användningen av dem. Verksamhetsutövarna uppmuntras att fortsätta och utveckla säkerhetsupplysningen om användningen av fyrverkeripjäser i samband med försäljningen till konsumenter.

Tukes och Finlands miljöcentral (SYKE) bör under detta år utreda om de fyrverkeripjäser som var på tal vid årsskiftet innehåller förbjudna, farliga ämnen.

Ytterligare upplysningar:

industrirådet Petri Lehto, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3218  

konsultative tjänstemannen Tapani Koivumäki, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 606 3722