Moottoriurheilu, ajonäytökset ja ajokokeilut

Moottoriurheilussa nopeudet, ajoneuvon ja henkilöiden massa aikaansaavat suuria voimia (liike-energiaa). Suuret voimat voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Sinun pitää ottaa huomioon voimien suunta ja suuruus riskien arvioinnissa ja hallinnassa. Näiden tietojen perusteella määrittelet erityisesti yleisön sijoittumisen ja katsojien turvallisuusvaatimukset.

Asiakirjat kuntoon

Moottoriurheilutapahtumista pitää aina laatia turvallisuusasiakirja, koska toimintaan sisältyy aina merkittävä vaara osallistujille ja sivullisille. Kuvaa asiakirjassa toiminnan sisältö ja riskienhallinta toiminnassa. Päivitä asiakirjat ja suunnitelmat vähintään kerran vuodessa tai tapahtumakohtaisesti, jos kyse on erillisestä tapahtumasta.

Radalla tai reitillä voi olla oma yleinen ns. rata- tai reittisuunnitelma, jolla määritellään normaalikäytön ja jatkuvan käytön menettelyt ja toimet. Laadi kilpailuihin ja muihin normaalikäytöstä poikkeaviin tapahtumiin oma suunnitelmansa, joka ottaa huomioon toiminnan luonteen, laajuuden, järjestelyt ja suorituspaikan. Useat turvallisuutta koskevat suunnitelmat voi yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi, tällöin on kuitenkin selvästi eriteltävä edellä mainitut osa-alueet ja toiminnot. Esimerkiksi pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman ja mahdollisen ensiapusuunnitelman voi yhdistää (katso mallipohja).

Moottoriurheilutapahtumat ovat usein myös kokoontumislain mukaisia yleisötilaisuuksia, joiden järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta poliisi yleensä edellyttää ilmoitusta. Poliisi voi myös tarvittaessa antaa määräyksiä, kuten edellyttää turvallisuussuunnitelmaa tai liikennesuunnitelmaa.

Tunnista vaarat 

Moottoriurheilussa ja yleisötapahtumissa pääjärjestäjä vastaa tapahtuman kokonaisturvallisuudesta, vaikka hän tilaisi tai hankkisi palveluita alihankkijoilta. Pääjärjestäjän on varmistettava myös eri toimintojen turvallinen yhteensovittaminen ja annettava alihankkijoille tiedot mahdollisista muiden toimijoiden aiheuttamista riskeistä, jotta he osaavat varautua niihin.

Lajin luonteeen takia ensiapu ja -vaste pitää määritellä tavanomaista yleisötapahtumaa korkeammalle. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa varautumista ajoneuvosta pelastamiseen, sammuttamiseen sekä vakavien vammojen hoitoon. Lisäksi lajista ja toiminnoista riippuen on olemassa mahdollisuus monipotilastilanteisiin, joihin pitää varautua riittävästi. Tarvittaessa kilpailijoille ja yleisölle pitää järjestää erillinen ensiapuvalmius.

Huomioi erityisesti

Huomioi suojausmenettelyissä käytettävän kaluston massa, kiihtyvyys ja nopeus sekä ajoneuvosta mahdollisesti irtoavat ja sinkoutuvat osat. Kun suunnittelet suojausmenettelyitä, ota huomioon myös kuljettajan turvallisuus törmäystilanteissa. Tämä korostuu erityisesti moottoripyöräilyssä, jossa kuljettaja on ilman ajoneuvon tarjoamaa suojaa. Suojausmenettelyt varmistavat erityisesti yleisön ja sivullisten turvallisuutta.

Etäisyys

Etäisyyden pitää olla riittävä esteistä ja muista ihmisistä sekä omaisuudesta niin, ettei näille aiheudu vaaraa. Pysähtymismatka kyseisellä alustalla ja kalustolla täytyy tuntea, jotta voit laskea riittävän turvaetäisyyden kyseisellä nopeudella. Turva-alueet pitää määritellä rataturvallisuussuunnitelmaan.

Alusta

Pintamateriaali ja muoto vaikuttaa huomattavasti ajoneuvon ja mahdollisten erillisten osien vauhdin hidastamiseen. Toisaalta alustan materiaali (asfaltti, nurmikko, hiekka) ja olosuhteet (kuiva, märkä, jää) sekä pinnan muoto vaikuttavat olennaisesti kuljettajan turvallisuuteen, jos tämä liukuu irrallaan ajoneuvosta.

Korkeusero

Pinnan kaltevuudesta ja ajoneuvosta riippuen korkeuseroa voi hyödyntää suojausmenettelyissä. Loiva nousu hidastaa ajoneuvoa, mutta tarvittava etäisyys on pitkä. Yleisöä tai sivullisia kohti laskeva maa lisää suojauksen tarvetta.

Ajoeste, joka estää kaluston ja ajajan ajautumisen ihmisten päälle

Ajoesteen pitää kestää ajoneuvon törmäys ja pidättää törmäysenergiaa, jotta käytettävä kalusto ei läpäise estettä. Ajoesteen takana pitää olla suojaväli ennen ihmisiä, jotta mahdollinen törmäysvoima ei siirry ajoesteestä ihmisiin.

Kulkueste, joka estää esimerkiksi lapsen tai humaltuneen henkilön ryntäämisen näytös- tai ajoalueelle

Lippusiima ei ole riittävä kulkueste. Käytä sen sijaan vähintään kevytaitaa (ns. vepe) tai vastaavaa. Myös ajoneuvojen liikkuminen ihmisten joukossa pitää eristää, kun ne siirtyvät esimerkiksi varikkoalueella tai kilpailupaikalle. Yleisöalueet pitää määritellä rataturvallisuussuunnitelmaan.

Liikerata ja kulkusuunta

Vaara-alueet riippuvat merkittävästi kulkusuunnasta sekä ajoneuvon liikeradasta. Sisäkurvissa on yleensä vähäisempi vaara kuin ulkokurvissa. Ota huomioon ajoneuvojen kulkusuunta ja liikerata yleisön ja toimitsijoiden sijoittelussa.

Suojavalli tai pehmuste

Suojavalli tai pehmuste pitää lisätä suojaamaan kuljettajaa esteiden kohdalla, jotta kuljettajalle ei aiheudu vaaraa esteistä.

 

Suojausmenettelyitä voi olla useita tai yksittäisiä, kun niiden suojausvaikutus on tehokas ja riittävä kyseessä olevaan toimintaan nähden. Tarvittaessa pitää käyttää useampaa suojausmenettelyä yhtäaikaisesti, jos liike-energia on suuri ja suojaetäisyys ei yksin ole riittävä.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Hallintakeinot ovat toimia, joilla yritetään hallita olosuhteita tai toimintoja turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi autojen varusteet, tietojen antaminen, kouluttaminen, harjoittelu, kokemuksesta varmistuminen yms. voivat olla hallintakeinoja.

Hallintakeinoja ovat myös muun muassa opastaminen ja ohjaaminen sekä erilaiset rajoitukset, kuten nopeusrajoitus. Nopeutta voi rajoittaa liikennemerkillä, šikaanilla, esteellä tai töyssyllä, mutta myös mekaanisella tai elektronisella toiminnolla.

Myös radan ylläpito ja huolto voivat olla hallintakeinoja. Esineiden ja aineiden radalle pääsyn estäminen esimerkiksi rakenteellisin ratkaisuin ovat hallintakeinoja vaarojen poistamiselle ja ennalta estämiselle. Ensiapua ja -vastetta voidaan myös pitää hallintakeinona seurauksille.

Rataturvallisuussuunnitelma on yksi turvallisuusasiakirjan osa, joka muodostaa merkittävän hallintakeinon. Suunnitelmassa kuvataan toiminta ratakartalla, määritellään vaarat, vaara-alueet, turva-alueet, yleisöalueet sekä tarvittavat suojausmenettelyt ja hallintakeinot. Erityisesti tietojen antaminen katsojille turvallisuutta koskevista seikoista on erittäin tärkeä hallintakeino yleisönturvallisuuden varmistamisessa.

Yleisö- ja katsomoturvallisuus

Radan läheisyydessä kaikki alueet ovat katsojille vaarallisia, ellei suojausmenettelyitä ja hallintakeinoja käytetä. Osoita katsojilta kielletyiksi alueiksi sellaiset alueet, joilla on merkittävää vaaraa. Katsojille pitää antaa tietoja tällaisista alueista vähintään eristämällä alueet sekä opasteilla.

Jos ajolinja on suora eikä yleisöä sijoiteta suoran päähän vaan ainoastaan sivuille, voi päädyssä olla kevyemmät suojausmenettelyt kuin suoralla. Käytännössä päädyssäkin on kuitenkin oltava riittävä kulkueste siten, etteivät ihmiset pääse tätä kautta radalle.

Yleisön suojausta voi keventää alueilla, joissa yleisö on vielä ns. kiihdytysvaikutusalueella eli lähtöpaikan takana tai suoraan sivulla sekä 45 asteen kulmassa ajoneuvon edessä. Ota kuitenkin huomioon, miten ajoneuvon tai siitä irtoavien osien massa vaikuttaa suojaustarpeeseen alhaisellakin nopeudella.

Vastaavasti kevyellä ja hitaalla ajoneuvolla suojaustarve voi olla alhaisempi, jolloin kulkueste saattaa olla riittävä suojausmenettely. Tällöin pitää kuitenkin edelleen huomioida massa ja muut voimat, kuten esimerkiksi mekaaninen energia, teho, vääntö, kiihtyvyys ja keskipakoisvoima.

Mahdollisten kulkuaukkojen kohdalla esteitä pitää valvoa tai esteen pitää olla lukittava. Lisäksi täytyy olla kielto asiattomien pääsystä rata- tai esitysalueelle. Tällä on merkitystä myös liikennevakuutuksen kannalta, suljetun alueen määrittelyssä. Suljettua aluetta tulkitaan yleensä suppeasti, jolloin ajoneuvoilla pitää olla liikennevakuutus. Katso lisätietoa Liikennevahinkolautakunnan nettisivulta.

Ajoesteiden, kulkuesteiden ja suojavallien pitää olla sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa kuljettajille tai muilla ihmisille. Esimerkiksi pehmustamattomien puulevyjen käyttö muodostaa vaaraa, jos levy voi rikkoutua pirstaleiseksi törmäyksessä. Erityisesti näin on lajeissa, joissa ajajaa ei ole kiinnitetty turvavöin ajoneuvoon.

Tietojen antaminen asiakkaalle

Katsojille pitää antaa moottoriurheilutapahtuman turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot jo etukäteen palvelun ostopaikassa, esimerkiksi verkkosivuilla ja kassalla, sekä paikassa, jossa vaaraa esiintyy. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sallitut katselualueet ja erityisen vaaralliset katselualueet (kielletyt katselualueet). Myös esimerkiksi korkeat äänet, melu, tärinä ja pakokaasut saattavat olla seikkoja, joista kuluttajia pitää varoittaa ennalta sisätiloissa.

Kuljettajille on tarpeen antaa riittävät tiedot radasta ja suorituksesta. Samalla pitää varmistua riittävästä taitotasosta ja kaluston sekä välineiden soveltuvuudesta.

Karting ja muu kevyt moottoriurheilu

Tukes-ohjetta kartingin turvallisuuden edistämiseksi voidaan käyttää soveltuvin osin myös muihin kevyempiin moottoriurheilulajeihin. Tällaisia lajeja ovat muun muassa lokariauto-, minimopo-, sähkömopo-, sähkömönkijäradat tai muut vastaavat lajit ja radat, joissa nopeudet, voimat ja massat ovat kartingin kanssa samankaltaisia.

Karting-toiminta liukkaalla on mahdollista, jos suojausmenettelyt ja toimet ovat riittäviä turvallisuuden varmistamiseksi ja ne kattavat myös erityispiirteet, kuten esimerkiksi kylmyyden ja piikkirenkaat. Yritys vastaa turvallisuustason nostosta riittävälle tasolle toimintaa vastaavasti.

Mopoharjoitteluradat

Mopoharjoitteluradasta ei saa aiheutua vaaraa sen käyttäjille tai sivullisille. Tutustu palveluntarjoajan velvollisuuksiin ja ota huomioon mm. kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset.

Mopoharjoitteluradan suunnittelun muistilista