Moottoriurheilu, ajonäytökset ja ajokokeilut

Moottoriurheilussa nopeudet, ajoneuvon ja henkilöiden massa aikaansaavat suuria voimia (liike-energiaa). Suuret voimat voivat aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Sinun pitää ottaa huomioon voimien suunta ja suuruus riskien arvioinnissa ja hallinnassa. Näiden tietojen perusteella määrittelet erityisesti yleisön sijoittumisen ja katsojien turvallisuusvaatimukset. Moottoriurheilutapahtumia ja -toimintoja voidaan järjestää maalla, merellä ja jäällä. Ilmailun valvonta kuuluu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.  

Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa kaikkia osallisia siten, että toimijalla on oltava oikeat ja riittävät tiedot toiminnastaan. Tämä tarkoittaa, että myös talkoolaisilla ja muilla vapaaehtoisilla henkilöillä on oltava riittävä osaaminen tehtävään sekä heidät on perehdytettävä turvallisuuskäytänteisiin.
 

Asiakirjat kuntoon

Moottoriurheilutapahtumista pitää aina laatia turvallisuusasiakirja, koska toimintaan sisältyy aina merkittävä vaara osallistujille ja sivullisille. Kuvaa asiakirjassa toiminnan sisältö ja riskienhallinta toiminnassa. Päivitä asiakirjat ja suunnitelmat vähintään kerran vuodessa tai tapahtumakohtaisesti, jos kyse on erillisestä tapahtumasta. Päivittäminen myös tapahtumapäivänä voi olla tarpeen, mikäli esimerkiksi olosuhteet tai muut vaaratekijät ovat muuttuneet suunnitellusta.

Radalla tai reitillä voi olla oma yleinen ns. rata- tai reittisuunnitelma, jolla määritellään normaalikäytön ja jatkuvan käytön menettelyt ja toimet. Laadi kilpailuihin ja muihin normaalikäytöstä poikkeaviin tapahtumiin oma suunnitelmansa, joka ottaa huomioon toiminnan luonteen, laajuuden, järjestelyt ja suorituspaikan. Useat turvallisuutta koskevat suunnitelmat voi yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi, tällöin on kuitenkin selvästi eriteltävä edellä mainitut osa-alueet ja toiminnot. Esimerkiksi pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman ja mahdollisen ensiapusuunnitelman voi yhdistää (katso mallipohja).

Moottoriurheilutapahtumat ovat usein myös kokoontumislain mukaisia yleisötilaisuuksia, joiden järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta poliisi yleensä edellyttää ilmoitusta. Poliisi voi myös tarvittaessa antaa määräyksiä, kuten edellyttää turvallisuussuunnitelmaa tai liikennesuunnitelmaa.

Tunnista vaarat 

Radan tai reitin vaaralliset paikat tulee tunnistaa, määritellä ja arvioida. Niiden merkitseminen kartalle auttaa usein asian hahmottamista. Kirjauksessa kuvataan riittävän tarkasti vaaratilanteet ja näiden syyt sekä toimenpiteet vaarojen ennaltaehkäisemiseksi. Samalla tulee määritellä, luokitellaanko ko. kohta yleisöltä kielletyksi ja millä perustein ja millä tavoin alue eristetään ja yleisön pääsy kielletylle alueelle estetään.  Kielletyiksi luokiteltaville alueille tulee sijoittaa henkilöstöä, jolla on mahdollisuus ja kyky puuttua alueen toimintaan ja ihmisten liikkumiseen sekä keinot viestiä kilpailujohdolle mahdollisesta vaarasta alueella.

Moottoriurheilussa ja yleisötapahtumissa pääjärjestäjä vastaa tapahtuman kokonaisturvallisuudesta, vaikka hän tilaisi tai hankkisi palveluita alihankkijoilta. Pääjärjestäjän on varmistettava myös eri toimintojen turvallinen yhteensovittaminen ja annettava alihankkijoille tiedot mahdollisista muiden toimijoiden aiheuttamista riskeistä, jotta he osaavat varautua niihin.

Lajin luonteeen takia ensiapu ja -vaste pitää määritellä tavanomaista yleisötapahtumaa korkeammalle. Käytännössä tämä saattaa tarkoittaa varautumista ajoneuvosta pelastamiseen, sammuttamiseen sekä vakavien vammojen hoitoon. Lisäksi lajista ja toiminnoista riippuen on olemassa mahdollisuus monipotilastilanteisiin, joihin pitää varautua riittävästi. Tarvittaessa kilpailijoille ja yleisölle pitää järjestää erillinen ensiapuvalmius.
 

Vaaratilanteista ja onnettomuuksista ilmoittaminen

Kuten muissakin palveluissa, tulee myös moottoriurheilussa tehdä ilmoitus Tukesiin vakavimmista vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Näitä ovat esim. lajille poikkeukselliset tapahtumat tai myös vaaratilanteet, joissa vaara kohdistuu yleisöön tai sivullisiin.

 

Onnettomuuskirjanpito tai -rekisteri

Palveluntarjoajan on pidettävä kirjaa onnettomuuksista ja vaaratilanteista, sekä hyödyntää näitä kirjauksia turvallisuuden kehittämisessä. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää tapahtumien merkitsemistä kartalle, koska tapahtumapaikka saattaa selittää tapahtuman syitä ja seurauksia sekä yhteyttä aiempaan riskienarviointiin.

Suullinen tai muistinvarainen tieto ei täytä lain velvollisuutta onnettomuuskirjanpidosta ja sen hyödyntämisestä turvallisuuden parantamiseen.

Tapahtumista tulee aina kerätä riittävät tiedot talteen, esim. kuljettaja ja muut osalliset, laji, ajoneuvo, ajankohta, olosuhteet, sekä puutteet toimintatavoissa, jotta näistä voidaan tehdä myöhemmin mahdollisia johtopäätöksiä sekä muutoksia toimintaan vaarojen poistamiseksi. Myös näistä tiedoista voi löytyä selittäviä tekijöitä tapahtumalle.

 

Huomioi erityisesti

Huomioi suojausmenettelyissä käytettävän kaluston massa, kiihtyvyys ja nopeus sekä ajoneuvosta mahdollisesti irtoavat ja sinkoutuvat osat. Kun suunnittelet suojausmenettelyitä, ota huomioon myös kuljettajan turvallisuus törmäystilanteissa. Tämä korostuu erityisesti moottoripyöräilyssä, jossa kuljettaja on ilman ajoneuvon tarjoamaa suojaa. Suojausmenettelyt varmistavat erityisesti yleisön ja sivullisten turvallisuutta.

Etäisyys

Etäisyyden pitää olla riittävä esteistä ja muista ihmisistä sekä omaisuudesta niin, ettei näille aiheudu vaaraa. Pysähtymismatka kyseisellä alustalla ja kalustolla täytyy tuntea, jotta voit laskea riittävän turvaetäisyyden kyseisellä nopeudella. Turva-alueet pitää määritellä rataturvallisuussuunnitelmaan.

Alusta

Pintamateriaali ja muoto vaikuttaa huomattavasti ajoneuvon ja mahdollisten erillisten osien vauhdin hidastamiseen. Toisaalta alustan materiaali (asfaltti, nurmikko, hiekka) ja olosuhteet (kuiva, märkä, jää) sekä pinnan muoto vaikuttavat olennaisesti kuljettajan turvallisuuteen, jos tämä liukuu irrallaan ajoneuvosta.

Korkeusero

Pinnan kaltevuudesta ja ajoneuvosta riippuen korkeuseroa voi hyödyntää suojausmenettelyissä. Loiva nousu hidastaa ajoneuvoa, mutta tarvittava etäisyys on pitkä. Yleisöä tai sivullisia kohti laskeva maa lisää suojauksen tarvetta.

Ajoeste, joka estää kaluston ja ajajan ajautumisen ihmisten päälle

Ajoesteen pitää kestää ajoneuvon törmäys ja pidättää törmäysenergiaa, jotta käytettävä kalusto ei läpäise estettä. Ajoesteen takana pitää olla suojaväli ennen ihmisiä, jotta mahdollinen törmäysvoima ei siirry ajoesteestä ihmisiin.

Kulkueste, joka estää esimerkiksi lapsen tai humaltuneen henkilön ryntäämisen näytös- tai ajoalueelle

Kulkuesteenä on suositeltavaa käyttää kevytaitaa (ns. vepe) tai vastaavaa. Myös ajoneuvojen liikkuminen ihmisten joukossa pitää rajata, kun ne siirtyvät esimerkiksi varikkoalueella tai kilpailupaikalle. Yleisöalueet pitää määritellä rataturvallisuussuunnitelmaan. Mikäli yleisöllä on pääsy varikkoalueelle, turvallisuusasiakirjassa pitää kuvata miten varikon yleisöturvallisuudesta on varmistuttu.

Liikerata ja kulkusuunta

Vaara-alueet riippuvat merkittävästi kulkusuunnasta sekä ajoneuvon liikeradasta. Sisäkurvissa on yleensä vähäisempi vaara kuin ulkokurvissa. Ota huomioon ajoneuvojen kulkusuunta ja liikerata yleisön ja toimitsijoiden sijoittelussa.

Suojavalli tai pehmuste

Suojavalli tai pehmuste pitää lisätä suojaamaan kuljettajaa esteiden kohdalla, jotta kuljettajalle ei aiheudu vaaraa esteistä.

Jää

Jäällä toimittaessa on suunnitelmissa määriteltävä toiminnalle riittävät turvallisuusmenettelyt, erityisesti jään kantavuus ja paksuus kyseistä toimintaa varten. Erityisesti on mietittävä olosuhderajat, joissa toimintaa ei enää jatketa. Jään paksuus tulee tarkastaa mittaamalla vähintään päivittäin tai useammin toiminnan edellyttämällä tavalla ja laajuudessa. Yksi mittauspiste ei ole riittävä jääradalla.

Talvi

Talvilajeissa tulee huomioida ja seurata jatkuvasti lumen vaikutusta turvallisuuteen esim. lumen olomuodon muuttuessa puuterista jäiseksi.

 

Suojausmenettelyitä voi olla useita tai yksittäisiä, kun niiden suojausvaikutus on tehokas ja riittävä kyseessä olevaan toimintaan nähden. Tarvittaessa pitää käyttää useampaa suojausmenettelyä yhtäaikaisesti, jos liike-energia on suuri ja suojaetäisyys ei yksin ole riittävä.
 

Turvallisuuden hyvät käytännöt

Hallintakeinot ovat toimia, joilla yritetään hallita olosuhteita tai toimintoja turvallisuuden parantamiseksi. Esimerkiksi autojen varusteet, tietojen antaminen, kouluttaminen, harjoittelu, kokemuksesta varmistuminen yms. voivat olla hallintakeinoja.

Hallintakeinoja ovat myös muun muassa opastaminen ja ohjaaminen sekä erilaiset rajoitukset, kuten nopeusrajoitus. Nopeutta voi rajoittaa liikennemerkillä, šikaanilla, esteellä tai töyssyllä, mutta myös mekaanisella tai elektronisella toiminnolla.

Myös radan ylläpito ja huolto voivat olla hallintakeinoja. Esineiden ja aineiden radalle pääsyn estäminen esimerkiksi rakenteellisin ratkaisuin ovat hallintakeinoja vaarojen poistamiselle ja ennalta estämiselle. Ensiapua ja -vastetta voidaan myös pitää hallintakeinona seurauksille.

Rataturvallisuussuunnitelma on yksi turvallisuusasiakirjan osa, joka muodostaa merkittävän hallintakeinon. Suunnitelmassa kuvataan toiminta ratakartalla, määritellään vaarat, vaara-alueet, turva-alueet, yleisöalueet sekä tarvittavat suojausmenettelyt ja hallintakeinot. Erityisesti tietojen antaminen katsojille turvallisuutta koskevista seikoista on erittäin tärkeä hallintakeino yleisönturvallisuuden varmistamisessa.

Ajoneuvon renkaiden tulisi vastata odotettavissa olevaa ajoneuvon nopeutta ja tavoiteltua nopeutta. Vertailu renkaan tietoihin ja ajoneuvoon sekä rataan on yksinkertaista ja yleisesti saatavilla olevaa tietoa.

Ajoneuvon nopeuden ylittäessä kyseisen ajoneuvon tyypillisen huippunopeuden tulisi ajoneuvoissa olla turvakaaret suojaamassa kuljettajaa. Vanhemmissa ajoneuvomalleissa tämä saattaa tarkoittaa erillisten rakenteiden lisäämistä. Nopeuksien kasvaessa tulisi ajoneuvo varustaa turvakehikolla ja turvaverkolla tai muilla vastaavanlaisin tavoin varmistua kuljettajan turvallisuudesta.

Ylitettäessä kyseisen ajoneuvon tyypillinen huippunopeus tulisi ajoneuvon alustan, jousituksen ja muun tuennan vastata tavoiteltavaa kiihtyvyyttä, nopeutta ja massaa. Ajoneuvon tulisi kestää suunniteltu käyttötilanne ja -olosuhde.

Kuljettajalla tulisi olla aina toimintaan ja tavoiteltavaan nopeuteen soveltuva kypärä. Lisäksi kuljettajalla tulisi aina olla vähintään pitkähihainen paita ja housut, hyvät ja riittävät jalkineet sekä käsineet.

Yleisö- ja katsomoturvallisuus

Radan läheisyydessä kaikki alueet ovat katsojille vaarallisia, ellei suojausmenettelyitä ja hallintakeinoja käytetä.  Järjestäjän tulee määritellä katselualueet sallituiksi tai kielletyiksi, sekä huolehtia näiden merkitsemisestä sekä opastamisesta. Osoita katsojilta kielletyiksi alueiksi sellaiset alueet, joilla on merkittävää vaaraa. Katsojille pitää antaa tietoja tällaisista alueista vähintään eristämällä alueet sekä opasteilla. Tarvittaessa kiellettyjä ja erityisen vaarallisia alueita on lisäksi valvottava, mikäli tämä on tarpeen yleisökäyttäytymisen johdosta. Kiellettyjen alueiden laajuus esim. etäisyys tiestä tulee arvioida riskiperusteisesti.

Jos ajolinja on suora eikä yleisöä sijoiteta suoran päähän vaan ainoastaan sivuille, voi päädyssä olla kevyemmät suojausmenettelyt kuin suoralla. Käytännössä päädyssäkin on kuitenkin oltava riittävä kulkueste siten, etteivät ihmiset pääse tätä kautta radalle.

Yleisön suojausta voi keventää alueilla, joissa yleisö on vielä ns. kiihdytysvaikutusalueella eli lähtöpaikan takana tai suoraan sivulla sekä 45 asteen kulmassa ajoneuvon edessä. Ota kuitenkin huomioon, miten ajoneuvon tai siitä irtoavien osien massa vaikuttaa suojaustarpeeseen alhaisellakin nopeudella.

Vastaavasti kevyellä ja hitaalla ajoneuvolla suojaustarve voi olla alhaisempi, jolloin kulkueste saattaa olla riittävä suojausmenettely. Tällöin pitää kuitenkin edelleen huomioida massa ja muut voimat, kuten esimerkiksi mekaaninen energia, teho, vääntö, kiihtyvyys ja keskipakoisvoima.

Mahdollisten kulkuaukkojen kohdalla esteitä pitää valvoa tai esteen pitää olla lukittava. Lisäksi täytyy olla kielto asiattomien pääsystä rata- tai esitysalueelle. Tällä on merkitystä myös liikennevakuutuksen kannalta, suljetun alueen määrittelyssä. Suljettua aluetta tulkitaan yleensä suppeasti, jolloin ajoneuvoilla pitää olla liikennevakuutus. Katso lisätietoa Liikennevahinkolautakunnan nettisivulta.

Ajoesteiden, kulkuesteiden ja suojavallien pitää olla sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa kuljettajille tai muilla ihmisille. Esimerkiksi pehmustamattomien puulevyjen käyttö muodostaa vaaraa, jos levy voi rikkoutua pirstaleiseksi törmäyksessä. Erityisesti näin on lajeissa, joissa ajajaa ei ole kiinnitetty turvavöin ajoneuvoon.

Tietojen antaminen asiakkaalle

Katsojille pitää antaa moottoriurheilutapahtuman turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot jo etukäteen palvelun ostopaikassa, esimerkiksi verkkosivuilla ja kassalla, sekä paikassa, jossa vaaraa esiintyy. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sallitut katselualueet ja erityisen vaaralliset katselualueet (kielletyt katselualueet). Myös esimerkiksi korkeat äänet, melu, tärinä ja pakokaasut saattavat olla seikkoja, joista kuluttajia pitää varoittaa ennalta sisätiloissa.

Kuljettajille on tarpeen antaa riittävät tiedot radasta ja suorituksesta. Samalla pitää varmistua riittävästä taitotasosta ja kaluston sekä välineiden soveltuvuudesta.

Karting ja muu kevyt moottoriurheilu

Tukes-ohjetta kartingin turvallisuuden edistämiseksi voidaan käyttää soveltuvin osin myös muihin kevyempiin moottoriurheilulajeihin. Tällaisia lajeja ovat muun muassa lokariauto-, minimopo-, sähkömopo-, sähkömönkijäradat tai muut vastaavat lajit ja radat, joissa nopeudet, voimat ja massat ovat kartingin kanssa samankaltaisia.

Karting-toiminta liukkaalla on mahdollista, jos suojausmenettelyt ja toimet ovat riittäviä turvallisuuden varmistamiseksi ja ne kattavat myös erityispiirteet, kuten esimerkiksi kylmyyden ja piikkirenkaat. Yritys vastaa turvallisuustason nostosta riittävälle tasolle toimintaa vastaavasti.

Mopoharjoitteluradat

Mopoharjoitteluradasta ei saa aiheutua vaaraa sen käyttäjille tai sivullisille. Tutustu palveluntarjoajan velvollisuuksiin ja ota huomioon mm. kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset.


Lisää tietoa:

Lisätietoja eri lajien säännöistä, harrastamisesta ja kilpailemisesta löydät yhdistysten verkkosivuilta:

AKK-Motorsport ry. www.autourheilu.fi

Suomen Moottoriliitto ry. www.moottoriliitto.fi

Harrastemoottoriurheilun Keskusjärjestö ry. https://harrastemoottoriurheilu.fi/

Suomen Purjehdus ja Veneily ry.  https://spv.fi/kilpaurheilu/kilpaveneily/

Mopoharjoitteluradan suunnittelun muistilista