Tatuointipalvelut ja tatuointivärit

Tatuointipalveluiden tarjoaja vastaa siitä, että tatuoinnista ei aiheudu vaaraa. Tatuointi- ja kestopigmentointivärejä myyvät yritykset vastaavat siitä, että värit eivät sisällä haitallisia aineita.

Tatuointipalvelun ja tatuointivärien on oltava turvallisia. EU:n kemikaalilainsäädäntö asettaa vaatimuksia tatuointeihin ja kestopigmentointeihin käytettävien värien turvallisuudelle.

Asiakirjat kuntoon

Laadi tatuointipalveluista turvallisuusasiakirja.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä. Ota tatuointipalveluiden vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavat asiat:

 • tatuointivärien sisältämät ainesosat ja mahdolliset vaaralliset aineet
 • asiakkaan terveydentila ja mahdolliset allergiat
 • tatuointivälineiden käytönaikainen turvallisuus ja hygienia
 • käytettyjen työtapojen turvallisuus
 • asiakkaan ymmärrys tatuoinnin pysyvyydestä ja oikeasta hoidosta
 • lävistyksissä käytettävien korujen sisältämät aineet ja mahdolliset vaarat
 • tatuointivälineiden turvallinen hävittäminen.

Kuluttajalle annettavat tiedot

Anna asiakkaalle ennen tatuoinnin ottamista kaikki turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot tatuointipalvelusta. Anna tiedot selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Varmista, että asiakas ymmärtää tatuoinnin pysyvyyden, sen kuinka hankalaa ja kallista tatuoinnin poistaminen voi olla, miten tatuointia pitää hoitaa ja mitä mahdollisia pitkäaikaisvaikutuksia tatuoinnilla voi olla. Varmista tietojen antamisen jälkeen, että asiakas on ymmärtänyt saamansa tiedot ja on halukas ottamaan tatuoinnin.

Anna asiakkaalle tatuointiväristä pakkaukseen merkityt ja käyttöohjeisiin sisältyvät tiedot. Esimerkiksi ainesosaluettelosta asiakas voi tunnistaa aineet, joita häntä on kehotettu välttämään (esimerkiksi allergioiden vuoksi).

Tatuoinnin jälkeen anna asiakkaan mukaan kirjalliset ohjeet tatuoinnin jälkihoitoon. Kirjallisiin ohjeisiin kuuluvat myös ohjeet mahdollisten allergisten reaktioiden, infektioiden ja muiden terveyshaittojen varalta.  

Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille.

Valvonta

Tukes valvoo tatuointiväriaineiden ja tatuointipalveluiden turvallisuutta. Tulli valvoo tatuointivärien maahantuontia.

Tatuointivärit

Tatuointi- ja kestopigmentointiväreillä on tarkoitus tehdä merkki tai kuva henkilön kehoon. Väri injektoidaan tai viedään henkilön ihoon, limakalvolle tai silmämunaan millä tahansa menetelmällä. Näitä menetelmiä ovat myös kestopigmentointi, kosmeettinen tatuointi, microbladingtekniikka ja mikropigmentointi. 

Tuhansien vaarallisten aineiden käyttöä tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä on rajoitettu EU:ssa tammikuusta 2022 lähtien. Vaatimustenvastaisia tatuointi- ja kestopigmentointivärejä ei saa enää myydä eikä käyttää tatuointitarkoituksiin 4.1.2022 lähtien.

Pigment Blue 15:3 ja Pigment Green 7

Väriaineita Pigment Blue 15:3 ja Pigment Green 7 sisältävien seosten myynti ja käyttö tatuointitarkoituksiin tulevat kielletyiksi 4.1.2023 alkaen (pitoisuuden on oltava alle 0,00005 painoprosenttia).

Mitä tatuointi- ja kestopigmentointivärien aineita rajoitus koskee?

Rajoitus koskee aineita, jotka ovat:

 • syöpää aiheuttavia 
 • sukusolujen perimää vaurioittavia 
 • lisääntymiselle vaarallisia
 • ihoa herkistäviä 
 • ihoa syövyttäviä tai ärsyttäviä, voivat aiheuttaa vakavia silmävaurioita tai ärsyttää silmiä
 • kosmeettisissa valmisteissa kiellettyjä 
 • vain poishuuhdeltavissa kosmeettisissa valmisteissa sallittuja väriaineita
 • kiellettyjä väriaineita limakalvoille tarkoitetuissa kosmeettisissa valmisteissa 
 • kiellettyjä väriaineita silmille tarkoitetuissa kosmeettisissa valmisteissa 
 • sallittuja väriaineita kosmeettisissa valmisteissa, mutta niille on enimmäispitoisuus tai jokin muu edellytys
 • lueteltu REACH-asetuksen liitteen XVII lisäyksessä 13.

Mistä voi tarkistaa, onko tatuointivärissä rajoitettuja aineita?

Yritykset voivat selvittää asiaa kysymällä värin valmistajalta tai maahantuojalta, sisältääkö väri rajoitettuja aineita. Tietoa löytyy myös värin käyttöturvallisuustiedotteesta ja pakkauksessa mahdollisesti olevasta ainesosaluettelosta. 

Käyttöturvallisuustiedotteen saat aina värin toimittajalta vaaralliseksi luokitelluista väreistä. Voit sitä myös pyytää ei vaaralliseksi luokitelluista väreistä ja se on sinulle toimitettava, jos väri sisältää haitallisia tai vaarallisia ainesosia. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 3.2 löydät tietoa värin ainesosista ja kohdasta 15 rajoituksista.

Mistä rajoitetut aineet löytyvät

Merkintävaatimukset

Vuoden 2022 alusta tatuointi- ja kestopigmentointivärin pakkauksessa pitää olla: 

 • maininta ”Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos”
 • eränumero
 • ainesosaluettelo
 • lisämaininta ”pH:n säätöaine” pH:n säätöaineille, joiden pitoisuuden on oltava alle 0,1 %
 • käyttöä koskevat turvallisuusohjeet
 • maininta ”Sisältää nikkeliä. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos nikkeliä on alle 0,0005 %
 • maininta ”Sisältää kromi VI:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisältää  kromi VI:a alle 0,00005 %   

Jos väri on luokiteltu vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaan tai sisältää tiettyjä vaarallisia tai haitallisia aineita, pakkauksessa on oltava varoitusetiketti. 

Suomessa myytävien värien merkintöjen pitää olla suomeksi ja ruotsiksi.

Jos värissä ei ole mainintaa ”Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa käytettävä seos”, sitä ei saa käyttää tatuointitarkoituksiin.

Säilytysaineet

Tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä olevien säilytysaineiden pitää olla biosidilainsäädännön mukaisia, EU:ssa hyväksyttyjä tai arvioitavina olevia. Tietoa niistä löytyy ECHAn biosiditehoaineiden rekisteristä hakemalla Product type 6 -kemikaaleja.

Ilmoitus Tukesin kemikaalituoterekisteriin ja myrkytystietokeskukselle

Kemikaali-ilmoituksella yritys ilmoittaa Suomen markkinoille saattamansa tatuointivärin tiedot viranomaiselle. Kemikaali-ilmoitus tehdään KemiDigi-järjestelmän kautta. Myrkytystietokeskukselle tiedot toimitetaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämän ilmoitusportaalin kautta.