Hoppa till innehåll

Ingen enskild orsak till problemen i betongens kvalitet – undersökningarna fortsätter

Tukes
16.12.2016 9.06
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt problemen med betongens kvalitet på arbetsplatserna. Vi har hittills inte hittat något samband mellan de olika fallen, som skulle förklara problemen med betongens kvalitet. Prover undersöks fortfarande och när resultaten färdigställts kommer vi att veta mer om problemen.  Tukes rekommenderar att byggindustrin effektiviserar sin kvalitetssäkring och utvecklar sina rutiner i krävande byggobjekt.

Baserat på de undersökningar som Tukes genomfört hittills, hänför sig problemen huvudsakligen till frost- och saltbeständig exponeringsklassad betong. Enstaka anmälningar har även inkommit för andra betongkvaliteter gällande osedvanligt lång torktid. Betongens densiteter har varit låga och betongens tryckhållfasthet har varit betydligt sämre än de eftersträvade hållfastheterna.

När cementkvaliteten som användes i betongen byttes ut mot en annan eller betongens recept ändrades genom att öka andelen cement, har betongen bundit normalt och uppnått den eftersträvade hållfastheten.  Blandningsförhållandets betydelse, särskilt för cementen, bör undersökas ytterligare.

Mer omfattande säkringar och moderna metoder för kvalitetskontrollen

De största problemen verkar för närvarande finnas i exponeringsklassad betong. Tukes och verksamma inom byggbranschen kommer att fortsätta lösa problemet genom olika undersökningar och utredningar.

Tukes rekommenderar byggindustrin att börja använda mer omfattande kvalitetssäkringsmetoder för att säkerställa den planerade hållfastheten när betong används i krävande objekt. Observerade avvikelser i färdigblandad betongkvalitet ska anmälas till Tukes.

Tukes har i slutet av 2016 inlett ett omfattande testprogram för byggprodukter. Produkter i mer än tjugo olika kategorier kommer att testas i programmet. Testerna kommer att slutföras under 2017. I testprogrammet kommer man att observera även problemen med betongens kvalitet genom att testa enstaka produkter som hänför sig till tillverkningen. Tukes kommer även att i samarbete med betongindustrin utveckla kvalitetskontrollrutiner för färdigblandad betong.

Tukes utmanar även betongindustrin och läroanstalterna att utveckla moderna mätmetoder eller till exempel olika smarta sensorer som kan lämnas i betongmassan och med vars hjälp det är möjligt att följa betongens hållfasthetsutveckling på ett tillförlitligt, upprepningsbart och snabbt sätt, i realtid.


Under Tukes undersökningar observerades

 • skillnader i resultaten från betongprovernas hållfasthetsmätningar mellan betongtillverkarens kvalitetssäkringsprover och prover som tagits efter gjutningen
 • betongtillverkningen i undersökta objekt har optimerats nära den eftersträvade hållfastheten. Ett sådant tillvägagångssätt kan utgöra en risk, eftersom säkerhetskoefficienten (toleransen) i praktiken är obefintlig om någonting går fel på arbetsplatsen
 • i avtalen mellan betongtillverkaren och beställaren har de olika parternas ansvar och till exempel kvalitetssäkringsmetoder inte fastställts med tillräcklig noggrannhet 
 • betongtillverkaren har inte lämnat särskilda anvisningar för tidig hantering och efterbehandling av betonggjutningen; man har utgått från att branschens anvisningar följs
 • betongtillverkarens expertis har inte utnyttjats vid planeringen av gjutningsarbeten
 • i ett fall var mängden luft inuti betongen osedvanligt stor, till och med dubblerad
 •  avvikelser har förekommit i betonggjutningens arbetsmetoder och i efterbehandlingen av betongen
 • inga brister har konstaterats i betongtillverkarens kvalitetssäkringsarbete.

Osäkerhetsfaktorer som upptäcktes under undersökningen

 • tillförlitligheten i resultaten från mätningen av mängden luft och upprepningsbarheten har i vissa fall gett upphov till tvivel
 • brister i arbetsmetoderna är möjliga (mänskliga faktorn, instruktioner, övervakning)
 • det har förekommit skillnader mellan olika ackrediterade laboratoriers hållfasthetsmätningar av betongprover
 • det förekommer olika uppfattningar om tillsatsernas och deras sammansättningars påverkan på betongens egenskaper. Enligt vissa betongtillverkare är tillsatserna inte ett problem, man måste bara förstå hur de uppträder. Enligt vissa experter är inkompatibiliteten mellan tillsatser, särskilt mjukningsmedel, och porstorlekar en riskfaktor.

Mer information:

Överinspektör Petri Kulmala 029 5052 741 och sektionschef Kurt Kokko 029 5052 128.

 [email protected]