Säkerhetsbrister i kanothjälmar

Mediatiedote 22.5.2019 8.44
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa kanothjälmar. Av de sex hjälmar som testades meddelades fyra försäljningsförbud. Det förekom brister i stötdämpningen i en hjälm, och distributören samlade frivilligt in dem från konsumenterna. Försäljningsförbuden berodde på avsaknad av typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse samt en otillräcklig skyddsnivå i fråga om en hjälm. Det förekom även brister i märkningarna och bruksanvisningarna i samtliga kanothjälmar.

Tukes lät testa sex kanothjälmar hos RISE Research Institutes of Sweden AB enligt standarden EN 1385:2012 Kanothjälmar. Kanothjälmarnas stötdämpning, fästningssystem och flytförmåga testades. Tukes gjorde en bedömning av märkningarna och bruksanvisningarna. Dessutom bad Tukes om hjälmarnas typkontrollintyg och försäkran om överensstämmelse av distributörerna.

Brister av olika grader konstaterades i samtliga produkters märkningar eller bruksanvisningar. Produkterna uppfyllde kraven i fråga om de testade egenskaperna med undantag för hjälmen av märket Palm (modell ap2000, produktkod CH0004, tillverkningsår 2014). Den uppfyllde inte kraven på skydd mot stötar i standarden om kanothjälmar i fråga om stötdämpning. Distributören drog tillbaka produkten från försäljning och anordnade frivilligt ett återkallandeförfarande genom att kontakta de konsumenter som köpt produkten. Tukes meddelade försäljningsförbud för produkten. Konsumenter som köpt produkten kan återlämna produkten till inköpsstället och få tillbaka produktens inköpspris.

Ingen av hjälmarna hade de märkningar och anvisningar på finska och svenska som förutsätts i standarden om kanothjälmar. Endast en hjälm åtföljdes av bruksanvisningar på finska och svenska.

Tukes bad distributörerna om kanothjälmarnas typkontrollintyg och fick dem för två produkter.  En hjälm var tillverkad fem år efter att typkontrollintyget gått ut. För två hjälmmodeller hade tillverkarna, som marknadsför produkten under sitt eget varumärke, inte skaffat ett parallellt typkontrollintyg för produkten innan produkten släpptes ut på marknaden. För fyra hjälmmodeller hade tillverkarna inte gjort upp en försäkran om överensstämmelse.  Två tillverkare lämnade senare in typkontrollintyg som förutsätts i lagen till Tukes. Tukes meddelade försäljningsförbud för de kanothjälmar för vilka tillverkaren inte kunde lämna ett typkontrollintyg och en försäkran om överensstämmelse som lagen förutsätter fram tills dess att hjälmarna stämmer överens med lagstiftningen som gäller personlig skyddsutrustning.

Tillverkarna, importörerna och distributörerna ansvara för att personlig skyddsutrustning stämmer överens med kraven

Kanothjälmar är personlig skyddsutrustning. Den personliga skyddsutrustningens tillverkare ansvarar för bedömningen av överensstämmelse i planerings- och tillverkningsskedet. I lagstiftning som gäller produkter är tillverkaren det företag som tillverkar, låter planera eller tillverka en produkt och marknadsför produkten under sitt eget namn eller varumärke på marknaderna inom EU. Om importören eller distributören saluför den personliga skyddsutrustningen under sitt eget produktnamn eller varumärke, gäller tillverkarens skyldigheter för importören eller distributören. Kanothjälmar är personlig skyddsutrustning som hör till kategori I, där delarna i bedömningen av överensstämmelse är EU-typkontroll och intern tillverkningskontroll. Tillverkaren ska fästa en CE-märkning på den personliga skyddsutrustningen. EU-försäkran om överensstämmelse ska skickas med produkten eller ges genom en webbadress i instruktionerna, där försäkran finns tillgänglig. I Finland måste märkningarna och bruksanvisningarna för personlig skyddsutrustning vara på finska och svenska, och EU-försäkran om överensstämmelse med kraven måste finnas tillgänglig på finska och svenska. I bruksanvisningen ska namnet, adressen och det fyrsiffriga identifikationsnumret för det anmälda organ som har gjort typkontrollen anges.

Bestämmelserna som gäller personlig skyddsutrustning har ändrats, och EU:s nya förordning om personlig skyddsutrustning började tillämpas i april 2018. All personlig skyddsutrustning som släpps ut på marknaden ska ha uppfyllt kraven i förordningen om personlig skyddsutrustning fr.o.m. 21.4.2019. I förordningen föreskrivs om ekonomiska aktörers skyldigheter. Med ekonomiska aktörer avses tillverkare, tillverkarens representanter, importörer och distributörer. De ekonomiska aktörerna är enligt de uppgifter som de har i leveranskedjan ansvariga för att den personliga skyddsutrustning som släpps ut på marknaden stämmer överens med kraven. Mer information om EU:s förordning om personlig skyddsutrustning finns på Tukes webbplats.

Övriga testade kanothjälmmodeller:

NRS Havoc

Sandbox SK564, Legend Low Rider

Hiko Buckaroo H8800

Prijon Surf2002

Mystic MK8

Mer information:

Tukes marknadsövervakningsregister

Katri Sihvola, tfn 029 5052 197, [email protected]

Länkar:

Personlig skyddsutrustning på Tukes webbplats

Gemensamt pressmeddelande från Tukes och SHM 13.3.2019