Ulkokuntoilu- ja parkourpaikat

Ulkokuntoilu- ja -parkourpaikoilla tarkoitetaan ulos julkiseen käyttöön asennettuja kuntoilu- ja parkourvälineitä, jäljempänä näistä käytetään termiä ulkokuntoilupaikka.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

 1. Huomioi turvallisuus alueen suunnitelmissa (pysäköintipaikat, kulkureitit, valaistus, eri toimintojen vaikutusalue jne.). Tekninen raportti CEN/TR 16879:2016 ohjeistaa leikkikenttien ja muiden vapaa-ajan alueiden sijoittelussa ja erottelussa.
 2. Arvioi riskit käyttäjille ja sivullisille.
 3. Sijoita toiminnot omiksi kokonaisuuksikseen, selkeästi erilleen leikkipaikoista, ellet varmuudella tiedä niiden olevan lasten käyttöön soveltuvia ja turvallisia.  Välineiden ollessa standardin EN 1176 mukaisia, niiden sijoittamiselle leikkipaikan yhteyteen ei ole esteitä.
 4. Hanki sellaisia välineitä, jotka ovat suunnitellulle käyttäjäryhmälle soveltuvia ja asenna ne valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 5. Anna käyttäjille riittävät ohjeet välineiden turvalliseen käyttöön, puutteista ilmoittamiseen ja toimintaan tapaturman sattuessa.
 6. Huolehdi kohteen ylläpidosta. Tarkasta ja huolla välineet säännöllisesti. Pidä huolloista kirjaa.
 7. Pidä kirjaa tapaturmista ja vaaratilanteista. Tunnistetaulusta tulee löytyä yhteystiedot käyttäjien yhteydenottoja varten.
 8. Ilmoita vakavat tapaturmat sekä välineissä havaitut turvallisuuspuutteet Tukesiin ja välinetoimittajalle.
 9. Seuraa alueen turvallisuutta ja paranna sitä havaintojen ja käyttökokemusten perusteella.

Tunnista vaarat

Tunnista käyttäjille aiheutuvat vaarat ja järjestä kuntoilupaikka turvalliseksi. Kaikkien ulkokuntoilupaikkojen on oltava turvallisia käyttäjilleen. Voit käyttää vaarojen tunnistamisessa apuna esimerkiksi Tukesin laatimia työvälineitä.

Vaatimuksia ulkokuntoilu- ja parkourvälineille

Välineiden pitää olla turvallisia ja soveltuvia suunnitellulle käyttäjäryhmälle. Jos välineissä ei ole sähkö- tai painelaitteita, niihin sovelletaan ainoastaan kuluttajaturvallisuuslakia. Tällöin ne eivät ole CE-merkittäviä tuotteita eikä niitä saa CE-merkitä.

Standardit

Standardien noudattaminen välineiden suunnittelussa ja hankinnassa on yksi tapa varmistua siitä, että ne täyttävät lainsäädännössä asetetut turvallisuusvaatimukset.

Ulkokuntoiluvälineitä koskee eurooppalainen standardi EN 16630. Parkourvälineitä koskeva standardi on EN 16899:2016. Silloin kun välineet täyttävät leikkikenttiä koskevien standardien EN 1176 ja EN 1177 vaatimukset, ei niiden sijoittamisella lapsille tarkoitettujen leikkialueiden yhteyteen ole esteitä.

Jos standardeja ei ole noudatettu, tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan, että jollain muulla tavalla saavutetaan vähintään standardeja vastaava turvallisuustaso. Standardeja voi ostaa Suomen Standardisoimisliitosta SFS.

Huolto ja kunnossapito

Huolehdi välineiden turvallisuudesta koko niiden käyttöiän ajan. Seuraa välineiden kuntoa, vikoja ja kulumista silmämääräisten rutiinitarkastusten avulla. Tee säännölliset tarkemmat tarkastukset ja tarvittavat huolto- ja kunnossapitotyöt välineiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos valmistajan antamia ohjeita ei ole, arvioi itse riittävä tarkastusten tiheys ja tarkkuus kohteen ominaispiirteiden ja vaarojen perusteella. Pidä kirjaa tehdyistä tarkastuksista, huolloista ja korjauksista.

Tietojen antaminen käyttäjille

Sijoita alueen tunnistetaulu keskeiselle ja helposti havaittavalle paikalle. Jos alue on iso tai alueella on toimintoja, joille on tarpeen olla omat taulunsa, niitä voi olla useampikin. Anna käyttäjille seuraavat tiedot:

 • kohteen nimi
 • tarkka sijainti, esim. katuosoite, johon voi hälyttää apua
 • yleinen hätänumero 112
 • alueen ylläpitäjän tai huoltovastaavan yhteystiedot
 • ohjeet ilmoituksen tekemiseen tapaturmista, rikkoutuneista välineistä tai muista turvallisuuspuutteista
 • tarvittaessa tiedot siitä, mille käyttäjäryhmille eri toiminnot on tarkoitettu 

Anna välineiden käyttöohjeet, muu ohjeistus ja varoitukset suomen ja tarvittaessa myös ruotsin kielellä. Voit käyttää myös kuvia ja symboleita. 

Asiakirjat kuntoon

Useimmista ulkokuntoilupaikoista pitää laatia turvallisuusasiakirja. Jos ulkokuntoilupaikka on osa esim. urheilupuistoa, kannattaa turvallisuusasiakirjassa käsitellä aluetta ja toimintoja kokonaisuutena. Yksi vaihtoehto on laatia turvallisuusasiakirja koskien kaikkia kunnan ulkokuntoilupaikkoja.

Ota turvallisuusasiakirjan riskin arvioinnissa huomioon seuraavia asioita:

 • kohteen koko
 • sijainti
 • maasto- ja ympäristöolosuhteet
 • käytössä olevat välineet ja niiden määrä
 • alueen käyttötarkoitus, esim. millaisia toimintoja alueella ja sen ympäristössä on
 • käyttäjäryhmät, esim. lapset, nuoret, aikuiset vai vanhukset
 • käyttäjien määrä.

Esimerkiksi ulkokuntoilupaikasta, jossa käy paljon käyttäjiä ja käytössä on paljon vaativia kuntoiluun ja voimailuun tarkoitettuja välineitä, on laadittava turvallisuusasiakirja.

Toisaalta senioripuistosta, jossa käytetään yksinkertaisia ja ensisijaisesti vain tasapainoiluun tarkoitettuja välineitä, ei tarvitse välttämättä laatia turvallisuusasiakirjaa. Turvallisuusasiakirjan laatiminen on kuitenkin suositeltavaa, vaikka se ei olisikaan lakisääteinen velvollisuus.

Isoille kokonaisuuksille, kuten urheilupuistoille, on järkevintä laatia yksi kokonaisuutta koskeva turvallisuusasiakirja. Tätä turvallisuusasiakirjaa voi tarvittaessa täydentää toiminto- tai  palvelukohtaisilla asiakirjoilla. Etenkin isompien ulkoilualueiden ja niillä olevien toimintojen ylläpito ja hallinta voi jakautua useammalle eri taholle kunnan sisällä ja mukana voi olla myös ulkopuolisia toimijoita. Vastuujakotaulukon avulla voidaan selkeyttää eri tahojen tehtäviä ja vastuita. 

Usein kysyttyä