Sisäleikkipuistot ja aktiviteettipuistot

Sisäleikki- ja aktiviteettipuiston ylläpitäjä vastaa lain mukaan turvallisuudesta. Vastuuta ei voi siirtää asiakkaalle esimerkiksi erilaisilla vastuuvapauslausekkeilla.

Sisäleikkipuistot ovat yleensä perheen pienemmille lapsille tarkoitettuja liikunnallisia peuhupaikkoja. Sisäaktiviteettipuistot taas ovat tyypillisesti hieman vanhemmille lapsille ja nuorille tarkoitettuja liikuntakeskuksia. 

Tukes valvoo sisäleikki- ja aktiviteettipuistojen turvallisuutta.

Asiakirjat kuntoon 

Sisäleikki- ja aktiviteettipuistojen ylläpitäjän pitää laatia turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjan pitää sisältää suunnitelma vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi. Kiinnitä turvallisuusasiakirjassa erityistä huomiota turvallisten välineiden hankintaan ja niiden käyttöön sekä asiakkaiden valvontaan ja ohjeistamiseen. 

Tunnista vaarat

Sisäleikki- ja aktiviteettipuistojen ylläpitäjällä pitää olla riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta, jotta hän voi arvioida siihen liittyvät riskit ja varautua niihin. Sisäleikki- ja aktiviteettipuistoissa käyttäjät ovat pääsääntöisesti lapsia ja nuoria ja meno on melko vauhdikasta. 

Vaarojen tunnistamisessa kiinnitä huomiota esimerkiksi siihen, että:

 • erilaiset aktiviteetit sisältävät erilaisia riskejä
 • kaikki aktiviteetit eivät välttämättä sovellu kaikenikäisille 
 • lapset saattavat käyttää välineitä tahattomasti tai tahallaan väärin
 • korkeariskisemmät aktiviteetit edellyttävät valvontaa ja ohjausta
 • pienet lapset eivät aina ymmärrä ohjeita tai osaa toimia niiden mukaisesti
 • riskit eivät välttämättä ole aina ilmeisiä asiakkaille

Muista ottaa huomioon se, jos henkilön iällä voi olla vaikutusta palvelun turvallisuuteen. Tällainen ikään perustuva vaara voisi olla käsillä, jos esimerkiksi palvelu voisi fyysisen rasittavuutensa vuoksi aiheuttaa alaikäiselle lapselle tai nuorelle terveydellisiä haittoja.
 

Muistilista turvallisuustyön tueksi 

 • Perehdy soveltuviin standardeihin ja ohjeisiin jo palvelun suunnitteluvaiheessa. Kysy tarvittaessa Tukesilta näkemystä asiaan.
 • Harkitse omaatko riittävästi osaamista palvelun turvalliseen suunnitteluun ja rakentamiseen vai hyödynnätkö ammattitaitoisia valmistajia hankinnoissa. 
 • Arvioi asiakkaisiin kohdistuvia riskejä laajasti ottaen huomioon kaikki palveluun liittyvät toiminnot.
 • Pohdi palveluun liittyviä erityispiirteitä ja käyttäjäryhmiä: kelle palvelua pääsääntöisesti tarjotaan? Soveltuuko palvelu kaikenikäisille käyttäjille? 
 • Määrittele edellyttääkö osallistuminen valvontaa tai pitääkö välineiden käyttöön asettaa muita rajoituksia? 

Leikkikenttävälinestandardeista apua suunnitteluun

Sisäleikki- ja aktiviteettipuistoihin ei ole olemassa omaa standardia tai muuta soveltuvaa kaiken kattavaa ohjeistusta. Ulkona sijaitsevien leikkikenttien turvallisuutta koskevat standardisarjan SFS-EN 1176 sekä standardin SFS-EN 1177 vaatimukset. Standardin 1176 osassa 1 on määritelty yleisiä turvallisuusvaatimuksia leikkikenttävälineille ja osa 10 (Suljetut leikkivälineet) on laadittu myös sisätiloissa käytettäviä leikkivälineitä ajatellen. Standardisarjan vaatimusten noudattaminen soveltuvin osin (erityisesti putoamisalueiden iskunvaimennus sekä pään ja kaulan juuttumisvaarat) auttavat osaltaan varmistumaan myös sisäpuistojen turvallisuudesta. 

Turvallisuudelle asetettavat vaatimukset korostuvat lapsiasiakkaiden näkökulmasta silloin kun eri toimintoihin pääsyä ei ole rajoitettu esimerkiksi iän tai pituuden perusteella tai jos välineitä on mahdollista käyttää ilman henkilökuntaa tai valvontaa.

Turvallisuuden varmistaminen monia erilaisia toimintoja yhdisteltäessä

Usein sisäleikki- ja aktiviteettipuistoissa on leikkikentiltä tuttujen leikkivälineiden lisäksi tarjolla paljon muutakin tekemistä, kuten esimerkiksi pomppulinnoja, trampoliineja ja hyppyaltaita, autoratoja sekä erilaisia pallo- ja mailapelialueita. Suunnittele monista eri toiminnoista koostuva palvelu alusta alkaen siten, että erilaisten osioiden erityispiirteet on otettu huomioon. Voit varmistua valmiina ostetun pomppulinnan turvallisuusvaatimuksista esimerkiksi hankkimalla standardinmukaisia välineitä (SFS-EN 14960-1). 

Perehdy itse tehtyjen leikkialueiden ja välineiden suunnittelussa erilaisiin soveltuviin standardeihin ja ohjeisiin. Oli kyse sitten valmiista ratkaisuista tai itse suunnitelluista toiminnoista, soveltuvia standardeja voivat olla leikkivälinestandardien lisäksi esimerkiksi seikkailuratastandardit (SFS-EN 15567-1 ja 2), parkourstandardi (SFS-EN 16899), skeittipaikkastandardi (SFS-EN 14974) tai trampoliinipuistostandardi (SFS-EN ISO 23659). Näitä kaikkia sekä muita soveltuvia standardeja ja ohjeistoja voidaan hyödyntää soveltuvin osin sisäpuistojen turvallisuuden varmistamisessa. 

Standardien vaatimusten täyttäminen ei yksinään takaa turvallisuutta

Huomioi se, että vaikka jokin alue tai väline täyttäisi sitä koskevan standardin tekniset vaatimukset, ei se välttämättä silti sovellu ympäristöön, jossa käyttäjinä on pieniä lapsia. Esimerkiksi parkourstandardissa oletetaan, että käyttäjät ovat vähintään 8 vuotta täyttäneitä. Standardia soveltamalla ei välttämättä voida taata, että se soveltuu sellaisenaan määriteltyä ikärajaa nuoremmille, varsinkin jos kyse on itsenäisestä osallistumisesta ilman valvojaa tai valmentajaa. Samoin kotikäyttöön tarkoitetut lelut, kuten leikkimökit, voivat olla turvallisia lapsille kotioloissa, mutta ne eivät välttämättä kestä sisäpuistojen suurta asiakasmäärää