Leikkikentät

Vastuu leikkikentän turvallisuudesta on leikkikenttävälineiden valmistajilla, leikkikentän ylläpitäjällä ja omistajalla.

Tukes valvoo kunnallisia leikkikenttiä ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa päiväkotien ja koulujen leikkikenttien turvallisuuden parantamiseksi. Päiväkotien ja koulujen aukioloaikaan leikkikenttien turvallisuudesta vastaavat kunnan valvontaviranomaiset.
 

Asiakirjat kuntoon

Palveluntarjoajan, eli leikkikentän omistajan, pitää laatia leikkikentästä turvallisuusasiakirja.

Asunto-osakeyhtiöiden ei tarvitse laatia turvallisuusasiakirjaa yhden yhtiön osakkaiden käytössä olevasta pienestä leikkialueesta. Jos asunto-osakeyhtiön leikkikenttä on monen eri yhtiön yhteinen, pinta-alaltaan suuri tai jos siellä on paljon erilaisia leikkikenttävälineitä, pitää asunto-osakeyhtiön laatia leikkikentästä turvallisuusasiakirja.
 

Tunnista vaarat

Hyödynnä leikkikentän vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä. Ota leikkikentän vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavia asioita:

 • Varmista, etteivät portit ja niiden lukitukset ole puutteellisia ja lapsi pääse ajotielle. 
 • Huolehdi, että alueen aitaus ja aidan kunto sekä materiaali estävät lapsia poistumasta leikkikentältä. Liian matala tai muuten huonokuntoinen aita voi houkuttaa lapsia kiipeämään sen yli.
 • Tarkkaile leikkialustan kuntoa. Esimerkiksi iskua vaimentava hiekka voi tiivistyä ja kasautua, joten seuraa sen kuntoa, ja huolla tai lisää hiekkaa tarvittaessa. Kova leikkialusta aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
 • Varmista, ettei leikkikentällä ole ylimääräisiä esineitä tai muuta romua, jotka voivat olla vaarallisia lapsille.
 • Huomioi, että välineet kuluvat käytössä. Rikkinäiset, huoltamattomat leikkikenttävälineet aiheuttavat tapaturmavaaran. Korjaa viat tai poista rikkinäiset leikkivälineet käytöstä
   

Tietojen antaminen kuluttajille

Asenna leikkikentälle näkyvään paikkaan tunnistetaulu, josta käyvät ilmi leikkikentän nimi, osoite, ylläpitäjän yhteystiedot sekä hätänumero. Ylläpitäjän yhteystiedot auttavat vanhempia ilmoittamaan leikkikentällä havaitsemistaan turvallisuuspuutteista, jolloin puutteita päästään korjaamaan nopeasti.
 

Vaatimuksia leikkikenttävälineille

Kotipihoilla käytettävät leikkikenttävälineet, kuten esim. marketeissa myytävät trampoliinit, on suunniteltu pienimuotoiseen yksityiskäyttöön. Kotipihoille tarkoitettuja välineitä ei saa hankkia yleisille leikkikentille.

Huomioi leikkikenttävälineiden valinnassa, hankinnoissa ja kunnossapidossa seuraavia asioita:

 • Rakenteiden pitää olla sellaisia, etteivät lapset voi kuristua tai jäädä kiinni päästään, kehostaan, jaloistaan tai sormistaan.
 • Leikkikentät, jotka sijaitsevat vesistön tai liikennöidyn tien varrella, tulee aidata. Päiväkotien pihojen ja leikkialueiden tulee olla aina aidattuja.
 • Aidan pitää olla vähintään 120 cm korkea. Korkeuden on säilyttävä riittävänä myös talviolosuhteissa. Aidan pitää olla riittävän tiivis ja rakenteeltaan sellainen, ettei se houkuttele kiipeämään. Aidan sisäpuolella ei esimerkiksi saa olla askelmiksi soveltuvia tukiosia. Alareunastaan aidan pitää olla noin 10 cm:n korkeudella maasta, jotta lapsi ei mahdu ryömimään aidan alitse.
 • Putoamisten estämiseksi leikkikenttävälineissä pitää olla mm. riittävän korkeat ja tukevat kaiteet.
 • Alustojen on oltava iskua vaimentavaa materiaalia, yleensä hiekkaa tai ns. turva-alustoja, jotta voidaan vähentää putoamisesta aiheutuvia vammoja.
 • Leikkikenttävälineiden ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa. Leikkivälineen läheisyydessä ei saa olla esimerkiksi kiviä tai juurakoita.
 • Portin lukituksen tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia auki. Lisäohjeita aitojen ja porttien rakentamiseen löytyy esim. STM:n ja Stakesin Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -oppaasta.


Huolto ja kunnossapito

Huolehdi leikkikenttävälineiden riittävästä huollosta ja kunnossapidosta sekä laitteiden säännönmukaisesta tarkastamisesta esim. seuraavin toimenpitein: 

 • Tarkasta ja huolla väline ja sen osat valmistajan ohjeiden mukaisesti, noudattaen valmistajan antamia vähimmäistarkastus- ja huoltovälejä.
 • Laadi jokaiselle leikkikentälle tarkastus- ja huoltosuunnitelma ja pidä välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa. Vaikka leikkikenttäväline olisi asennushetkellä vaatimusten mukainen, se saattaa muuttua vaaralliseksi, jos sitä ei huolleta tai tarkasteta riittävän usein.
 • Tarkasta esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti. Korjaa mahdolliset puutteet.
 • Huolehdi välineiden kunnosta mahdollisuuksien mukaan myös talviaikaan, jos välineet ovat lasten käytettävissä. Esim. lumi ja jää on puhdistettava kiipeilytelineiden tasanteilta ja portailta. Voit myös poistaa leikkikenttävälineen käytöstä ja näin estää käytöstä talviaikaan aiheutuvat vaarat.
 • Jos toteat, että väline ei ole turvallinen, estä siihen pääsy lapsilta ja muilta henkilöiltä. Toimi näin esimerkiksi tilanteissa, joissa välineen asennusta ei ole tehty täydellisesti loppuun saakka, iskua vaimentavaa alustaa ei ole vielä asennettu tai huollon ja tarkastuksen yhteydessä on todettu vaaraa aiheuttava riski.

 

Standardit

Leikkikenttävälineiden turvallisuusominaisuuksia koskevat eurooppalaiset standardit on koottu Suomen Standardisoimisliiton SFS ry:n laatimaan käsikirjaan numero 143, jota voi tilata. Käsikirjaa voivat käyttää mm. laitteiden valmistajat, leikkikenttien ylläpitäjät, kuten kunnat ja asunto-osakeyhtiöt, sekä valvontaviranomaiset. 

 

Tarkastajat

Tukes on leikkikenttien asiakasturvallisuutta valvova viranomainen. Leikkikentillä käy myös muita tarkastajia, esimerkiksi laitteiden ja maahantuojien konsultteja.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät tarkastukset ovat hyvä tapa arvioida ulkopuolisin silmin leikkikentän turvallisuutta. Tärkeää on muistaa leikkikentän kunnossapito ja huolto sekä oman henkilökunnan tekemät säännölliset tarkastukset. 

Suunnittelussa huomioitavaa

Leikkikentän sijoittelu

Varmista turvallisuus suhteessa muihin ympäristössä oleviin toimintoihin, mm. autotiet, vesistöt, lähiliikuntapaikat. 

Leikkikenttävälineiden turvallisuus

Hanki vain leikkikenttäkäyttöön tarkoitettuja välineitä ja sijoittele välineet turvallisesti. 

Alueen turvallisuustekijät

Huolehdi, että kulkutiet ovat turvallisia, valaistus riittävä ja että alueen kasvit soveltuvat leikkikentälle, esim. myrkylliset kasvit.

Portit ja aitaaminen

Toimivat portit ja kunnollinen aita lisäävät lasten turvallisuutta. 

Leikkikentän tunnistetaulu

Hätänumero, leikkikentän osoite ja ylläpitäjän yhteystiedot auttavat ylläpidossa ja mahdollisissa hätätilanteissa.

Huolto ja kunnossapito

Rikkinäiset, huoltamattomat välineet aiheuttavat tapaturmariskin.

Usein kysyttyä

Katso myös

Kyläkeinut LINKKI
Kyläkeinujen katsotaan olevan käyttäjille vaarallisia, joten niitä ei suositella käytettäväksi lainkaan. Lisäksi suositellaan, että keinut lukitaan väärinkäytön estämiseksi.