Leikkikentät

Vastuu leikkikentän turvallisuudesta on leikkikenttävälineiden valmistajilla, leikkikentän ylläpitäjällä ja omistajalla.

Asiakirjat kuntoon

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää palveluntarjoajaa laatimaan leikkikentistä turvallisuusasiakirjan. Jos palveluntarjoaja omistaa useita leikkikenttiä, voi laatia yhden turvallisuusasiakirjan kaikkia leikkikenttiä koskien, kunhan sitä tarvittaessa täydennetään kunkin kohteen erityispiirteillä.

Asunto-osakeyhtiön ei lähtökohtaisesti tarvitse laatia piha-alueen leikkipaikasta turvallisuusasiakirjaa. Asunto-osakeyhtiön tulee laatia turvallisuusasiakirja, jos leikkipaikka muistuttaa kooltaan, toiminnoiltaan ja käyttöasteeltaan yleistä leikkikenttää. Esimerkiksi monen talon yhteisellä korttelipihalla voi olla yleistä leikkikenttää muistuttava leikkipaikka, josta turvallisuusasiakirja tulee laatia.

Tunnista vaarat

Hyödynnä leikkikentän vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä. Ota leikkikentän vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavia asioita:

 • Varmista, etteivät portit ja niiden lukitukset ole puutteellisia ja lapsi pääse ajotielle. 
 • Huolehdi, että alueen aitaus ja aidan kunto sekä materiaali estävät lapsia poistumasta leikkikentältä. Liian matala tai muuten huonokuntoinen aita voi houkuttaa lapsia kiipeämään sen yli.
 • Tarkkaile leikkialustan kuntoa. Esimerkiksi iskua vaimentava hiekka voi tiivistyä ja kasautua, joten seuraa sen kuntoa, ja huolla tai lisää hiekkaa tarvittaessa. Kova leikkialusta aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
 • Varmista, ettei leikkikentällä ole ylimääräisiä esineitä tai muuta romua, jotka voivat olla vaarallisia lapsille.
 • Huomioi, että välineet kuluvat käytössä. Rikkinäiset, huoltamattomat leikkikenttävälineet aiheuttavat tapaturmavaaran. Korjaa viat tai poista rikkinäiset leikkivälineet käytöstä.

Tietojen antaminen kuluttajille

Asenna leikkikentälle näkyvään paikkaan tunnistetaulu, josta käyvät ilmi leikkikentän nimi, osoite, ylläpitäjän yhteystiedot sekä hätänumero. Ylläpitäjän yhteystiedot auttavat vanhempia ilmoittamaan leikkikentällä havaitsemistaan turvallisuuspuutteista, jolloin puutteita päästään korjaamaan nopeasti. Lisäksi infotaulussa on suositeltavaa kertoa mahdollisista aluetta koskevista kielloista ja ohjeista (esimerkiksi: Älä käytä pyöräilykypärää leikkikenttävälineissä, Älä nosta lasta leikkikenttävälineeseen, johon hän ei itse pääse.)

Taloyhtiöiden leikkipaikoilla tällaista infokylttiä ei tarvitse erikseen olla silloin, kun leikkipaikan osoite on sama kuin talon osoite ja turvallisuuspuutteista voidaan ilmoittaa suoraan taloyhtiön hallitukselle, isännöitsijälle tai huoltoyhtiölle.

Vaatimuksia leikkikenttävälineille

Kotipihoilla käytettävät leikkikenttävälineet, kuten esim. marketeissa myytävät trampoliinit, on suunniteltu pienimuotoiseen yksityiskäyttöön. Kotipihoille tarkoitettuja välineitä ei saa hankkia yleisille leikkikentille.

Huomioi leikkikenttävälineiden valinnassa, hankinnoissa ja kunnossapidossa seuraavia asioita:

 • Rakenteiden pitää olla sellaisia, etteivät lapset voi kuristua tai jäädä kiinni päästään, kehostaan, jaloistaan tai sormistaan.
 • Leikkikentät, jotka sijaitsevat vesistön tai liikennöidyn tien varrella, tulee aidata. Päiväkotien pihojen ja leikkialueiden tulee olla aina aidattuja.
 • Aidan pitää olla vähintään 120 cm korkea. Korkeuden on säilyttävä riittävänä myös talviolosuhteissa. Aidan pitää olla riittävän tiivis ja rakenteeltaan sellainen, ettei se houkuttele kiipeämään. Aidan sisäpuolella ei esimerkiksi saa olla askelmiksi soveltuvia tukiosia. Alareunastaan aidan pitää olla noin 10 cm:n korkeudella maasta, jotta lapsi ei mahdu ryömimään aidan alitse.
 • Putoamisten estämiseksi leikkikenttävälineissä pitää olla mm. riittävän korkeat ja tukevat kaiteet.
 • Alustojen on oltava iskua vaimentavaa materiaalia, yleensä hiekkaa tai ns. turva-alustoja, jotta voidaan vähentää putoamisesta aiheutuvia vammoja.
 • Leikkikenttävälineiden ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa. Leikkivälineen läheisyydessä ei saa olla esimerkiksi kiviä tai juurakoita.
 • Portin lukituksen tulee olla sellainen, että lapsi ei saa porttia auki. Lisäohjeita aitojen ja porttien rakentamiseen löytyy esim. STM:n ja Stakesin Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -oppaasta.

Huolto ja kunnossapito

Huolehdi leikkikenttävälineiden riittävästä huollosta ja kunnossapidosta sekä laitteiden säännönmukaisesta tarkastamisesta esim. seuraavin toimenpitein: 

 • Tarkasta ja huolla väline ja sen osat valmistajan ohjeiden mukaisesti, noudattaen valmistajan antamia vähimmäistarkastus- ja huoltovälejä.
 • Laadi jokaiselle leikkikentälle tarkastus- ja huoltosuunnitelma ja pidä välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa. Vaikka leikkikenttäväline olisi asennushetkellä vaatimusten mukainen, se saattaa muuttua vaaralliseksi, jos sitä ei huolleta tai tarkasteta riittävän usein.
 • Tarkasta esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti. Korjaa mahdolliset puutteet.
 • Huolehdi välineiden kunnosta mahdollisuuksien mukaan myös talviaikaan, jos välineet ovat lasten käytettävissä. Esim. lumi ja jää on puhdistettava kiipeilytelineiden tasanteilta ja portailta. Voit myös poistaa leikkikenttävälineen käytöstä ja näin estää käytöstä talviaikaan aiheutuvat vaarat.
 • Jos toteat, että väline ei ole turvallinen, estä siihen pääsy lapsilta ja muilta henkilöiltä. Toimi näin esimerkiksi tilanteissa, joissa välineen asennusta ei ole tehty täydellisesti loppuun saakka, iskua vaimentavaa alustaa ei ole vielä asennettu tai huollon ja tarkastuksen yhteydessä on todettu vaaraa aiheuttava riski.

Standardit

Leikkikenttien turvallisuutta koskee standardisarja SFS-EN 1176. Standardeista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testausmenetelmiä. Standardeissa on myös ohjeistusta ylläpidollisiin asioihin liittyen. Standardeja voi tilata Suomen Standardisoimisliitosta (SFS).

Tarkastukset

Tukes on leikkikenttien asiakasturvallisuutta valvova viranomainen. Leikkikentillä käy myös muita tarkastajia, esimerkiksi laitteiden ja maahantuojien konsultteja.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemät tarkastukset ovat hyvä tapa arvioida ulkopuolisin silmin leikkikentän turvallisuutta. Tärkeää on muistaa leikkikentän kunnossapito ja huolto sekä oman henkilökunnan tekemät säännölliset tarkastukset. 

 • Kuinka usein leikkikentät on tarkastettava? Kuluttajaturvallisuuslaissa ei suoraan määrätä, kuinka usein kunnan tai taloyhtiön leikkipaikan turvallisuus pitää tarkastaa. Leikkikenttävälineiden mukana tulee olla huolto- ja käyttöohjeet, joihin valmistaja on määritellyt, milloin välineelle pitää tehdä huoltoja ja tarkastuksia. Palvelun tarjoaja pystyy tarkastusten avulla osoittamaan, että on huolehtinut leikkikenttiensä turvallisuudesta. Lain mukaan leikkikentistä ei saa aiheutua vaara kuluttajille.
   
 • Millainen pätevyys tarkastajalla pitää olla? Laissa ei ole erikseen määritelty tarkastajalle pätevyysvaatimuksia. Silmämääräiseen leikkikenttien tarkastamiseen esimerkiksi ilkivallan, välineiden kunnon tai alueen siisteyden osalta riittävät yleiset perustiedot leikkikenttien turvallisuudesta. Sen sijaan laajempien turvallisuustarkastusten tekijällä on oltava syvempää osaamista ja tietoa aiheesta. Suomessa on tarjolla yksityisten yritysten järjestämiä leikkikenttien turvallisuuskoulutuksia, jotka syventävät tarkastajan osaamista ja tietopohjaa
   

 • Miten Tukes valvoo tarkastajia ja tarkastuksia? Tukes ei valvo tarkastuksia eikä myönnä tarkastajille lupia tai sertifikaatteja. Kaupalliset tarkastajat eivät ole viranomaisia, eivätkä he valvo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista.
   
 • Miten vanhojen leikkikenttävälineiden suhteen pitäisi toimia? Käytössä olevien leikkikenttien ja niillä käytettävien välineiden kunnosta tulee huolehtia koko niiden käyttöiän ajan. Vanhoja leikkikenttävälineitä ei tarvitse päivittää vastaamaan uusia standardeja tai poistaa käytöstä silloin, kun välineet eivät aiheuta vaaraa käyttäjilleen. Standardin vastaisuus ei automaattisesti tarkoita sitä, että leikkikenttäväline olisi vaarallinen.
   
 • Onko tarkastuspöytäkirja sama kuin kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja? Leikkikentän tarkastuspöytäkirja ei sellaisenaan ole kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja.
   
 • Voiko turvallisuusasiakirjan laatimisessa käyttää apuna ulkopuolista asiantuntijaa? Turvallisuusasiakirjan voi laatia tarvittaessa yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Tällöin on erityisen tärkeää, että myös palveluntarjoajan edustajat osallistuvat itse aktiivisesti turvallisuusasiakirjan laatimiseen.

Tee näin

Leikkikentän suunnittelussa huomioitavaa

Leikkikentän sijoittelu
Varmista turvallisuus suhteessa muihin ympäristössä oleviin toimintoihin, mm. autotiet, vesistöt, lähiliikuntapaikat.

Leikkikenttävälineiden turvalllisuus
Hanki vain leikkikenttäkäyttöön tarkoitettuja välineitä ja sijoittele välineet turvallisesti.

Alueen turvallisuustekijät
Huolehdi, että kulkutiet ovat turvallisia, valaistus riittävä ja että alueen kasvit soveltuvat leikkikentälle, esim. myrkylliset kasvit.

Portit ja aitaaminen
Toimivat portit ja kunnollinen aita lisäävät lasten turvallisuutta.

Leikkikentän tunnistetaulu
Hätänumero, leikkikentän osoite ja ylläpitäjän yhteystiedot auttavat ylläpidossa ja mahdollisissa hätätilanteissa.

Huolto ja kunnossapito
Rikkinäiset, huoltamattomat välineet aiheuttavat tapaturmariskin.

Usein kysyttyä

Katso myös

Kyläkeinut
Kyläkeinujen katsotaan olevan käyttäjille vaarallisia, joten niitä ei suositella käytettäväksi lainkaan. Lisäksi suositellaan, että keinut lukitaan väärinkäytön estämiseksi.