Kuntosalit

Kuntosaleilla käytettävien laitteiden tulee olla ehjiä ja soveltua kuntosalikäyttöön. Laitteiden teknisen turvallisuuden lisäksi asiakkaalle annettavat ohjeet ovat olennainen osa kuntosalin turvallisuutta. Kuntosalin turvallisuudesta ja laitteiden ylläpidosta vastaa kuntosalin pitäjä.

Tukes valvoo kuntosalien asiakasturvallisuutta.

Asiakirjat kuntoon

Laadi kuntosalipalvelusta turvallisuusasiakirja. Kuntosalin turvallisuus alkaa siitä, että turvallisuus otetaan huomioon jo laitteiden valinnassa, hankinnassa ja salin suunnittelussa. Varmista kuntosalivälineiden asianmukainen huolto sekä toiminnan ohjeistaminen ja valvonta. 

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota vaarojen tunnistamisessa lisäksi huomioon seuraavia asioita:

 • erilaiset asiakasryhmät ja erityisryhmät, esim. vanhukset ja ensikertalaiset tarvitsevat normaalia enemmän ohjeistamista
 • asiakkaiden valvonta: henkilökunnan suorittama valvonta ja kameravalvonta
 • laitteiden sijoittelu kuntosalilla
 • laitteiden kunnossapito
 • asiakkaiden ohjeistaminen: laitekohtaiset ohjeet, yleiset turvallisuusohjeet, suulliset ohjeet
 • uima-altaat ja niiden käytön valvonta
 • saunatilat, pesutilat ja muut ohjeistilat
 • lapset kuntosalilla: lastenhoitopalvelu, lapset vanhempiensa mukana
 • hätätilannevalmius.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

 • Ohjeista asiakkaita toimimaan tiloissa oikein ja käyttämään laitteita oikealla tavalla. Kyltit, ohjeet nettisivuilla ja henkilökohtainen opastaminen auttavat erilaisia asiakasryhmiä.
 • Huolehdi, että ohjeet ovat suomeksi ja ruotsiksi, lisäksi kannattaa käyttää kuvia apuna.
 • Seuraa huoltokirjanpidolla laitteiden kuntoa ja ennakoi välineiden uusimis- ja korjaustarpeet.
 • Kun hankit välineitä, varmista, että ne täyttävät turvallisuusvaatimukset.
 • Järjestä uima-altaiden valvonta esim. kameravalvonnalla.
 • Huolehdi sauna- ja pesutilojen turvallisuudesta. Saunatiloissa on hyvä olla hälytyspainike hätätilanteita varten.

Suunnittelussa huomioitavaa

Huomioi laitteiden sijoittelu toisiinsa nähden. Jotkut laitteet tarvitsevat ympärilleen enemmän tilaa, jotta käyttö on turvallista. Lattiapintojen materiaali ja pintojen siivous vaikuttavat liukastumisvaaraan. Lisäksi välineiden sijoittelussa ja asennuksessa on huomioitava valmistajan ohjeistus ja standardeista tulevat vaatimukset.

Vaatimuksia välineille

Hankittavien välineiden pitää täyttää turvallisuusvaatimukset ja standardit. Paineilmalla toimivien kuntosalivälineiden hankinnassa pitää huomioida painelaitteita koskeva erityislainsäädäntö

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. Merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään.

Kuntolaitteet, joihin sovelletaan ainoastaan kuluttajaturvallisuuslakia, eivät ole CE-merkittäviä tuotteita, eikä niitä saa CE-merkitä. Esimerkiksi  painopakallisia kuntolaitteita tai tankoja, jotka eivät sisällä sähkö- tai paineilmaominaisuuksia, ei saa CE-merkitä.

Standardit

Standardista SFS-EN ISO 20957-1:2013 löytyy yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja testausmenetelmiä kuntolaitteille. Osissa 2-10 on testausmenetelmiä ja kuntolaitekohtaisia vaatimuksia.