Talviuintipaikat

Yksinkertaisimmillaan talviuintipaikka sisältää lämpimän pukusuojan, avannon ja avantoon johtavat portaat. Talviuintipaikan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa talviuintipaikan turvallisuudesta.  Palveluntarjoaja voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys. Palveluntarjoaja vastaa talviuintipaikan rakennusten, laitteiden, kulkureittien ja varusteiden huollosta ja kunnossapidosta.  Palveluntarjoaja vastaa myös siitä, että palvelusta annetaan riittävät turvallisuutta koskevat tiedot palvelun käyttäjälle, liittyen esimerkiksi veden syvyyteen tai virtauksiin.

Asiakirjat kuntoon

Laadi talviuintipaikasta turvallisuusasiakirja. Ota turvallisuusasiakirjan laatimisessa huomioon talviuintipaikan käyttäjäryhmät, käyttäjien lukumäärä ja paikan erityispiirteet.

Jos talviuintipaikka on osa uimahallia, kylpylää tai muuta laajempaa palvelukokonaisuutta, voit yhdistää sen turvallisuusasiakirjan koko palvelusta laadittavaan yhteiseen turvallisuusasiakirjaan.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä. Ota talviuintipaikkojen vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavia asioita:

 • liukastuminen kulkureiteillä ja portaissa
 • sääolosuhteet ja pimeys
 • veden virtaukset
 • jäällä liikkujille ja muille ulkopuolisille aiheutuvat vaarat
 • uiminen yksin
 • saunaan sekä pesu- ja pukutiloihin liittyvät vaarat, esim. kiukaan suojaus, liukastuminen.

Talviuintipaikan valvonta

Arvioi uinninvalvonnan tarve talviuintipaikalla. Uinninvalvonnan tarve on sitä suurempi mitä suositumpi talviuintipaikka on ja mitä enemmän paikkaan liittyy erityisiä vaaratekijöitä.

Uinninvalvonnan onnistumisen edellytyksiä ovat valvojan riittävät kylmäpelastustaidot, mahdollisuus havaita talviuintipaikalle kulkevat asiakkaat, näkyvyys koko uintialueelle kaikissa olosuhteissa sekä mahdollisuus tarvittaessa rajoittaa tai estää pääsy talviuintipaikalle. Kameravalvonta on usein välttämätön valvonnan tehokeino, talviuintipaikan sijainnista ja näkyvyydestä riippuen.

Jos valvontaa ei voida aukottomasti järjestää, Tukes suosittelee, että palveluntarjoaja kieltää asiakkaita uimasta yksin talviuintipaikalla.

Tietojen antaminen kuluttajalle

Sijoita talviuintipaikalle opastetaulu, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat asiat:

 • talviuintipaikan katuosoite tai muu osoite ja paikkakunnan nimi
 • yleinen hätänumero 112 ja ohjeet avun hälyttämistä varten
 • paikan koordinaatit helpottamaan pelastushenkilöstön paikalle löytämistä, koordinaatit saat tulostettua koordinaattipalvelusta
 • huollosta vastaavan tahon yhteystiedot.

Sijoita talviuintipaikkaa ja sen turvallisuutta koskevat ohjeet ulos laiturille tai pukutilojen seinään kaikkien nähtäville. Turvallisuutta koskevat ohjeet voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • ohjeet uimareille
 • paikan järjestyssäännöt 
 • turvallisuusohjeet, esim. vioista ja ilkivallasta ilmoittaminen
 • alueen kartta
 • tieto veden syvyydestä
 • tieto mahdollisesta veden virtauksesta avannossa
 • veden laadun mittauspöytäkirja
 • ensiapu- ja elvytysohjeet.

Varoita jäällä liikkuvia avannosta. Merkitse avanto esimerkiksi helposti havaittavalla ja heijastavalla lippusiimalla. Rajaa avantoalue riittävän kaukaa ja seuraa jään paksuutta rajatun alueen ympärillä.

Sähköturvallisuus talviuintipaikoilla

Noudata talviuintipaikan valaistus- ja sähkösuunnittelussa ja asennuksissa sähköturvallisuusmääräyksiä. Varsinaisia sähkötöitä saavat tehdä vain rekisteröidyt sähköalan ammattilaiset.

Kaikkien sähkölaitteiden, jotka ovat vedessä olevien ja sieltä nousevien uimareiden kosketeltavissa, on oltava suojajännitteisiä, eli nimellisjännite joko 12 V vaihtojännitettä tai 30 V tasajännitettä. Veteen upotettujen sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava IP68.

Avantojen sulana pitämiseen tarkoitetut jäänestolaitteet voivat olla verkkojännitteisiä. Suojaa laitteet enintään 30 mA vikavirtasuojakytkimellä ja sijoita laitteet siten, ettei niitä pääse koskettamaan uimaan mentäessä, uinnin aikana tai sieltä poistuttaessa. 

Katso myös

RT-kortti RT-97-10107, Laiturin rakenteet