Konserter och festivaler

Huvudarrangörer av festivaler, konserter, shower och andra offentliga evenemang ansvarar för evenemangets totala säkerhet. Huvudarrangören upprättar ett säkerhetsdokument för hela evenemanget. 

Dokumenten i ordning!

 

Upprätta ett säkerhetsdokument för evenemanget i god tid innan evenemanget. Säkerhetsdokument ska upprättas för offentliga evenemang som kan orsaka fara för kundernas eller utomståendes säkerhet. Fara kan orsakas exempelvis av evenemangets stora deltagarantal, speciella effekter som används vid evenemanget eller de aktiviteter som erbjuds deltagarna. Du kan kombinera säkerhetsdokumentet med evenemangets räddnings- eller säkerhetsplan så länge du tar i beaktande de saker som krävs i säkerhetsdokumentet.

Ett offentligt evenemang kan innehålla olika programtjänster, i vilka kunderna kan delta, t.ex. bungyjump, ponnyridning eller klättring. Utföraren av programtjänsten ska upprätta ett säkerhetsdokument för den egna tjänsten. Ett säkerhetsdokument för programtjänsten är inte nödvändigt om aktören som erbjuder programtjänsten uppskattar att de risker som tjänsten medför är små.

Evenemangets huvudarrangör rekommenderas att redan i planeringsskedet begära säkerhetsdokumenten av alla de tjänsteleverantörer som deltar, vilket ger de bästa möjligheterna att påverka evenemangets totala säkerhet.

Identifiera riskerna

 

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna.

 Beakta särskilt följande:

Evenemang inomhus

 • publikmängd och speciellt trånga utrymmen, t.ex. flaskhalsar, främre sidan av scenen
 • målpublik och åldersgränser
 • faror som orsakas av deltagarnas eller artisters verksamhet
 • ljus-, ljud- och pyroeffekter
 • elavbrott och andra undantagstillstånd

Vid evenemang utomhus, förutom de tidigare nämnda

 • tillfälliga konstruktioner, t.ex. stöd, fastsättning, lastkapacitet
 • trafik och transport, t.ex. servicekörning, vägspärrar, körvisningar
 • väderförhållanden, såsom vind, värmebölja, störtregn, blixtar, snö- eller issituationer
 • jordmån, bl.a. bärighet, sprickor, vattenpermeabilitet
 • närheten av vattendrag
 • faror för utomstående

Identifiera farorna och bedöm riskerna redan i evenemangets planeringsskede och under hela evenemangets gång. Genom att identifiera farorna i planeringsskedet kan du förebygga eventuella farliga situationer och bistå deltagarna med tillräcklig information om faran. Om du under evenemangets gång noterar förändringar som kan orsaka fara, vidta omedelbart åtgärder för att eliminera faran eller avbryta evenemanget.

Exempel

God säkerhetspraxis

Tillstånd
Ta reda på och sök om de nödvändiga tillstånden för evenemanget.

Säkerhetsplanering
Påbörja identifiering av riskerna och säkerhetsplaneringen i tillräckligt god tid.

Evenemang plats, funktioner och strukturer
Planera och mät evenemang platsen, funktionerna och strukturerna så att de är säkra.

Säkerställ säkerheten
Samarbeta med de tjänsteleverantörer som deltar i evenemanget för att säkerställa säkerheten.

Publik
Fundera hur publiken guidas och styrs, så att säkerheten förblir under hela evenemanget.

Säkerhetsdokument
Upprätta ett säkerhetsdokument för evenemanget. Be om säkerhetsdokumenten från programtjänsterna.

Ett säkert evenemang
Följ med säkerhetssituationen under evenemangets gång och ingrip vid behov snabbt.

Utvärdering i efterhand
Utvärdera efter evenemanget hur säkerheten lyckades säkerställas och vad man kan lära sig av situationen.