Förslag på begränsning av cyclosiloxaner – skicka din kommentar

7.5.2019 11.55
Nyhet

Ett förslag på begränsning av cyklosiloxaner har lagts ut för kommentarer på Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s webbplats.

Förslaget på begränsning gäller utsläppandet av oktametylcyklotetrasiloxan (D4), dekametylcyklopentasiloxan (D5) och dodekametycyklohexasiloxan (D6) på marknaden i konsument- och yrkesprodukter med halter som överstiger 0,1 viktprocent med vissa undantag.

Syftet med begränsningen är att minimera utsläppen av silikonföreningar som identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter (D4, D5 och D6) i miljön. Dessa ämnen är långlivade, bioackumulerande och giftiga eller mycket långlivade och starkt bioackumulerande.

Föreningarna används som monomerer vid tillverkningen av silikonpolymerer och som sådana som beståndsdelar i olika blandningar – särskilt i kosmetiska produkter. De används också bland annat i torrtvättmedel, läkemedel samt hushålls- och bilvårdsprodukter (tvätt- och rengöringsmedel).

Användningen av D4 och D5 i kosmetiska produkter som tvättas bort har redan begränsats med en förordning (2018/35), som trätt i kraft och som tillämpas från och med 31.1.2020.

Mer information om begränsningsförslaget och ett formulär för kommentarer finns på ECHA:s webbplats.

ECHA ber om att få kommentarer senast 20.5.2019 så att kommentarerna kan beaktas så väl som möjligt under behandlingen av förslaget på begränsning. Förslaget kan emellertid kommenteras fram till 20.9.2019. 

ECHA:s riskbedömningskommitté och kommitté för socioekonomisk analys beaktar kommentarerna när de avger sina utlåtanden om förslaget på begränsning. Det slutliga beslutet om att godkänna begränsningen och lägga till den till REACH-förordningen fattar Europeiska kommissionen.

Mer information:

Kemikalierådgivning till företag

Kemikalierådgivningen, tfn 0400 393 033