Hoppa till innehåll

Handlingsprogrammet för minskade risker med växtskyddsmedel är klart

Tukes
18.3.2011 14.55
Pressmeddelande

 

Säkerhets- och kemikalieverket och jord- och skogsbruksministeriet

Arbetsgruppen, som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i juni 2009, har arbetat fram ett handlingsprogram för en hållbar användning av växtskyddsmedel. Det främsta målet med programmet är att minska riskerna för miljö och hälsa samt beroendet av kemiska bekämpningsmedel utan att riskera växtskyddets höga nivå.  

Programmet vill ge mer information och öka den allmänna kunskapen om en trygg användning av växtskyddsmedel. För att uppnå målet ska utbildningen i användningen av växtskyddsmedel anpassas enligt de olika användargruppernas och försäljarnas behov och konsumentinformationen ska effektiveras . Spridningsutrustning, såsom traktorsprutor, ska testas regelbundet på samma sätt som hittills. Utvecklingen av integrerad bekämpning och alternativa odlingsmetoder, handlingssätt och tekniker minskar ytterligare riskerna vid användning av växtskyddsmedel.  

Man följer upp bl.a. halterna av växtskyddsmedel i miljön, för att få en bild av hur effektiva och fungerande åtgärderna är. Det här kräver att man följer upp halterna i miljön kontinuerligt och fastställer miljökvalitetsnormer för bekämpningsmedlen. En jämförelse mellan uppmätta halter och normer ger en bild av tillståndet i miljön. Avsikten är att handlingsprogrammets utfall följs upp med hjälp av riskindikatorer.

Handlingsprogrammet är en del av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Direktivet bygger på kommissionens temaspecifika strategi om en hållbar användning av bekämpningsmedel 2006. I strategin läggs vikt vid en hållbar användning av bekämpningsmedel och minskning av risker utan att riskera växtskyddet. Direktivet förutsätter att medlemsländerna tar fram nationella handlingsplaner som slår fast målen, åtgärderna och tidsplanerna för arbetet.

Den breda arbetsgruppen bestod av företrädare för forskning, odlarorganisationer, industri och de myndigheter som deltar i arbetet med att godkänna bekämpningsmedel.  Gruppen har också hört sakkunniga.   

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) svarar för tillämpningen av handlingsprogrammet. Produktövervakningen av kemikalier som tidigare har hört till Valvira, Finlands miljöcentral och Evira togs över av Tukes vid ingången av år 2011. Tukes kemikalieproduktövervakningsenhet svarar också för registertjänsterna samt för verkställnings- och övervakningsuppgifterna inom industri- och konsumtionskemikalier och biocider.

Mer information:

Överinspektör Päivi Arvilommi, Tukes, tfn 010 605 2021

Jordbruksöverinspektör Tove Jern, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 54241, 040 540 0822

Lantbruksråd Kirsi Heinonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 54221, 040 504 0193