Dröj inte med skadedjursbekämpningen – kontrollera skadedjursbekämparens behörighet i registret

Tukes 28.9.2017 13.00
Pressmeddelande

Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förebygga problem och vid behov snabbt sätta in bekämpningsåtgärder. Man kan bekämpa gnagare genom att göra det mindre lätt för dem att hitta föda, till exempel på dåligt skötta utfodringsplatser för fåglar. Vägglöss, pälsängrar och andra skadedjur inomhus leder till ett snabbt växande problem, om man dröjer med att sätta in bekämpningsåtgärder.

En effektiv och säker bekämpning av gnagare, vägglöss och andra skadedjur inomhus kräver god kännedom om bekämpningspraxis. Biocidprodukter avsedda för skadedjursbekämpning kan skada människans hälsa och miljön, om de inte används i enlighet med bruksanvisningarna.

Sedan början av 2017 ska alla företag och personer som bedriver yrkesmässig skadedjursbekämpning vara införda i register som upprätthålls av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Det är skäl för den som köper tjänster för skadedjursbekämpning att försäkra sig om att tjänsteleverantören finns i Tukes examens- och företagsregister.

Gifter mot gnagare får inte användas kontinuerligt

Vid skadedjursbekämpning får endast användas biocidprodukter som har godkänts av Tukes.  En del av produkterna är avsedda att användas endast av professionella skadedjursbekämpare.

Till exempel gifter mot gnagare är avsedda att användas under kampanjer, och de samlas in när bekämpningen har avslutats. Tidigare kunde gifter mot gnagare användas kontinuerligt. Detta är inte längre tillåtet, eftersom det leder till en högre exponering för gifterna bland andra djur och till motståndskraft bland gnagare.

För att nå ett gott resultat vid skadedjursbekämpning kan det eventuellt behövas en professionell kombination av kemiska och andra bekämpningsmetoder.  

Närmare uppgifter:

överinspektör Sanna Koivisto, tfn 029029 5052 030, e-post fö[email protected]