Vaaralliset kemikaalit

 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan teollinen käsittely ja varastointi yrityksessä voi olla vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella joko laajamittaista tai vähäistä.

  • Tukes myöntää laajamittaista toimintaa harjoittaville yrityksille luvat kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille sekä valvoo yritysten toimintaa.
  • Pelastuslaitokset valvovat vähäistä kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavia yrityksiä. Pelastusviranomainen valvoo myös muita kohteita, esimerkiksi kotitalouksien öljysäiliöitä ja maatilojen ns. farmarisäiliöitä.

Tukes seuraa, kuinka paljon Suomessa sattuu vuosittain sellaisia vaarallisten kemikaalien onnettomuuksia, joissa vapautuneen kemikaalin määrä ylittää alla olevassa taulukossa esitetyt raja-arvot.

Onnettomuuden raja-arvot

Onnettomuuksien määrä

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kemikaalionnettomuudet
Tukesin valvontakohde 24 32 10* 14* 12* 10*

12*

Muu toimialan kohde 58 63 99** 101** 94** 99** 94**
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Vakavat kemikaalionnettomuudet (tutkintaluokat 1 ja 2)

Tukesin valvontakohde 12 8 4* 6* 5* 5* 6*
Muu toimialan kohde 2 6 -* 1* 1* -* 1*

* Onnettomuuden ja vakavan onnettomuuden määritelmien raja-arvot(vuotanut määrä) on päivitetty 2015. Lisäksi kemikaalien vaaraluokitus(CLP) muuttui 2015. Muutosten vuoksi 2015 alkaen lukumäärätiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

**Tuotantolaitoksiin aiheutuneet pelastuslaitoksen hälytystehtävät. Lukumäärä ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.

  • Vaurio-ja onnettomuusrekisteri Varon ohjelmistouudistuksesta johtuen onnettomuudet voidaan uudessa rekisterissä luokitella useampaan toimialaan kuuluvaksi.
  • Vaaratilanteiksi kirjataan ne tapaukset, joissa ympäristö-, omaisuus-tai henkilövahingot eivät ylitä Tukesin raja-arvoja.

 

 

Onnettomuustutkinta

  • Tukes tutkii sattuneita onnettomuuksia silloin, kun onnettomuuden syytekijöiden selvittäminen sitä edellyttää. Tukes julkaisee onnettomuustutkinnan tuloksena tutkintaraportin. Raportit löytyvät täältä.

 

Vahingon tapahtumapaikka

Taulukossa on esitetty yleisimmät onnettomuuspaikat.

Onnettomuuspaikka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tuotantolaitos 91 103 99 101 94 99 94
Varastoalue 165 181 154 130 144 183 174
Myymälä tai jakelupiste 186 175 200 212 175 185 175
Asuinrakennus 110 99 105 132 109 92 134
Merialueen satama 80 90 103 116 126 116 122
Maasto 130 139 107 146 138 178 163
Tiealue (maantie, katu tai vastaava) 1638 1686 1687 1614 1838 1865 1778
... ... ... ... ... ... ... ...
Yhteensä 2919 3065 3001 3055 3169 3371 3324

Tietolähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.

Taulukossa esitetty lukumäärä sisältää kaikki (myös hyvin pienet) pelastuslaitosten hälytystehtävät, joiden onnettomuustyypiksi on kirjattu ”vaarallisten aineiden onnettomuus” tai ”öljyvahinko”.