Vaaralliset kemikaalit

 

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) mukaan teollinen käsittely ja varastointi yrityksessä voi olla vaarallisten kemikaalien määrän ja vaarallisuuden perusteella joko laajamittaista tai vähäistä.

  • Tukes myöntää laajamittaista toimintaa harjoittaville yrityksille luvat kemikaalien käsittelylle ja varastoinnille sekä valvoo yritysten toimintaa.
  • Pelastuslaitokset valvovat vähäistä kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavia yrityksiä. Pelastusviranomainen valvoo myös muita kohteita, esimerkiksi kotitalouksien öljysäiliöitä ja maatilojen ns. farmarisäiliöitä.

Tukes seuraa, kuinka paljon Suomessa sattuu vuosittain sellaisia vaarallisten kemikaalien onnettomuuksia, joissa vapautuneen kemikaalin määrä ylittää alla olevassa taulukossa esitetyt raja-arvot.

Onnettomuuden raja-arvot

Onnettomuudet Tukesin valvontakohteissa

Tukes valvoo kemikaalilaitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi on laajamittaista. Vähäistä käsittelyä ja varastointia harjoittavia kemikaalilaitoksia valvoo pelastuslaitos. Tukesin valvontakohteissa tapahtuu vuosittain 10-15 kemikaalionnettomuutta, joissa vuotaneen kemikaalin määrä ylittää yllä olevassa taulukossa esitetyt raja-arvot. Näistä muutama luokitellaan seurauksiltaan vakavaksi tai erittäin vakavaksi. Keskimäärin 1 henkilö loukkaantuu kemikaalionnettomuudessa vuosittain. 

 

Onnettomuustutkinta

Tukes tutkii onnettomuuden silloin, kun onnettomuuden syytekijöiden selvittäminen sitä edellyttää. Tukes julkaisee onnettomuustutkinnan tuloksena tutkintaraportin.

 

Vahingon tapahtumapaikka

Taulukossa on esitetty yleisimmät tapahtumapaikat, joissa pelastuslaitoksen hälytystehtävän syyksi on kirjattu kemikaalionnettomuus. Lukumäärätiedot sisältävät myös hyvin pienet onnettomuudet. 

Onnettomuuspaikka 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tuotantolaitos 91 103 99 101 94 99 94 93 98 106
Varastoalue 165 181 154 130 144 183 174 193 176 163
Myymälä tai jakelupiste 186 175 200 212 175 185 175 194 193 202
Asuinrakennus 110 99 105 132 109 92 134 141 108 122
Merialueen satama 80 90 103 116 126 116 122 133 146 103
Maasto 130 139 107 146 138 178 163 214 178 173
Tiealue (maantie, katu tai vastaava) 1638 1686 1687 1614 1838 1865 1778 1912 1886 1750
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Yhteensä 2919 3065 3001 3055 3169 3371 3324 3592 3446 3267

Tietolähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri. Hälytystehtävät, joiden onnettomuustyypiksi on kirjattu ”vaarallisten aineiden onnettomuus” tai ”öljyvahinko”.