Ohjelma- ja elämyspalvelut

Ohjelmapalveluissa asiakas osallistuu itse aktiivisesti palvelussa tehtävään toimintaan joko ohjatusti tai omatoimisesti. Ohjelmapalveluita ovat erilaiset seikkailu-, elämys-, luonto- ja liikuntapalvelut, kuten vaellukset ja safarit, pomppulinnat, benji-hyppy tai kuplajalkapallo. Myös useimmat leirit, joissa osallistujille järjestetään erilaisia aktiviteetteja, kuuluvat ohjelmapalveluihin.

Ohjelmapalveluiden turvallisuudesta vastaan palveluntarjoaja, eli esim. yritys, joka järjestää palvelun.

Ohjelmapalveluiden ensisijainen tarkoitus on uusien elämysten ja kokemusten tuottaminen, eikä niinkään kuntoliikunta. Ohjelmapalveluja tarjotaan usein muiden palvelujen yhteydessä, esimerkiksi osana huvipuistojen tai yleisötapahtumien ohjelmatarjontaa.

Tunnista vaarat

Ohjelmapalveluihin sisältyy usein huomattavia riskejä, koska osallistujat viedään tietoisesti sellaisiin tilanteisiin, joita he eivät ole aikaisemmin kokeneet. Yllätykset ja äärikokemukset ovat palvelun olennainen osa. Yllätyksellisyydestä ja jännityksestä huolimatta palvelun kaikkien vaiheiden pitää olla turvallisia. On tärkeää, että ohjelmapalvelun tarjoaja on tunnistanut etukäteen mahdolliset vaaratilanteet ja järjestänyt palvelun turvalliseksi erilaisten osallistujaryhmien ja myös sivullisten kannalta.

Asiakirjat kuntoon

Useimmista ohjelmapalveluista pitää laatia turvallisuusasiakirja. Jos ohjelmapalvelusta aiheutuva riski on vain vähäinen, turvallisuusasiakirjaa ei tarvita. Palveluntarjoajan on tunnistettava palveluun liittyvät vaarat ja arvioitava turvallisuusasiakirjan tarve itse.

Tarkempia turvallisuusohjeita on kuvattu Tukes-oppaassa Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen. Palvelukohtaisia ohjeita löytyy lisäksi alasivuilta.  

Usein kysyttyä

 • Mikä on ohjelmapalvelu?

  Ohjelmapalvelussa asiakas osallistuu itse aktiivisesti suoritettavaan toimintaan. Ohjelmapalveluja ovat erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten sisä- ja ulkotiloissa, taajamissa, maastossa, ilmassa tai vesillä suoritettavat seikkailu-, elämys-, luonto- ja liikuntapalvelut. Ohjelmapalveluita ovat esimerkiksi moottorikelkkasafarit, koira- ja porosafarit, benji-hypyt ja pomppulinnat. Myös monet leirit ovat ohjelmapalveluita, jos leiriläiset itse osallistuvat erilaisiin aktiviteetteihin leirin aikana. Ohjelmapalveluja tarjotaan myös muiden palvelujen yhteydessä, esimerkiksi yleisötapahtumissa.

 • Pitääkö kaikista ohjelmapalveluista tehdä turvallisuusasiakirja?

  Seikkailu-, elämys- ja luontopalveluista pitää laatia kuluttajaturvallisuuslain 7 §:n tarkoittama turvallisuusasiakirja. Myös muista ohjelmapalveluista, jotka voidaan rinnastaa edellä mainittuihin palveluihin ja joista voi aiheutua merkittäviä riskejä kuluttajille, tulee laatia turvallisuusasiakirja.

  Merkittävä riski on esimerkiksi hukkuminen, eli käytännössä kaikki vesillä toteutettavat ohjelmapalvelut ovat turvallisuusasiakirjavelvollisia. Vain sellaisista ohjelmapalveluista, joihin liittyvä riski on vähäinen, turvallisuusasiakirjan voi jättää laatimatta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikki ohjelmapalvelut ovat lähtökohtaisesti kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalalla.

  Palveluntarjoaja on aina vastuussa palvelun turvallisuudesta, vaikka sitä ei koskisikaan nimenomainen turvallisuusasiakirjan laatimisvelvollisuus.

 • Tarvitaanko vanhemmilta lupa, jos lapsi haluaa osallistua ohjelmapalveluihin?

  Tukes suosittelee, ettei suuririskisiä ohjelmapalveluja (kuten esim. kiipeilypalveluja) tarjota alaikäisille ilman huoltajan suostumusta. Suostumus on hyvä varmistaa etukäteen esimerkiksi pyytämällä tätä kirjallisena. Alaikäisen vanhemmalle pitää tarjota riittävästi tietoa, jotta vanhempi voi arvioida, voiko alaikäinen palveluun osallistua esim. taitojensa tai terveydentilansa puolesta.