Uimarannat


Uimarantojen pitää täyttää niitä koskevat turvallisuusvaatimukset ja niistä pitää laatia mm. turvallisuusasiakirja.

Mitä uimarantoja kuluttajaturvallisuuslaki koskee?

Kuluttajaturvallisuuslain perusteella uimaranta määritellään eri tavalla kuin terveydensuojelulaissa ja sen perusteella annetuissa asetuksissa.

Yleinen uimaranta on kaikille avoin uimiseen soveltuva paikka, jonka käyttöä ei ole ennalta rajattu, ja jolle on määritelty ylläpitävä taho, esimerkiksi julkisyhteisö tai matkailuyritys. Vähimmäisvarustellulta uimarannalta löytyy luonnonvarainen veteenmenopaikka ja/tai uimalaituri, pelastusväline, ilmoitustaulu, tarvittavat opasteet sekä jäteastia ja käymälä.

 Yleinen uimapaikka on uimarantaa luonnonvaraisempi ja vaatimattomammin varusteltu uimiseen soveltuva paikka. Uimapaikalta tulee löytyä pelastusväline, ilmoitustaulu sekä opasteet.

 Oli kyseessä uimaranta- tai paikka, tulee molempien olla käyttäjälleen turvallinen, nimityksestä huolimatta.

 Uimarantaa ja uimapaikkaa ei pidä sekoittaa jokamiehenoikeuksiin, joiden mukaan jokaisella on oikeus uida ranta-alueella, mikäli alue ei ole pihapiirissä tai alueen virkistyskäyttöä ei ole rajoitettu esimerkiksi luonnonsuojeluperustein.

Asiakirjat kuntoon

Palveluntarjoajan pitää laatia uimarannasta turvallisuusasiakirja. Yhteen turvallisuusasiakirjaan voi koota useamman eri uimarannan tiedot, kunhan jokaisen rannan erityispiirteet ja riskit tulevat turvallisuusasiakirjassa riittävästi huomioiduksi.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota uimarannan vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavia asioita:

 • käyttäjien määrä ja erityisryhmät, esim. pienet lapset, uimakoululaiset, eri vesilajien harrastajat
 • rannan ominaispiirteet, kuten pitkä rantaviiva, katvealueet, äkkijyrkkä ranta, liukkaat kalliot, louhikot
 • voimakkaat virtaukset tai aallokko
 • laiva- tai veneliikenne
 • rakenteet, esim. hyppypaikka, laituri, vesiliukumäki
 • ilkivalta ja järjestyshäiriöt
 • rannalla tarjolla olevat aktiviteetit, esim. leikkipaikka, sauna, pallopelialueet, ravintola.
   

Rantavalvonta

Pelastaminen avovedessä poikkeaa huomattavasti esimerkiksi uimahallissa tai kylpylässä tapahtuvasta pelastamisesta.

Avovesissä pelastus- tai etsintäalue on vaikeasti rajattavissa, vedenalainen näkyvyys on huono, veden syvyys, pohjan laatu ja lämpötila vaihtelevat, sääolosuhteet voivat yllättää sekä haitata valvontatyötä. Etäisyydet ovat vaikeasti arvioitavissa ja uinti- ja kuljetusmatkat saattavat muodostua odotettua pidemmiksi.

Vesipelastustaito ja täysi-ikäisyys ovat rantavalvojana toimimisen perusedellytyksiä. Rantavalvojien tulee pystyä pelastamaan sillä rannalla, jolla he työskentelevät. Rantavalvojilla ei saa olla muita, valvontaa haittaavia tehtäviä. Rantavalvojilla on hyvä olla selkeästi erottuva työvaatetus, joka asiakkaiden on helppo tunnistaa.

Koulutetun rantavalvojan on osattava tunnistaa hukkuva asiakas ja hallittava veteen vajonneen asiakkaan merkkaaminen esimerkiksi ristisuuntauksella sekä vesietsintätekniikat. Rantavalvojan on sisäistettävä hyvän asiakaspalvelun ja ohjeistuksen merkitys turvallisuudelle.

Määritä rantavalvonnan tarve ja valvojien määrä tunnistettujen vaarojen perusteella. Valvonnan tarvetta lisäävät esimerkiksi hyppytorni, äkkisyvä ranta, useat samanaikaiset käyttäjät tai rannalla olevat leikkivälineet.

Rantavalvojien työaika pitää määrittää sen mukaan, miten paljon ja mihin aikaan rannalla on käyttäjiä. Valvojien tauot on järjestettävä niin, että valvonta ei häiriinny. Rannan valvonnasta ja valvonta-ajoista on hyvä tiedottaa käyttäjiä esimerkiksi rannan ilmoitustaululla ja ylläpitäjän verkkosivuilla.

Rantavalvonnan lisäksi voit parantaa uimarannan turvallisuutta rajoittamalla uintialuetta esimerkiksi poijuin tai köysin.

Pelastusvälineet

Uimarannan vähimmäisvaruste on asianmukainen pelastusrengas, jossa on heittonaru. Pelastusrenkaita on oltava rannalla tunnistettuihin vaaroihin nähden tarpeeksi ja riittävän tiheästi. Sijoita pelastusrengas näkyvälle paikalle veden läheisyyteen.

Valvotuilla rannoilla on oltava lisäksi pelastusvene tai -lauta. Niitä suositellaan myös valvomattomille rannoille. Pelastusvene tai -lauta ei saa olla lukittuna. Rantavalvonnan perusvarustukseen kuuluu lisäksi ensiapupakkaus.

Rakenteiden turvallisuus

Uimarannan rakenteista ei saa aiheutua vaaraa. Uimarannan ylläpitäjän pitää seurata rakenteiden kuntoa ja käyttöä ja pidettävä niistä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa. Viat on korjattava, ja vaarallisiksi muuttuneet rakenteet on poistettava.

Varmista, että laitureiden ja hyppypaikkojen kohdalla veden syvyys on riittävä. Jos vesi ei ole tarpeeksi syvää, varoita siitä ja kiellä hyppääminen laiturilta. Varoituksen pitää olla selkeästi näkyvillä hyppypaikalla. Rannalta tunnistettuihin vaaroihin perustuen hyppääminen on tarvittaessa muutoinkin estettävä, esimerkiksi sulkemalla pääsy hyppytorneihin ilta- ja yöaikaan.

Jos jotain rakennetta ei ole turvallista käyttää tiettynä aikana, esimerkiksi korjaustöiden vuoksi tai valvonta-ajan ulkopuolella, estä sen käyttö tehokkaasti. Pelkkä opastetaululle laitettu ilmoitus laiturin, hyppypaikan, liukumäen tai muun rakennelman käyttökiellosta ei riitä. Varaudu myös ilkivaltaan. Tarkkaile säännöllisesti esimerkiksi laiturien päätyjä ja hyppytornien alastuloalueita veden alla olevien, vaaraa aiheuttavien esineiden varalta.

Tietojen antaminen kuluttajille

Varmista, että uimarannalla on selvästi näkyvillä ilmoitustaulu tai opastetaulu, josta käyvät ilmi

 • rannan nimi
 • katuosoite ja muut tarvittavat paikkatiedot
 • ohjeet avun hälyttämistä varten
 • tieto rantavalvonnasta
 • tiedot veden syvyydestä
 • tiedot erityisistä vaaroista, esim. nopeasti syvenevästä rannasta tai voimakkaista virtauksista
 • rannan ylläpitäjän yhteystiedot
 • ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.