Uimarannat

Uimarantojen pitää olla turvallisia ja lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Mitä uimarantoja kuluttajaturvallisuuslaki koskee?

Uimarannalla tarkoitetaan yleisölle avointa uimarantaa, joka on

 • esitelty kunnan nettisivuilla liikunta- tai virkistysalueena
 • selkeästi tarjolla yleiseen käyttöön, esimerkiksi viitoitusten tai merkintöjen perusteella.

Uimarannan ylläpitäjä, eli palveluntarjoaja, vastaa siitä, että palvelu on turvallinen. Palveluntarjoajana voi olla esimerkiksi kunta, seurakunta, yhdistys tai yritys.

Kuluttajaturvallisuuslaki ei koske sellaisia yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevia ranta-alueita, joita ei ole tarkoitettu yleisölle avoimiksi uimarannoiksi, vaikka niitä käytettäisiin uimiseen jokamiehen oikeuden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi ulkoilureittien lähistöllä sijaitsevat metsälammet tai kaupunkien rantapuistot.

Uimarantoja koskee kuluttajaturvallisuuslain lisäksi myös terveydensuojelulaki. Terveydensuojelulakia valvovat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Asiakirjat kuntoon

Palveluntarjoajan pitää laatia uimarannasta turvallisuusasiakirja. Yhteen turvallisuusasiakirjaan voi koota useamman eri uimarannan tiedot, kunhan jokaisen rannan erityispiirteet ja riskit tulevat turvallisuusasiakirjassa riittävästi huomioiduksi.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota uimarannan vaarojen tunnistamisessa huomioon erityisesti seuraavia asioita:

 • käyttäjien määrä ja erityisryhmät, esim. pienet lapset, uimakoululaiset, eri vesilajien harrastajat
 • rannan ominaispiirteet, kuten pitkä rantaviiva, katvealueet, äkkijyrkkä ranta, liukkaat kalliot, louhikot
 • voimakkaat virtaukset tai aallokko
 • laiva- tai veneliikenne
 • rakenteet, esim. hyppypaikka, laituri, vesiliukumäki
 • ilkivalta ja järjestyshäiriöt
 • rannalla tarjolla olevat aktiviteetit, esim. leikkipaikka, sauna, pallopelialueet, ravintola.

Rantavalvonta

Määritä rantavalvonnan tarve ja valvojien määrä tunnistettujen vaarojen perusteella. Valvonnan tarvetta lisäävät esimerkiksi hyppytorni, äkkisyvä ranta, useat samanaikaiset käyttäjät tai rannalla olevat leikkivälineet.

Rantavalvojien pitää olla täysi-ikäisiä. Heillä pitää olla vesipelastuspätevyys ja kyky pelastaa sillä rannalla, millä he työskentelevät. Rantavalvojilla ei saa olla muita, valvontaa haittaavia tehtäviä. Rantavalvojilla on hyvä olla selkeästi erottuva työvaatetus, joka asiakkaiden on helppo tunnistaa.

Rantavalvojien työaika pitää määrittää sen mukaan, miten paljon ja mihin aikaan rannalla on käyttäjiä. Valvojien tauot on järjestettävä niin, että valvonta ei häiriinny. Rannan valvonnasta ja valvonta-ajoista on hyvä tiedottaa käyttäjiä esimerkiksi rannan ilmoitustaululla ja ylläpitäjän verkkosivuilla.

Uinninvalvonnan lisäksi voit parantaa uimarannan turvallisuutta rajoittamalla uintialuetta esimerkiksi poijuin tai köysin.

Pelastusvälineet

Uimarannan vähimmäisvaruste on asianmukainen pelastusrengas, jossa on heittonaru. Pelastusrenkaita on oltava rannalla tunnistettuihin vaaroihin nähden tarpeeksi ja riittävän tiheästi. Sijoita pelastusrengas näkyvälle paikalle veden läheisyyteen.

Valvotuilla rannoilla on oltava lisäksi pelastusvene tai -lauta. Niitä suositellaan myös valvomattomille rannoille. Pelastusvene tai -lauta ei saa olla lukittuna. Rantavalvonnan perusvarustukseen kuuluu lisäksi ensiapupakkaus.

Rakenteiden turvallisuus

Uimarannan rakenteista ei saa aiheutua vaaraa. Uimarannan ylläpitäjän pitää seurata rakenteiden kuntoa ja käyttöä ja pidettävä niistä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa. Viat on korjattava, ja vaarallisiksi muuttuneet rakenteet on poistettava.

Varmista, että laitureiden ja hyppypaikkojen kohdalla veden syvyys on riittävä. Jos vesi ei ole tarpeeksi syvää, varoita siitä ja kiellä hyppääminen laiturilta. Varoituksen pitää olla selkeästi näkyvillä hyppypaikalla. Rannalta tunnistettuihin vaaroihin perustuen hyppääminen on tarvittaessa muutoinkin estettävä, esimerkiksi sulkemalla pääsy hyppytorneihin ilta- ja yöaikaan.

Jos jotain rakennetta ei ole turvallista käyttää tiettynä aikana, esimerkiksi korjaustöiden vuoksi tai valvonta-ajan ulkopuolella, estä sen käyttö tehokkaasti. Pelkkä opastetaululle laitettu ilmoitus laiturin, hyppypaikan, liukumäen tai muun rakennelman käyttökiellosta ei riitä. Varaudu myös ilkivaltaan. Tarkkaile säännöllisesti esimerkiksi laiturien päätyjä ja hyppytornien alastuloalueita veden alla olevien, vaaraa aiheuttavien esineiden varalta.

Tietojen antaminen kuluttajille

Varmista, että uimarannalla on selvästi näkyvillä ilmoitustaulu tai opastetaulu, josta käyvät ilmi

 • rannan nimi
 • katuosoite ja muut tarvittavat paikkatiedot
 • ohjeet avun hälyttämistä varten
 • tieto rantavalvonnasta
 • tiedot veden syvyydestä
 • tiedot erityisistä vaaroista, esim. nopeasti syvenevästä rannasta tai voimakkaista virtauksista
 • rannan ylläpitäjän yhteystiedot
 • ohjeet havaituista puutteista ilmoittamista varten.