Kemikaalien ja kaasujen teollinen käsittely

Kuva kemikaalilaitoksesta

Vaarallisia kemikaaleja ja vaarallisia kaasuja käsitellään ja varastoidaan lähes kaikissa räjähde- ja kemian tehtaissa, öljynjalostamoissa, massa- ja paperiteollisuudessa, maalitehtaissa, maalaamoissa, energian tuotannossa, veden puhdistuslaitoksissa, satamissa ja monissa muissa kohteissa. Vaarallisia kemikaaleja ja vaarallisia kaasuja ovat palavat nesteet, maakaasu ja nestekaasu sekä terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit.

 

Tukesin valvomia laajamittaisia kemikaali- ja räjähdelaitoksia on Suomessa noin 700. Näihin kaikkiin tehdään määräaikaistarkastuksia kerran vuodessa, kerran kolmessa vuodessa tai kerran viidessä vuodessa, riippuen kemikaalien määristä ja vaarallisuudesta. Tukes voi kuitenkin joko pidentää tai lyhentää tarkastusten väliä asetuksessa säädetyistä tarkastustulosten, kohteen turvallisuustilanteen sekä kohteen luonteesta johtuvien riskien (esim. mahdolliset onnettomuudet, sijainti) perusteella tarkastussuunnitelman mukaisesti.


Laajamittaista vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavalle tuotantolaitokselle on haettava lupa Tukesilta. Laitoksen toiminnan laajuus määräytyy kemikaalien määrän ja vaarallisuuden mukaan. Toiminnan laajuuden voi laskea suhdelukulaskurin avulla. Lupa on haettava hyvissä ajoin ennen tuotantolaitoksen rakennustöiden aloittamista ja yksityiskohtaisten toteutusratkaisujen tekemistä. Luvassa asetetaan ehtoja toiminnalle ja laitos tarkastetaan ennen käyttöönottoa. Tavoitekäsittelyaika uusille lupahakemuksille on 8 kuukautta. Hakemus täyttöohjeineen löytyy täältä. Oppaassa Vaaralliset kemikaalit teollisuudessa on lisätietoja lupamenettelystä ja toiminnanharjoittajaa koskevista velvoitteista.

 

Kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen, jolle tehdään ilmoitus vähäisen toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi tästä linkistä löytyvällä lomakkeella.

 

Kaikissa laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa tuotantolaitoksissa on oltava nimettynä vastuuhenkilö (käytönvalvoja). Käytönvalvoja huolehtii, että tuotantolaitoksessa toimitaan vaarallisia kemikaaleja koskevien säännösten ja lupaehtojen sekä laadittujen toimintaperiaatteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Käytönvalvojan tulee suorittaa Tukesin järjestämä pätevyyskoe. Lisätietoa pätevyyskokeista: kemikaalien käytönvalvoja ja nestekaasun käytönvalvoja.

 

Kemikaaliturvallisuutta säädellään vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun lain (390/2005) sekä asetusten (kuten valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 ja valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856/2012) nojalla. Tukes osallistuu kemikaaliturvallisuuden säädösten kehittämiseen, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tiedotteita

Lisää tiedotteita

Muuta aiheeseen liittyvää

Päivitetty 27.2.2018